VD har ordet

Utdrag från senaste finansiella rapport

Delårsrapport Q2 2021 – VD ord

Stark försäljnings- och lönsamhetsutveckling parallellt med hög utvecklingstakt i verksamheteten

Premium Snacks uppvisar en stark försäljnings­utveckling och lönsamhetsförbättring under andra kvartalet. Det är de långsiktigt strategiska produktsegmenten förpackat under varumärkena Exotic Snacks och Gårdschips som har den star­kaste tillväxten. Exotic Snacks lösviktskoncept är fortsatt påverkat av Covid-19 men med en successivt starkare försäljning under andra kvartalet i förhållande till motsvarande period föregående år. Även exporten har hämmats genom att satsningarna här har fått stå tillbaka men tillväxten har likväl varit positiv.

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 85 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % mot föregående år. En stark utveckling och prestation drivet av hög efterfrågan inom snacks. Ökningen bör även ses i relation till den totala försäljningstillväxten inom svensk daglig­varumarknad under andra kvartalet, som upp­gick till 0,6 % enligt svenskt Dagligvaruindex.

Rörelseresultatet före avskrivningar i kvartalet var 6,3 Mkr (3,8 Mkr). En ökning med 66 % procent jämfört med samma period föregående år och drivet framför allt av en starkare bruttovinst.

Försäljningsutvecklingen under kvartalet

Efterfrågan från dagligvarumarknaden och konsu­ment har varit fortsatt stark under årets andra kvartal. Covid-19 fortsätter dock att påverka försäljningen i butiker i centrala storstadslägen på grund av minskade kundströmningar samt i gränshandeln mot Norge på grund av de restriktioner som råder. Sedan mitten av juni har kundtillströmningen till gränshandeln gradvis ökat i samband med lättade reserestriktioner. Även försäljningen till Premium Snacks exportmarknader ökade under kvartalet. Koncernens försäljning andra kvartalet var 11 % högre än föregående år. I april månad var försäljningen 14 % högre än föregående år, i maj 12 % högre än föregående år och i juni 10 % högre än motsvarande månad 2020.

Fortsatt tillväxt för förpackade varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks

Försäljningen av förpackade produkter under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks uppvisade precis som under årets första kvartal en stark försäljningsökning under kvartalet jämfört med samma period 2020.

Gårdschips ökade i kvartalet med 18 % jämfört med samma period föregående år. En bidra­gande orsak till den starka försäljningen för Gårdschips är den lyckade lanseringen av chipssmaken Brynt Smör & Dill som snabbt etablerat sig som en storsäljare bland premium­chips. I juni månad slog Gårdschips försäljningsrekord med en omsätt­ning om 7,5 Mkr och utraderade därmed det gamla försäljnings­rekordet från juli månad 2020.

Exotic Snacks förpackade produkter ökade i kvarta­let med 12 % jämfört med samma period föregående år. Det förpackade sorti­mentet under Exotic Snacks ökar precis som Gårdschips mer än snacksmarknaden to­talt inom dagligvaruhandeln (DVH) i Sverige.

Lösvikt natursnacks Exotic Snacks visar på återhämtning men viss osäkerhet råder kring återhämtningstakt

Lösviktskonceptet under Exotic Snacks uppvisar en successiv återhämtning och försäljningen av lösvikt ökade med 6 % under kvartalet i för­hållande till motsvarande period föregående år. Till skillnad från årets första kvartal möter Exotic Snacks i kvartalet jämförelsetal där coronaeffekten finns med hela jämförelseperioden.

Förhoppningen kvarstår om en successiv åter­hämtning av lösvikten under året. Det är svårt att se med vilken takt då faktorer som en varm sommar samt förutsättningar för aktiverings­möjligheter i butik påverkar utvecklingen och möjligheten till jämförelse mellan perioder. Försäljningen har fortfarande en bit kvar till historiska volymer, men arbetet pågår med att aktivt öka konsumentefterfrågan och fortsätta ta marknadsandelar. Fram till utgången av andra kvartalet har tillströmningen av nya kunder varit bra, vilket kommer bidra till ökade volymer framåt.

Starkt rörelseresultat i kvartalet

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick i kvartalet till 6,3 Mkr (3,8 Mkr). En förbättring med 66 % mot föregående år.

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 43,1 % jämfört med 39,1 % samma period före­gående år. Bruttomarginalen har påverkats po­sitivt av att den svenska kronan stärkts jämfört med motsvarande period 2020. En bidragande orsak är även investeringen i en automatiserad packlina i produktionen i Laholm, som skapat förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet.

Koncernens rörelsekostnader i kvartalet är högre än motsvarande period 2020. Detta är främst relaterat till högre kostnader för butiksplock som en effekt av ökningen av antalet kunder. En förstärkt sälj- och marknadsorganisation bidrar också till högre rörelsekostnader jämfört med föregående år.

Hög utvecklingstakt i verksamheten i en föränderlig vardag

Premium Snacks levererar en försäljningstillväxt och lönsamhet som är i linje med företagets långsiktiga finansiella mål. Bolaget klarar även av att hålla en hög utvecklingstakt i verksamheten i en vardag som är under stark förändring.

Under våren har ett omfattande arbete genom­förts med att implementera ett nytt kvalitets­ledningssystem i produktionsanläggningen i Laholm där certifiering planeras äga rum efter sommaren. Detta har skett parallellt med nya försäljningsrekord och en produktion som går på högvarv.

Inom marknads- och kategoriorganisationen har våren präglats av arbete med att ta fram en ny varumärkesplattform för Exotic Snacks. Detta kommer från och med i höst att omsättas i nya produkter, ny förpackningsdesign och successivt lanseras på marknaden. Även med varumärket Gårdschips görs förändringar till hösten med ny förpackningsdesign. Allt arbete kring produktutveckling sker med ledstjärnan att skapa mervärden för kunder och konsumen­ter och att utveckla affären.

Säljorganisationen har under våren haft en hög aktivitetsnivå vilket visar sig i den starka försäljningsutvecklingen inom de förpackade sortimentet under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks. Mycket arbete har även lagts på att säkra framtida affärer inom företagets lösviktskoncept.

Verksamheten har under en lång tid varit påver­kad av störningar i varuförsörjningskedjan med anledning av corona. Frakt- och råvarupriser fluktuerar pga. brist och spekulation i marknaden. Generellt har råvarupriserna på marknaden ökat liksom priser på film, emballage och metall. Logistikflödena är inte alltid tillförlitliga.

Det är mycket för organisationen att hantera så därför vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, som bedriver ett uthålligt och målmedvetet arbete. Med hängiven personal, bra produkter och en vilja att göra skillnad så kommer resultaten.

Anna Wallin Krasse, VD
2021-08-26