VD har ordet

Utdrag från senaste finansiella rapport

Delårsrapport Q3 2021 – VD ord

 

Stark försäljningsökning med Gårdschips i Sverige och på exportmarknader medan Exotic Snacks lösviktssegment har haft ett tuffare kvartal än väntat.

Premium Snacks totala försäljning i tredje kvartalet 2021 uppgick till ca 82 mkr vilket var i nivå med föregående år.

Utvecklingen under enskilda månader varierade i förhållande till föregående år. I juli månad var försäljningen ca 6% högre än samma månad förgående år, i augusti månad ca 4% lägre och i september månad ca 8% lägre.

Exotic Snacks lösviktskoncept redovisar inte den återhämtning i kvartalet som förväntats. Förväntan om en återhämtning under kvartalet baserades bl. a. på den gradvisa återhämtningen i marknaden under tredje kvartalet föregående år innan den andra vågen av corona bröt ut under oktober 2020.

Inom de strategiska produktsegmenten förpackat under varumärkena Exotic Snacks och Gårdschips har Gårdschips i kvartalet precis som under föregående kvartal haft en fantastisk utveckling långt över förväntan. Gårdschips har tagit marknadsandelar i kategorin premiumchips inom Svensk Dagligvarumarknaden enligt marknadsdata. Det förpackade sortimentet under Exotic Snacks har inte haft samma tillväxttal och möter tuffa jämförelsetal under kvartalet. Ackumulerat under året är dock tillväxten 9%.

Exporten har gått starkt under kvartalet med en tillväxt om 22% drivet av Gårdschips försäljning på marknaderna Tyskland och Danmark. Precis som i Sverige har Exotic Snacks lösviktsförsäljning i Finland haft ett svagare kvartal än väntat. Försäljningen på gränshandeln mot Norge var fortsatt svag och återhämtningen inte i nivå med förväntan.

Utvecklingen och förutsättningarna inom produktsegmenten har överraskat både positivt och negativt.

Gårdchips försäljning av premiumchips har varit det stora utropstecknet i kvartalet. En varm sommar i kombination med bra utveckling på exportmarknader, nyhetslanseringar samt ett bra kampanjtryck har bidragit. Den starka efterfrågan ledde under en kort period till att storsäljaren Brynt Smör & Dill restades p.g.a. förlängda ledtider på film för tillverkning av påsar.

Exotic Snacks förpackade sortiment påvisar en marginell tillväxt under kvartalet men under juli och augusti månad tillväxt mot föregående år. Flera nyheter lanserade under augusti månad men vissa utmaningar har funnits kring varuförsörjningen p.g.a. corona vilket påverkat ledtider. Exotic Snacks tvingades resta produkter vilket inte är positivt i ett lanseringsskede.

Fortsatt finns en förhoppning om en successiv återhämtning för Exotic Snacks lösviktsförsäljning som hämmat koncernens tillväxt i kvartalet. Förhoppningen om en successiv försäljningstillväxt bygger på att restriktioner släpptes i september och att kundströmmarna successivt börjar återgå till situationen före Covid. Detta innebär en högre trafik i butik och mer frekventa inköp. Detta är viktigt för ett segment som i hög grad styrs av impulsköp och ett högt kampanjtryck. Generellt är försäljningen starkare på de större butiksformaten medan utmaningarna är större på mindre format och för butiker i citylägen.

ICA har under perioden introducerat ett eget lösviktserbjudande som de erbjuder sina butiker. Butikerna får möjlighet till ett sortiment medan de själv behöver investera i kringliggande tjänster som inredning, drift, med mera till skillnad från Exotic Snacks som erbjuder ett helhetskoncept med ett brett sortiment, inredning, aktivering i butik och möjlighet till drift.

I samband med att detta sker blir Exotic Snacks affär med lösvikt mer renodlad med direktdistribution till butik. Detta gör oss än mer dynamiska och flexibla i den fortsatta satsningen inom Exotic Snacks lösviktserbjudande.

Starkt rörelseresultat i kvartalet
 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick i kvartalet till 6,0 Mkr (5,9 Mkr).

Bruttomarginalen under tredje kvartalet uppgick till 43,1% jämfört med 39,2% samma period föregående år.

Bruttomarginalen har påverkats positivt av att den svenska kronan stärkts jämfört med motsvarande period 2020. En bidragande orsak är även investeringen i en automatiserad packlina i produktionen i Laholm som skapat förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet. I perioden har en prissänkning skett på Exotic Snacks sortiment med anledning av en stärkt svensk krona.

Koncernens rörelsekostnader i tredje kvartalet var högre än motsvarande period 2020. Detta är främst relaterat till högre kostnader för butiksplock som en effekt av ett ökat antal kunder med plock och ny samarbetspartner. En förstärkt sälj- och marknadsorganisation samt högre kostnader för utfrakter bidrar också till högre rörelsekostnader jämfört med föregående år. Förstärkning i säljorganisation har skett i syfte att skapa förutsättningar för breddad kundbas och starkare bearbetning på befintliga centrala kunder inom DVH och på exportmarknader.

Gasa och bromsa i en dynamisk vardag

Många medarbetare berättar att ingen dag är den andra lik i Premium Snacks verksamhet. I arbetet ingår att hantera en vardag som präglas av tuff konkurrens, utmaningar med varuförsörjning, fluktuerande råvaru- och valutapriser samt ökade krav för att säkerställa en kvalitativ och hållbar verksamhet. Utmaningarna och möjligheterna är många och utan engagerade medarbetare som gör skillnad vore uppgiften omöjlig.

Kortsiktigt finns mycket att adressera och hantera. Konsekvenserna och efterdyningarna av coronapandemin är fortfarande svåra att uppskatta. På kort sikt måste högre råvarupriser, ökade fraktkostnader och högre kostnader för insatsvaror hanteras. Pandemin har inte bara påverkat inställningen till vad som kan tas för givet i livet utan har också påverkat förutsättningarna i varuförsörjningskedjan.

När de kortsiktiga utmaningarna är hanterade kommer företaget att stå starkare för vi tvingas att tänka nytt, tänka om och agera här och nu. Tack alla kollegor för de insatser ni gör varje dag.

Anna Wallin Krasse, VD
2021-11-25

I skrivande stund har jag varit t f VD i några dagar. Jag är imponerad av den glädje och energi som finns i bolaget. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med hela teamet för att utveckla Premium Snacks under den tid jag är tillförordnad VD.

Magnus Agervald, t f VD
2021-11-25