VD har ordet

Utdrag från senaste finansiella rapport

Delårsrapport kvartal 3 2022 – VD ord

 

Företagets försäljning ökade med 2,4% till 84,0 MSEK i kvartalet drivet av en stark ökning av lösviktsförsäljningen inom Exotic Snacks (+10%) och viss ökning för Gårdschips (+1,9%). Produktionsmässiga begränsningar håller dock tillbaka ökningen av chipsförsäljningen vilket ändras i slutet av kvartal 4 då ytterligare en fritös tas i bruk i Laholm.

Försäljningsutvecklingen för enskilda månader inom kvartalet varierade betänkligt då jämförelsetalen är från ett pandemiår där semestervanorna såg annorlunda ut. Från -16 % i juli, +23 % i augusti till +4 % i september. Sammantaget så ser bilden av volymutvecklingen betydligt mer positiv ut än före sommaren.

Prishöjningar till kunderna avseende valuta och råvara har i stort sett hunnit i kapp
kostnadsökningarna, vilket har höjt bruttomarginalen till en acceptabel
nivå, före valutakursförluster. Ytterligare förstärkning av dollarn och fortsatta kostnadsökningar från energi kommer dock att behöva kompenseras för inför 2023. Företaget har anpassat sig till den fortsatt höga inflationstakten i producentledet genom mer proaktivt prisarbete mot både kunderna och leverantörerna, men oväntade svängningar i valutor och råvarupriser kan fortfarande innebära tillfälliga utmaningar på bruttovinstsidan.

Det genomförda och fortsatta programmet för att effektivisera kostnadsmassan har gått snabbare än planerat och ger nu en större säkerhetsmarginal mot plötsliga svängningar i marginaler p g a råvaror och valutor, samt en möjlighet till en permanent högre lönsamhetsnivå på sikt. Den underliggande fasta kostnadsmassan har reducerats med runt 2 MSEK i kvartal 3 trots högre energi och fraktkostnader, ett arbete som fortsätter under kvartal 4.

Den underliggande lönsamheten är bättre än för ett år sedan. Trots 1,3 MSEK i valutaförluster på leverantörsskulderna samt försämrade marginaler på innevarande lager redovisar bolaget ett bra rörelseresultat före avskrivningar på 5,0 MSEK mot fjolårets 6,0 MSEK. Endast 4 av de 22 senaste kvartalen har överträffat denna nivå.

Gårdschips fortsätter att växa

Gårdschips fortsätter att växa, men i ett lägre tempo p g a begränsningar i produktionen. Höga marginalkostnader för tillkommande produktion, då bolagets tvingas köpa råvaror och energi till dagens högre spotpriser håller också tillbaka tillväxten. Nyligen genomförda prishöjningar återställer lönsamheten på tillkommande volymer och den nya fritösen gör det möjligt att kraftigt utöka produktionstakten. Nya råvaruavtal ger en planeringsbarhet och en möjlighet till lönsam expansion under kvartal 4 och under 2023.

Utmaningar med kostnader för tillkommande volymer och ett fokus på att säkerställa lönsamhet på hemmamarknaden har gjort att exportmarknaderna prioriterats aningen lägre under kvartalet. Med utökad kapacitet och genomförda åtgärder på hemmamarknaden kommer ett större fokus att läggas på exporten inför 2023. Potentialen i framför allt Danmark och Tyskland bedöms vara mycket stor och Gårdships har nu stora möjligheter att kapitalisera på denna.

Exotic Snacks uppvisar återigen lönsam tillväxt

Exotic Snacks visar nu åter positiv tillväxt, med en acceptabel lönsamhet driven av prisjusteringar och åtgärder på kostnadssidan. Glädjande är att lösviktsförsäljningen återhämtar sig efter pandemin, med +10 %, medan påsförsäljningen tappar i likhet med resten av marknaden för nötter. De högre priserna, p g a dollarkursen, frakterna mm, får konsumenterna att köpa färre och mindre påsar. Nya, mindre förpackningar kommer att lanseras under kvartal 4 för att få fart på försäljningen ur butik. Vissa tecken på dollarförsvagning och lägre råvarupriser inför 2023 kan också ge medvind ur lönsamhets och tillväxtperspektiv.

Bristerna på emballage, som starkt påverkade volymutvecklingen under årets två första kvartal, är nu helt lösta. Under tredje kvartalet var det i stället problem med leveranser av choklad från Belgien som lett till brister på dragerade produkter, framförallt i påse. Då dessa brister snart är avhjälpta så ser sista kvartalet ut att kunna bli ett bra kvartal även för det påsförpackade sortimentet. Visst volymtapp kan dock fortfarande förväntas i spåren på de kraftiga prishöjningarna.

Prisjusteringarna mot både kedjor och direktköpande kund är nu i fas och bolaget har rutiner på plats för att upprätthålla marginalerna bättre än under den oväntade och hastiga ökningen av priserna på insatsvaror samt valutaförsvagningen under första halvåret. Med en mindre kostnadskostym minskar också känsligheten för både avvikande volymer och marginaler.

Sammantaget levererade Exotic ett mycket bra resultat i augusti och september efter en inledande förlust i juli där åtgärdsprogrammet ännu inte hade hunnit ge full effekt. Kvartal 4 förväntas innebära en förbättring mot föregående år.

Henrik Strinning, VD
Huddinge november 2022