Hållbarhetsarbete inom

Premium Snacks Nordic

Inom ramen för Premium Snacks Nordics verksamheter finns ambitionen att bidra till en hållbar och positiv samhällsutveckling och verka för att bl.a. att säkra mänskliga rättigheter, antikorruption, att säkerställa ett gott miljö- och klimatarbete samt bidra till en god hälsa. Hållbarhetsarbete omfattar  tre perspektiv miljöfrågor, naturresurser och sociala frågor.

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från våra kärnprocesser och våra intressenter och arbetet är tätt integrerat med den dagliga verksamheten och en del av vår affärsmodell.

De frågor som uppfattas som mest väsentliga hos våra intressenter tillsammans med våra medarbetares kunskap ligger till grund för hållbarhetsarbetet. Grundläggande i arbetet är att arbeta förebyggande och hållbarhetsaspekter ska beaktas och vara vägledande vid beslut i den dagliga verksamheten.

Kärnprocesser och intressenter

Koncernens ambition är att över tid utveckla hållbarhetsarbetet och att arbeta med ständiga förbättringar.

Miljö- & naturresursarbetet inriktas på att minska klimatpåverkan och förbättra hållbarhet avseende inköp, produktion, transporter och energiförbrukning samt att säkerställa att konsumenter och kunder har möjlighet att göra informativa och aktiva val med avseende på detta.

Det sociala arbetet omfattar bl.a. att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för medarbetare. Vidare att verka för en bra arbetsmiljö hos befintliga samarbetspartners. I detta arbete är FN:s initiativ (Global Impact) med tio generella principer för socialt ansvar vägledande samt ILOs (International Labor Organization) 8 kärnkonventioner och FNs globala mål.

Vårt hållbarhetsarbete är formaliserat i en hållbarhetsplan med sex fokusområden och revideras årligen då nya mål fastställs. Vår ambition är att ständigt förbättra oss genom att utmana oss själva och våra intressenter.

Fokusområden

Ansvarsfulla inköp

Säkra produkter och kvalitet

Arbetsmiljö

Effektiv resursanvändning

Effektiva transporter

Hållbara varumärken