Stark resultatutveckling och kassaflöde i kvartalet, och på helåret 40% EBITDA-tillväxt mot 2019

Styrelsen och verkställande direktören för koncernen avger härmed delårsrapport för fjärde kvartalet 2020.

Fjärde kvartalet september – december 2020

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 75,5 MSEK (84,8 MSEK)
 • Bruttomarginalen ökade till 43,5 % (37,7 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 6,6 MSEK (3,0 MSEK).
 • Resultat före skatt ökade till 2,9 MSEK (-0,2 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter finansnetto och skatt, ökade till 8,0 MSEK (1,8 MSEK).

 

Helår 2020

 • Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 315,4 MSEK (324,9 MSEK).
 • Bruttomarginalen uppgick till 39,1 % (38,0 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 17,1 MSEK (12,2 MSEK).
 • Resultat före skatt ökade till 4,4 MSEK (2,0 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter finansnetto och skatt, ökade till 23,0 MSEK (5,3 MSEK).

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ett viktigt steg i koncernens hållbarhetsarbete mot minskad klimatpåverkan togs i samband med att fabriken i Laholm vid årsskiftet övergick till uppvärmning med biogas. Detta innebär att produktionen därmed är till hundra procent fossilfri.
 • Vid början av 2021 inledde Premium Snacks ett fördjupat samarbete med den danska livsmedelsgrossisten Dagrofa där Gårdschips kompletta sortiment av premiumchips samt functional snacks blivit tillgängliga för samtliga Dagrofas butikskedjor. Från och med februari 2021 har Premium Snacks fasta listningar av artiklar på Dagrofas butikskedja Meny med 134 butiker.

 

Resultatprognos för helåret 2021

Styrelsen bedömer att omsättningen för helåret 2021 kommer att överstiga 330 MSEK. Koncernens EBITDA bedöms nå minst 20 MSEK. Styrelsens bedömning grundas på antagande om en stabil svensk krona och att effekten av Corona-pandemin på Exotic Snacks lösviktskoncept mattas av under året.

 

Premium Snacks Nordic finansiella mål från 2021

Tillväxt

Premiums Snacks målsättning är att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för snacks. Den årliga tillväxten ska över tid överstiga 10%, inklusive mindre kompletteringsförvärv i syfte att konsolidera marknaden. Vidare, att inom respektive produktsegment och varumärke nå en årlig tillväxt överstigande:

 • 5% för Exotic Branded Concept (lösviktskoncept för natursnacks)
 • 10% för Exotic Snacks Pre packed
 • 10% för Gårdschips Pre packed

Lönsamhet

Premium Snacks mål är att uppnå en årlig EBITDA-marginal om minst 8%, mätt som resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar, justerat för engångsposter och ställt i relation till nettoomsättningen.

Utdelningsmål

Utdelningspolicy: Premium Snacks avser under 2021 och 2022 att fortsätta prioritera sänkt nettolåneskuld framför utdelning. Under 2022 kommer Premium Snacks att kommunicera framtida utdelningspolicy.

 

Läs hela Bokslutskommunikén här

SNX Bokslutskommunike 2020