Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande bokslutskommuniké för 2015.

Stark avslutning på 2015

Oktober-December 2015 (Fjärde Kvartalet)

· Nettoomsättningen uppgick till 8 314 (6 218) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 34%.
· Bruttoresultatet uppgick till 5 056 (3 455) tSEK och bruttovinstmarginalen 61% (56%).
· Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 121 (-487)tSEK.
· Resultat före skatt uppgick till -84 (-644) tSEK.

Januari-December 2015 (Ackumulerat)

· Nettoomsättningen uppgick till 29 325 (18 871) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 55%.
· Bruttoresultatet uppgick till 16 245 (9 910) tSEK och bruttovinstmarginalen 55% (52%).
· Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -881 (-2 139)tSEK.
· Resultat före skatt uppgick till -1 641 (-3 032) tSEK.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

 • Stor omsättningsökning genom nya kunder och utökad distribution.
  • Utökat samarbetet med ICA genom nytt centralt avtal för Gårdschips. Sedan tidigare år fanns varumärket hos en del ICA handlare men då genom direktförsäljande kanaler. Sedan januari 2015 distribueras serien genom ICAs centrallager och produkterna kan nå ut till ICA-gruppens ca 1300 butiker i Sverige.
  • Granngårdens ca 100 butiker har lanserat serien Gårdschips 225g under februari månad.
  • Utökad distribution via SuperGros i Danmark med potential upp till 500 butiker från april.
  • Lansering av Roofruit och Gårdschips på Åland under våren-sommaren.
  • Lansering av Rootfruit Rotfruktsblandning i Norge på 7-Eleven och Shell 7-Eleven i september.
  • Lansering på Kesko i Finland skedde under november
  • Fördjupat samarbete med COOP, Axfood och Bergendahls i Sverige
  • Lansering av nya produkter
   • Under april lanserades 3 nya produkter- Rootfruit ”Rödbeta” och Rootfruit ”Gulbeta, Polkabeta & Potatis” samt Gårdschips ”Balsamico & Örter”.
   • Under september lanserades 2 nya produkter – Rootfruit ”Jordärtskocka & Potatis” och Gårdschips ”Parmesan”.
   • Ökad butiksbearbetning från ca 500 till 1 200 butiker i Sverige genom samarbete med Ancrona som är en fristående och oberoende extern säljkår.
   • Fortsatt hög investeringsnivå i marknadsföring, vilket avspeglar sig i ökade marknadsandelar på marknaden för premiumchips. I Sverige uppgår Gårdschips och Rootfruits samlade andel till 13% (9%) av marknaden för premiumchips och på rotfruktschipssegmentet är Rootfruit marknadsledare med en andel överstigande 40%.
   • Investeringen i ny fritös genomförd under första halvåret vilket innebär fördubblad produktionskapacitet och ökad lönsamhet genom högre bruttomarginaler och volymfördelar i produktionen.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång

 • Lansering av Gårdschips och Rootfruit i servicehandeln under februari 2016. Följande kedjor har tagit in varumärkena i sitt ordinarie sortiment; Preem, OKQ8, 7-Eleven och Pressbyrån.

Kvartalsjämförelse

kSEK 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1
Nettoomsättning 8 320 7 863 6 605 6 567 6 218 5 097 4 284 3 306
Bruttovinst 5 056 3 681 3 646 3 911 3 455 2 412 2 358 1 518
Bruttovinst i procent 61% 46,8% 55,2% 59,6% 55,6% 47,3% 55,0% 45,9%
Sälj- och marknadskostnader -1 662 -1 541 -1 892 -1 962 -1 870 -1 122 -1 148 -776
EBIT -45 -494 -766 -81 -664 -570 -497 -667
Resultat före skatt -84 -526 -807 -224 -644 -645 -424 -802

                       

VD har ordet

Vår vision är att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips.

Rootfruit har lagt ännu ett framgångsrikt år bakom sig. Vi har lyckats fortsätta vår kraftfulla expansion och vi ökar successivt våra marknadsandelar på premiummarknaden för chips. Bakom framgången ligger ett antal lyckade produktlanseringar och ett fokuserat säljarbete. Rootfruit har under fjärde kvartalet närmat sig ett positiv resultat före skatt som utlovats. Bolaget har nu nått den kritiska massa som gör det möjligt att skapa positivt resultat och samtidigt fortsätta nödvändiga sälj- och markandsinvesteringar. Anledningen till att vi lyckas så bra kan till stor del härledas till människorna i företaget. Vi har ett erfaret och dedikerat team som har gjort detta möjligt.

Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete i produktionen och har under början av 2016 investerat i en ny krydderianläggning för att garantera en jämn kryddning på våra chips. Vidare har vi uppdaterat vår förpackningsmaskin för att förslutningen skall fungera väl och för att kunna producera stansade hål på mindre påsar. Vår ambition är att öka effektiviteten i produktionen så att bruttomarginalerna kan förbättras ytterligare under 2016.

Vi kommer under 2016 att fortsätta vår expansion. Ett första steg togs i februari genom lansering av våra produkter i servicehandeln bla på 7-Eleven, Pressbyrån, OKQ8 och Preem. Vi har som ambition att fortsätta ta andelar i nya kanaler och vi kommer att följa upp denna satsning med nya mindre förpackningar avsedda för servicehandel, caféer, evenemang etc. Dessa förpackningar fungerar också mycket bra i sk förbutiker i dagligvaruhandeln eller i ordinarie sortiment i butiken.

Under innevarande år kommer vi att ägna mer tid och resurser åt vår hemsida. Vi kommer att utveckla en hemsida för respektive varumärke. På detta sätt kommer vi att kunna bedriva kampanjer, tävlingar och sprida recept som innehåller våra produkter på ett helt annat sätt än tidigare. Vi kommer också att kunna fortsätta att berätta om våra råvaror, odlare och de människor som jobbar hos oss. Allt för att våra konsumenter skall känna sig trygga i våra produkters historia och ursprung. Håll ögonen öppna för denna lansering som kommer att ske under första halvåret 2016.

Vår affärside är: ”Våra närodlade naturchips ska upplevas som godare, krispigare och sundare än andra chips. Då tar vi en unik position inom högmarginal-segmentet för snacks. ” För att lyckas med detta kommer vi att fortsätta vårt arbete med att ta fram renare kryddor utan onödiga tillsatser. Vi kommer att ta fram originella produkter med kryddor av finare kvalitet som förhöjer smakupplevelsen. På detta sätt siktar vi på att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips.

Tack för det stöd, förtroende och intresse ni som aktieägare visat Rootfruit. Jag är övertygad om att 2016 skall bli ett riktigt bra år för oss alla.

Utsikter för 2016

Styrelsen för Rootfruit bedömer att bolaget med planerad produktutveckling och befintliga avtal kommer att kunna fortsätta sin starka försäljningsökning med tillväxt om minst 25% under 2016. Med ökad tillväxt kommer volymfördelar i produktionen och styrelsen prognosticerar därmed förbättrade bruttomarginaler jämfört med tidigare år. Bolaget kommer även att fortsätta öka investeringar i marknadsföring och produktutveckling. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall bli positivt under året.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 29 325 (18 871) tSEK med en bruttovinst om 16 245 tSEK (9 909) och ett resultat före skatt om -1 641 tSEK (-3 032). Av koncernens omsättning utgjorde varumärket Gårdschips 64% och Rootfruit 36%.

Rootfruit har under Q4 2015 fortsatt sin expansion och starka försäljningstillväxt, som under Q4 uppgick till +34%. Tillväxten drivs under kvartalet främst av ett flertal nya kunder i Norden i kombination med lyckade produktlanseringar.

Bruttomarginalen under Q4 är väsentligt bättre än motsvarande period föregående år 61% (55%). Bruttomarginalförbättringen beror till stor del på den förbättrade effektiviteten i produktionen som uppnåtts genom genomförda investeringar, ökade volymer samt den kostnadsrationalisering som sker kontinuerligt.

Övriga rörelsekostnader har ökat till 17 126 tSEK (12 049) vilka är hänförliga till ökade investeringar i marknadsföring samt utökade skift i produktionen för att kunna möta marknadens efterfrågan.

Latent skattefordran på förlustavdrag har påverkat resultatet positivt med 430 tSEK.

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2015 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 1 824 tSEK (2 280 per 31 december 2014). Koncernen har räntebärande skulder om 5 171 tSEK (3 947 per 31 december 2014) samt en checkräkningskredit om 3 200 tSEK (1 800 per 31 december 2014) vilken per den 31 december var nyttjad med 2 436 tSEK. Rootfruit har under andra kvartalet bytt bank och på så vis förbättrat villkoren och lånestrukturen för att bättre passa koncernens långsiktiga behov.

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under året uppgick till 3 612 tSEK (1 929) varav materiella anläggningstillgångar utgjorde 3 580 tSEK bl.a. i form av ökad fritöskapacitet, samt immateriella tillgångar 32 tSEK.

Avskrivningar

Årets resultat har belastats med 600 tSEK (622) i avskrivningar varav 513 tSEK (225) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 87 tSEK (348) avser avskrivning av goodwill. Rootfruits goodwill uppstod när Rootfruit förvärvade Laholms Chips AB 2010-04-01. Goodwill skrivs av på 5 år och är efter första kvartalet 2015 helt avskriven.

Eget kapital

Per 31 december 2015 uppgick Rootfruits egna kapital till 5 329 tSEK (4 380 per 31 december 2014) varav 1 026 tSEK (971 tSEK per 31 december 2014) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 31 december 2015 till 29% (35% per 31 december 2014).

Anställda

Per den 31 december 2015 hade Rootfruit 10 (17) anställda. Nedgången förklaras av att den egna säljkåren har bytts ut mot extern säljkår samt de effektiviseringar som genomförts i produktionen.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2015.

Aktien och aktieägare

Per den 31 december 2015 uppgick antalet utestående aktier till 5 129 500 fördelat på 530 aktieägare (364 per 31 december 2014). Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under året handlades aktien till lägst 6,50 SEK och högst 17,20 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2017 till ett lösenpris om 4,40 kr och omfattar 300 000 optioner varav 150 000 blivit lösta under 2015. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av kvarvarande 150 000 aktier kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 3%.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum 2016-05-04 i Laholm.

Nästa rapport

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Rootfruits kontor och hemsida från 2016-04-13. Delårsrapport för första kvartalet 2016 offentliggörs 2016-05-03.

För frågor om bokslutskommunikén och bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se