VD har ordet

Utdrag från senaste finansiella rapport

Bokslutskommuniké 2022 – VD ord

Premium Snacks försäljning steg med 0,7% mot föregående år. Året avslutades med en tillväxt på 2,4% i kvartal 3 och 5,5% i kvartal 4, efter ett tufft första halvår med brist på råvaror och förpackningsmaterial. Inför 2023 ser möjligheten till tillväxt och ökande marknadsandelar mycket goda ut, särskilt för Gårdschips som växte med 14,4% på helåret, varav 24,6% i fjärde kvartalet.

Lönsamhetsmässigt så finns det stora möjligheter till förbättring från 2022 års låga 1,5% EBITDA-marginal (5,0 MSEK). Kostnadsmassan av fasta och delvis fasta kostnader har minskat med 5,5% på helår, varav 8,1% (2,5 MSEK) i fjärde kvartalet. Det lägger grunden för förbättrad lönsamhet när svenska kronan och råvarumarknaderna stabiliserats. Under 2022 medförde den plötsliga och oväntade inflationsökningen, samt kronförsvagningen, stora utmaningar med att föra över kostnadsökningarna till kunderna i tillräcklig takt, vilket påverkade marginalerna negativt.

Ytterligare prisjusteringar mot kund är nu aviserade, vilka ger en tillfredsställande bruttovinstnivå från och med mitten av första kvartalet, förutsatt att inte den svenska kronan försvagas ytterligare från dagens historiskt låga nivå. Även på råvarusidan ser vi förbättrade utsikter framöver, där insatsvaror för både Gårdschips, främst rapsolja och biogas, samt nötter för Exotic Snacks har stabiliserats i pris. Utsikten för helåret 2023 är osäker, men råvarupriserna i flertalet kontrakt tecknade för första halvåret 2023 är lägre än motsvarande under slutet av 2022.

Sammantaget så leder detta till att bruttovinsten under 2023 börjar återgå till mer normala nivåer. I och med att kostnadsmassan dessutom sänkts så bör Premium Snacks kunna återgå till, och på sikt överträffa, tidigare års EBITDA-marginaler. Riskerna att detta inte går att realisera är framförallt en kraftig lågkonjunktur, med tappade volymer i DVH, eller att inflationen tar fart igen. Med hänsyn till januaris utfall har ännu inte någon av dessa risker realiserats, men osäkerheten i marknaden är fortsatt stor.

Gårdschips ökar tillväxten

Gårdschips tillväxt accelererade mot slutet av året till 24,6% i fjärde kvartalet, drivet av ökad efterfrågan från DVH, HoReCa och exportmarknaderna. Nya smaker har tagits emot väl med ökande marknadsandelar som följd på en marknad för premiumchips som har fortsatt att växa i volym, trots prisökningarna. Den nya fritösen har nu installerats vilket möjliggör en högre produktionstakt till lägre kostnad, främst på grund av lägre behov av övertid.

Nu tar Gårdschips nästa steg och kompletterar produktionslinan med automatisk palletering och pall-plastning vilket sänker kostnaderna och möjliggör ytterligare ökad produktionstakt. Gårdschips har nu tillräcklig kapacitet för att effektivt producera de volymer som väntas efterfrågas under 2023 och 2024. Beredskap finns för att med mindre ytterligare investeringar klara en fördubbling av dagens kapacitet i befintlig anläggning.

Lönsamheten har ökat i takt med ett allt effektivare utnyttjande av produktionsapparaten, samt genom att prisökningarna mot kund har hunnit ikapp prisökningarna på insatsvaror. Gårdschips är nu en stark bidragsgivare till koncernens lönsamhet och är inte utsatt för samma risker för valutasvängningar som påverkar Exotic Snacks. I takt med att exporten ökar till Danmark, Finland och Tyskland (i EUR/DKK) så minskar även koncernens nettoexponering mot Euro, även om den fortfarande är betydande. Sammantaget så leder den kraftiga tillväxten för Gårdships till att koncernen på sikt kan uppnå en både högre och stabilare intjäning.

Exotic Snacks lösviktsförsäljning återhämtar sig

Lösviktsförsäljningen återhämtar sig efter pandemins slut, men har en bit kvar till tidigare volymer. Trots tappet av de centrala leveranserna till ICA (under kvartal 1, 2022) så växte lösviktsförsäljningen med 3,1% i kvartal 4 (17% utan de centrala leveranserna). Givet de kraftiga valutadrivna prishöjningarna så är det ett gott tecken att denna försäljning växer och ett gott betyg till organisationens förmåga att hantera den tappade centralaffären med ICA. Påsförsäljningen inom Exotic Snacks går däremot trögt, -8,5% på helår, delvis drivet av marknadens prisutveckling. En tydlig förbättring har dock skett under andra halvåret då brister på förpackningsmaterial som plågade första halvåret har lösts under året. Då företaget är som starkast inom premiumnötter, t ex cashew och pinjenötter, så dras försäljningen dessutom ner av att konsumenterna väljer bort dyrare nötter till förmån för billigare jordnötter och nötmixar. Flera produkter inom dessa volymsegment har lanserats eller kommer att lanseras under första kvartalet 2023.

Starka och långvariga inköpsrelationer har medgett inköp av många nötter till attraktiva priser i de nya kontrakten inför 2023, vilket möjliggör en tillväxt av både marginaler och volymer. Företaget har även beställt en förpackningslinje vilken, när den tas i bruk i slutet av andra kvartalet, ger ökade marginaler, mindre lagerbyggnad och kortare ledtider. I kombination med stabiliserade valutor så ser 2023 ut att bli ett betydligt bättre år än 2022, med företagets finansiella mål inom räckhåll under senare delen av året, dvs 8% EBITDA med 10% tillväxt för påsar och chips samt 5% för lösvikt. Viktigast för företaget är dock självklart våra medarbetare. Inom Premium Snacks har vi byggt upp ett starkt kommersiellt team och har en av branschens vassaste inköpsfunktioner.

I kombination med vår rikstäckande säljkår och våra uppskattade merchandisers, vilka sköter om Sveriges bästa lösviktsavdelningar, så har vi en unik kraft att nå marknaden både via central och direkt distribution. Tillsammans gör våra medarbetare ett fantastiskt arbete för våra kunder – varje dag!

Henrik Strinning, VD
Huddinge februari 2023