Bolagsordning

Bolagsordning för Premium Snacks Nordic AB, 556717-1185

 

§1 Firma

Bolagets firma är Premium Snacks Nordic AB. Bolaget är publikt (publ).

 

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Skogås, Huddinge kommun, i Stockholms län.

 

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av snacksprodukter samt därmed förenlig verksamhet.

 

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

 

§5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 aktier.

 

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

 

§7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.

 

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfördas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. I övriga fall ska kallelse till extra bolagsstämma ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Premium Snacks Nordic AB, 556717-1185

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

 

§9 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas där styrelsen har sitt säte eller i Laholm.

 

§10 Rätt att delta i bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

 

§11 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

 

§12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande för stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Premium Snack Nordic AB, 556717-1185
  7. Beslut om:

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer.

  1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
  2. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
  3. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 jan – 31 dec.

 

§14 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits årsstämma den 25 maj 2021.