Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.

Datum:      25 maj 2021
Tid:            Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att stämman enbart ska hållas genom ett poströstningsförfarande, enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare. Aktieägares deltagande och utövande av rösträtt sker genom att aktieägare poströstar i enlighet med vad som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 maj 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
Plats:         Poströstningsförfarande

 

Deltagande och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 maj 2021 och ska senast måndagen den 24 maj 2021 skicka in sina röster genom ett digitalt formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.premiumsnacksnordic.com. Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstningsformulär ses som anmälan.

 

Tjänsten för digital poströstning tillhandahålls av Poströsta.se (www.postrosta.se) och ägare med frågor om formuläret kan kontakta support@postrosta.se för assistans.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, förutom att skicka in sina poströster, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen måndagen den 17 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts retroaktivt av förvaltaren senast onsdagen 19 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

 

Ombud via fullmakt

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. En inskannad kopia av fullmakten ska laddas upp och biläggas poströstningsformuläret. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas som visar att den/de som undertecknat fullmakten har behörighet att företräda aktieägaren.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av två justerare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar för utdelning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisor
 13. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
 14. Beslut om incitamentsprogram till ledande befattningshavare
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen
 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
 17. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de

smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

 1. Stämmans avslutande

 

Huddinge i april 2021

Styrelsen

Läs hela kallelsen här

Kallelse årsstämma 2021

Länk till fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär årsstämma 2021

Länk till poströstning via postrosta.se, poströstning öppnar den 3 maj

https://postrost.web.verified.eu/?source=premiumsnacks