Bolagsordning

Bolagsordning för Premium Snacks Nordic AB, 556717-1185

 

§1 Firma

Bolagets firma är Premium Snacks Nordic AB. Bolaget är publikt (publ).

 

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Skogås, Huddinge kommun, i Stockholms län.

 

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av snacksprodukter samt därmed förenlig verksamhet.

 

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

 

§5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 aktier.

 

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Består styrelsen av tre ledamöter skall minst en suppleant utses.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

 

§7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer.

 

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. Kallelse kan ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

 

§9 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas där styrelsen har sitt säte eller i Laholm.

 

§10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådan aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

§11 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslaget till dagordning.
 4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 2. Val av styrelse och revisor samt i förekommande fall styrelsesuppleanter

10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 jan – 31 dec.

 

§13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma 2020-10-12.