VD har ordet

Utdrag från senaste finansiella rapport

Delårsrapport Q3 2020 – VD ord

Stark prestation trots utmaningar på vissa delmarknader och segment p.g.a. rådande pandemi
Marknaden – tillväxt inom förpackade varumärken och återhämtning på lösvikten

Dagligvarumarkanden har haft en positivutveckling i kvartalet då konsumtionen av
mat i hemmet varit fortsatt hög. Utvecklingen skiljer sig dock åt beroende på butiksformat
och läge. Större butiksformat går bättre än mindre och butiker i centrala lägen går sämre pga. minskade kundströmmar. Vissa delmarknader som gränshandeln mot Norge har precis
som under andra kvartalet haft stor nedgång i försäljning mot föregående år på grund av
de införda reserestriktionerna i Norge.

Premium Snacks försäljningsutveckling i kvartalet speglar i stort dagligvarumarknadens utveckling då marknaden utgör koncernens huvudmarknad. Generellt ökar efterfrågan inom snacks med cirka 7 % i värde enligt officiell marknadsdata.

Koncernens försäljning i kvartalet var något lägre än föregående år vilket förklaras av fortsatta utmaningar på lösvikten och nedstängning på vissa delmarknader. Under tredje kvartalet har dock en fortsatt successiv återhämning skett för lösvikten. Koncernen uppvisar fortsatt en stark tillväxt på
de förpackade produktsegmenten nötter och chips under varumärken Exotic Snacks och
Gårdschips. Tillväxten kompenserar till stor del upp tappet på lösvikten. Med tanke på omständigheterna är det en imponerande tillväxt som inte hade varit möjlig utan den omställning och breddning av kunderbjudandet inom förpackat som koncernen genomfört i samband med utbrottet av COVID-19.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för tredje kvartalet var starkt och trots
utmaningar inom vissa delar av verksamheten förbättrades koncernens lönsamhet. Resultatökningen var 3,7 mkr mot föregående år.

Försäljningstillväxt igen i september

Koncernens försäljning minskade med –1 % under kvartalet jämfört med samma period 2019. Inledningsvis i kvartalet minskade företagets omsättning med –5 % i juli och med –3 % i augusti jämfört med föregående år.
Under september redovisade koncernen dock en försäljningsökning på 4 % mot föregående år.

Förpackade varumärken Gårdschips och Exotic Snacks visar fortsatt stark tillväxt

Försäljningen av förpackade produkter under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks
uppvisade en stark försäljningstillväxt under kvartalet jämfört med samma period 2019.
Ett generellt sett stärkt fokus inom koncernen på det förpackade sortimentet har varit framgångsrikt och kompenserat i stor utsträckning för tapp inom lösvikten. En bidragande
orsak till tillväxten för varumärket Gårdschips är ökad exportförsäljning genom det nya sälj och
distributionsavtalet med livsmedelskedjan Kaufland i Tyskland.

Lösvikt natursnacks Exotic Snacks

Utbrottet av Covid-19 i Sverige i mars månad fick en direkt påverkan på lösviktsförsäljning då kundströmmar och konsumentbeteenden förändrades. Under tredje kvartalet har bolaget dock erfarit en fortsatt successiv återhämtning i efterfrågan. Återhämtningen har varit särskilt stark inom de större butiksformaten. Arbetet fortsätter med att skapa trygghet för konsumenter genom noggranna hygienrutiner och välskötta avdelningar ute i butik. Förhoppningen är att återhämtningen fortsätter men viss osäkerhet råder med anledning av utvecklingen av COVID-19. Myndigheterna har utfärdat skärpta allmänna råd till allmänheten gällande att begränsa närvaron bl. a i olika kommersiella miljöer.

Starkt resultat i tredje kvartalet

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till 5,9 MSEK.
Resultatet är starkt och motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar om 7,1 %. EBITDA
tredje kvartalet 2019 var 2,1 MSEK.

Bruttomarginalen var 39,2 % i tredje kvartalet, vilket var 3 procentenheter högre än kvartal 3
föregående år. Bruttomarginalen har påverkats positivt av att den svenska kronan har
stärkts jämfört med de tidigare kvartalen i år och även mot föregående år. Råvarupriserna
skiljer sig mot föregående år liksom produktmixen där lösvikten står för en lägre andel av
total omsättning i kvartalet jämfört mot föregående år.

Koncernens rörelsekostnader är lägre i kvartalet jämfört med samma period 2019.
Detta är främst relaterat till lägre plockkostnader, lägre kampanj- och marknadsföringskostnader
samt en fortsatt god kostnadskontroll. Lägre kostnader för marknadsföring beror på att det
inte funnits möjlighet till att genomföra konsumentaktiviteter i samma utsträckning som vid motsvarande tidpunkt föregående år. Jämfört med föregående år har säljorganisation
stärkts upp personellt.

Hög förändringstakt trots utmaningar i verksamheten mot bakgrund av rådande osäkerhet i marknaden

Den rådande pandemin ställer höga krav på verksamheten och medarbetare. Det gäller att säkerställa ett högt försäljningstryck och se kommersiella möjligheter i den verklighet som råder med förändrade kundbehov och konsumentbeteenden. Även råvarumarknaden påverkas av pandemin vilket ställer ökade krav på att säkra varuförsörjningen samt att nära följa utvecklingen av utbud och efterfrågan på den globala råvarumarknaden. Samtidigt ligger fokus på att i hög takt fortsätta utveckla och bygga verksamheten för framtiden. Det ställer hela tiden krav på flexibilitet, målmedvetenhet och förmåga att tänka långsiktigt.

I den nya produktionsenheten i Laholm har en investering gjorts under 2020 i en ny produktionslina
för chips som uppgår till cirka 12 MSEK. Investeringen täcker framtida volymbehov vilket kommer att gynna bolagets kassaflöde de kommande åren jämfört med redovisade resultat efter avskrivningar. Under hösten har även en investering gjorts i en automatiserad packningslina vilket bidrar till ytterligare ökad effektivitet.

Inom ramen för Exotic Snacks lösviktskoncept har under hösten lanserats ett uppdaterat
butikskoncept med bl. a nytt grafiskt manér. En ny inredning för lösviktskonceptet har även
rullats ut under året på flertalet större butiksformat. Trots utmaningar för lösvikten fortsätter
arbetet med att stärka positionen och ta marknadsandelar genom att erbjuda ett starkt koncept avseende sortiment och service i butik.

Tillväxten inom e-handel har accelererat under året till följd av ändrade konsumentbeteenden. Exotic Snacks har därför tagit fram förpackade produkter som är storsäljare inom lösvikten och lanserat dessa mot dagligvarumarknaden och e-handelskanaler under hösten.

Det råder tuff konkurrens i marknaden men potentialen är stor för koncernens båda varumärken och koncept. Det långsiktiga arbetet med att realisera den potential som finns för bolaget produkter fortsätter oavsett den osäkerhet Covid-19 medför.

Anna Wallin Krasse, VD
2020-11-13