FINANSIELLA MÅL

Premium Snacks Nordic har fastställt följande finansiella mål från 2024:

 

Tillväxt

Premiums Snacks målsättning är att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för snacks. Den årliga tillväxten ska över tid överstiga 10 %, inklusive mindre kompletteringsförvärv i syfte att konsolidera marknaden.

Lönsamhet

Premium Snacks mål är att uppnå en årlig EBITDA-marginal om minst 8 %, mätt som resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt, justerat för engångsposter och ställt i relation till nettoomsättningen.

Utdelnings- och skuldsättningsmål

Premium Snacks avser att under innevarande år fortsatt prioritera sänkt nettoskuld till under 2x EBITDA. Från 2025 (verksamhetsår 2024) har bolaget som målsättning att dela ut minst 25 % av nettoresultatet och använda resterande till fortsatt tillväxt, värdeskapande investeringar och mindre förvärv.