VD har ordet

Utdrag från senaste finansiella rapport

Delårsrapport Q1 2021 – VD ord

Ett starkt kvartal för förpackade varumärken medan lösvikt är fortsatt påverkat av coronapandemin. 

Premium Snacks båda varumärken Exotic Snacks och Gårdschips har haft en stark tillväxt på det påsförpackade sortimentet under första kvartalet 2021. Lösviktskonceptet inom Exotic Snacks är fortsatt påverkat av Covid-19 men med en successivt starkare försäljning månadsförsäljning under kvartalet i förhållande till motsvarande period föregående år. Trots att försäljningen totalt minskade i kvartalet jämfört med föregående år levererar bolaget ett starkare EBITDA. Rörelseresultatet före av­skrivningar (EBITDA) uppgick till 2,7 Mkr (0,8).

Försäljningsutvecklingen under kvartalet

Drygt ett år har gått sedan utbrottet av Covid-19. Efterfrågan från dagligvarumarknaden har varit fortsatt stark under årets första kvartal. Covid-19 fortsätter dock att påverka försäljningen hos vissa butiker i centrala storstadslägen och på vissa delmarknader som gränshandeln mot Norge. Dessa delmarknader har haft en minskad efterfrågan på grund av de restriktioner som införts samt förändrade konsumtionsbeteenden och kundflöden.

I början av 2021 möter Premium Snacks höga jämförelsetal då Corona påverkade försäljningen negativt först i mitten av mars 2020. Koncernens försäljning i kvartalet var 7 % lägre än föregående år. I januari var försäljningen 23 % lägre än föregående år. I februari var försäljningen 14 % lägre än föregående år men i mars månad var försäljningen 14 % högre än motsvarande månad 2020.

Tillväxten med det förpackade sortimentet på våra exportmarknader har varit god men lösvikten är fortsatt påverkat av coronapandemin, vilket innebär att exportförsäljningen totalt har en lägre försäljning i första kvartalet jämfört med föregående år.

Fortsatt tillväxt för förpackade varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks 

Försäljningen av förpackade produkter under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks uppvisade en stark försäljningstillväxt under kvartalet jämfört med samma period 2020.

Gårdschips växte i kvartalet med 18 % jämfört med samma period föregående år. En bidragande orsak till den starka försäljningen för Gårdschips är den lyckade lanseringen av chipssmaken Brynt smör och dill på ett par dagligvarukedjor i Sverige. Utrullningen med ett bredare sortiment på Dagrofa och butikskedjan Meny i Danmark har också bidragit till den ökade försäljningen. Exotic Snacks förpackade produkter växte i kvartalet med 16 % jämfört med samma period föregående år.

Lösvikt natursnacks Exotic Snacks visar på återhämtning mot slutet av kvartalet

I kvartalet möter Exotic Snacks lösvikt höga jämförelsetal då Corona påverkade försäljningen först i mitten av mars föregående år.

Försäljningen av lösvikt minskade med 26 % under kvartalet. Detta är primärt drivet av förändrade kundflöden, lägre aktivitet i butiker och lägre konsumentefterfrågan. Den återhämtning som noterades i slutet av föregående år efter en andra våg av Corona har fortsatt och återhämtningen för lösvikten förväntas fortsätta under resten av året.

Stabilt resultat i kvartalet

Trots att de första månaderna på året är säsongsmässigt svaga levererar koncernen ett rörelseresultat före avskrivningar på 2,7 MSEK under årets första kvartal. EBITDA första kvartalet 2020 var 0,8 MSEK.

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 41,5 % och var lite lägre än sista kvartalet 2020. Första kvartalet 2020 var bruttomarginalen 34,9 %. Bruttomarginalen har i förhållande till föregående år påverkats positivt av att den svenska kronan stärkts jämfört med 2020. En bidragande orsak är även investeringen i en automatiserad packlina i produktionen i Laholm som skapat förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet. Produktmixen har också förändrats på så sätt att lösvikten står för en lägre andel av den totala omsättningen i kvartalet jämfört med föregående år.

Koncernens rörelsekostnader i kvartalet är högre än samma period 2020. Detta är främst relaterat till högre investeringar i marknadsföring och produktutveckling som ett led i satsningar för att stärka koncernens varumärken.   En förstärkt sälj- och marknadsorganisation bidrar också till högre rörelsekostnader jämfört med föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamhet var negativ under kvartalet vilket främst beror på att rörelsekapitalet var rekordlågt vid årsskiftet och att vi i slutet av kvartalet ökade våra varulager samt det faktum att kronan försvagats i perioden. Återbetalning av delar av anstånd från Skatteverket som begärdes i samband med Coronautbrottet under 2020 har även betalats under kvartalet.

Satsningar för framtida tillväxt och konkurrenskraft

Premium Snacks agerar på en dynamisk marknad som ställer krav på hög förändringskraft. Trots utmaningar med att navigera i en tid av osäkerhet pga Covid-19 fortsätter det målmedvetna arbetet med initiativ inom företagets fokusområden.

Värdeskapande produktutveckling inom våra varumärken

Produktutveckling är en drivande faktor för att stärka våra varumärken. Med en ökad efterfrågan i marknaden inom både nötter och chips ligger fokus på att skapa värde i kategorin för både kund och konsument samt innovera i kategorin med såväl smaker som kvalitet på råvara och anpassa erbjudande för olika kanaler och konsumenter. Under våren har vi bland annat förlanserat större förpackningar av Gårdschips för att möta upp efterfrågan på klassiska smaker även inom premiumsegmenet då marknaden är mogen för större påsar.

Vägledande i vårt produktutvecklingsarbete är de trender vi ser i marknaden med ökad konsumtion av snacks och vid flera tillfällen, ett ökat fokus på hållbarhet, växtbaserade produkter, och ett ökat intresse för hälsa och funktion. Inom snackskategorin är emellertid smak och kvalitet alltid helt avgörande. Vi är övertygade att vi genom att fortsätta vårt målmedvetna arbete och satsningar kommer kunna överraska i marknaden och flytta fram våra positioner och ta marknadsandelar. Vi ser också behovet i marknaden av en spelare med ett premiumkoncept inom lösvikt på natursnacks då kategorin annars riskerar att urholkas av kedjornas egna ”private label” koncept där priset är i fokus och inte kvalitet, service och innovation. Vi satsar här på en stark konsumentupplevelsen inom ramen för konceptet då det är avgörande för försäljningen och för att ha nöjda kunder över tid.

Ett effektivt sälj och marknadsarbete

Med ambitioner att ta marknadsandelar både på hemmamarknader och exportmarknader ställer det krav på en stark sälj- och marknadsorganisation och ökat behov av marknadsinvesteringar som bygger varumärke och driver försäljning.

I mars månad rekryterades en kommersiell chef som blir en viktig nyckelspelare för att utveckla vårt strategiska säljarbete. En uttalad målsättning vi har är att växa på kunder där vi har mindre andelar. Detta för att vi ser potential att växa men också för att få en bättre riskspridning i vår kundportfölj. En ökad andel exportaffärer bidrar till riskdiversifiering.

Vi har inte samma muskler som större aktörer utan får successivt öka våra marknadsinvesteringar i takt med att lönsamheten utvecklas. Det handlar om att både gasa och bromsa för att över tid stärka vår konkurrenskraft. Under förra året rekryterades en marknadschef som varit drivande i att sätta planerna för marknadskommunikation och kategoriarbetet framåt. I samband med våra lanseringar av nyheter i vår har vi stöttat dessa lanseringar med större investeringar i kampanjer i sociala medier vilket gett resultat i form i bl a höga engagemangstal.

Utveckla produktionen i vår fabrik

Med stora investeringar bakom oss i fabriken under 2019/2020 är ett viktigt arbete framåt fortsatt att skapa effektivitet i produktionen och samtidigt bibehålla hög grad av flexibilitet då chipsvolymerna varierar över året. För att säkra konkurrenskraft och möta de kvalitetskrav som följer med framtida affärsmöjligheter har fabriken i Laholm under ledning av platschef initierat ett viktigt projekt under året att utveckla nuvarande kvalitetsledningssystem.

Avslutningsvis, prioriteringen av hälsa och säkerhet fortsätter för medarbetare, kunder och konsumenter.  I en tid av osäkerhet är jag djupt imponerad över medarbetares uthållighet, förmåga att fokusera, ta ansvar och visa på engagemang i den dagliga verksamheten och inom satsningar för framtiden.

Anna Wallin Krasse, VD
2021-05-18