VD har ordet

Utdrag från senaste finansiella rapport

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024: VD-ord

Stark avslutning på året med en nettoomsättning om 100 MSEK (+21%) i kvartalet och rörelseresultatet före avskrivningar visar en klar förbättring mot föregående år. På helåret nådde koncernen en nettoomsättning om 371 MEK (+14,6%) och en EBITDA om 19,0 MSEK.

Premium Snacks nådde fortsatta framgångar under kvartalet med stark försäljningstillväxt inom samtliga produktsegment. I kvartalet 24% tillväxt inom Gårdschips, 27% inom Exotics påspackade nötter och dragéer, samt 14% inom Exotics lösviktskoncept. I samtliga fall är ökningen till övervägande del volymdriven och den positiva trenden har fortsatt under början av 2024. Tillväxten på helåret blev något lägre till följd av den tröga starten under första halvåret, men var fortfarande respektabel med 19% för Gårdschips, 17% inom Exotics Snacks förpackat och 10% inom Exotics lösviktskoncept.

Koncernen fortsätter att ta marknadsandelar inom såväl premiumsnacks som påspackade nötter både på helårsbasis och i fjärde kvartalet. Vår bedömning är även att vi tar marknadsandelar inom natursnacks i lösvikt och att vi nu ligger på en marknadsandel i Sverige på 40-45%. Den starka tillväxten från fjärde kvartalet har också fortsatt på samma nivå under januari 2024 inom samtliga segment.

Lönsamheten är upp kraftigt under kvartalet med 5,5% EBITDA-marginal mot 2,9% föregående år, vilket dock är en bit under det säsongsmässigt starkare tredje kvartalets 9,7% (5,9%). För helåret är marginalen på 5,1% (1,5%) för låg men den är på väg mot koncernens mål om minst 8% i takt med att gjorda investeringar i både maskiner och kommersiella möjligheter bär frukt.

Bruttomarginalen på 40,1% i både kvartalet (+2,5%) och för helåret (+2,2%) är också på väg mot en högre nivå mot bakgrund av ökad andel Gårdschips i produktmixen, samt investeringar i eget pack och utökad automation. Valutan har under kvartalet haft en mindre negativ påverkan än tidigare år och vi kan konstatera att prissättningen mot marknaden nu har hunnit ikapp kostnadsökningarna från både valuta och råvara som uppstod under en tid av hög inflation.

Investeringarna i ökad kapacitet och effektivare produktion i Laholm är genomförda och medför lägre personal- och driftskostnader från fjärde kvartalet helt enligt plan. Inom Exotic Snacks i Länna fortsätter investeringsprogrammet under 2024 för att kunna leverera den fulla potentialen under andra halvåret 2024. Under fjärde kvartalet 2023 har endast en del av koncernens förpackade sortiment packats i egen regi i Länna, och målsättningen är att öka den egna packningskapaciteteten.

De kommersiella framgångarna inom både chips och påspackade nötter har fortsatt under 2023 med flera nya listningar i de tre stora dagligvarukedjorna i Sverige samt inom Horeca och Discount/Grey Market. Genom att koncernen nu har en kostnadsledande position inom flera segment av nötter finns stora kommersiella möjligheter inom private label, klipp, etc, varav betydande volymer redan har kontrakterats för 2024.

Rörelsekostnaderna blev något högre än förväntat på grund av kostnader relaterade till fysiska investeringar, ökade marknadsinvesteringar samt ökade rabatter och kick-backs till följd av volymökning på kampanj. Kampanjandelen har ökat rent generellt på marknaden, vilket kräver extra kostnader för att upprätthålla och öka volymerna. Fasta kostnader i form av hyra, löner på huvudkontor mm har ökat i linje med den generella inflationen, medan energikostnaderna ökat betydligt mer. Räntekostnader och leasingkostnader har ökat till följd av ränteläget och gjorda investeringar.

Utsikten för 2024 är ljus, givet det fortsatt utmanande marknadsläget. Med ett lägre kostnadsläge, t o m kostnadsledarskap inom vissa segment, bra kommersiellt utfall av listningar och volymkontrakt 2024, samt fortsatt effektivisering förväntar vi oss ett bra 2024. Ytterligare förbättringar förväntas med investeringarna i Länna som avslutas sommaren 2024.

Vändningen 2023 efter ett utmanande år 2022 har varit möjlig tack vare ett fantastiskt team av medarbetare i Länna, Laholm och ute i hela landet. Ett stort tack till alla medarbetare på Premium Snacks!

Henrik Strinning, VD