Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed bokslutskommuniké för 2016.

Stark avslutning på 2016

Oktober – December 2016 (Fjärde Kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 974 (8 320) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 8%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 5 048 (5 056) tSEK och bruttovinstmarginalen 56% (61%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 375 tSEK (123).
 • Resultat före skatt uppgick till 189 (-84) tSEK.

Januari – December 2016 (Ackumulerat)

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 371 (29 325) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 18 072 (16 245) tSEK och bruttovinstmarginalen 54% (55%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -566 (-881) tSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -1410 (-1 641) tSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Rootfruit AB tog i hård konkurrens hem det åtråvärda priset ”Årets Hållbara Företag” som delas ut av Laholms Näringsliv. I juryns motivering uppmärksammades bl a de minimala transporterna från lokala odlare, återanvänd rapsolja och chipsspill samt integrationsprojekt med syriska flyktingar.
 • Rekrytering av ny Marknadschef Thomas Lindström.
 • Inleder säljkårssamarbete med Pladis som förväntas öka fokus i dagligvaruhandeln.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • Lansering av Gårdschips Sourcream &Sweet Ginger.

Kvartalsjämförelse

kSEK 2016Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015 Q4  2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4
Nettoomsättning 8 974 9 114 7 895 7 390 8 320 7 863 6 605 6 542 6 218
Bruttovinst 5 048 4 981 4 161 3 855 5 056 3 681 3 646 3 916 3 455
Bruttovinst i procent 56% 55% 53% 52% 61% 46,8% 55,2% 59,6% 55,6%
Sälj- och marknadskostnader -1536 -1 809 -2 102 -1 774 -1 662  -1 541 -1 892 -1 962 -1 870
EBIT 205  145 -807 -722 -45 -494 -766 -81 -664
Resultat före skatt  189 123 -845 -937 -84 -526 -807 -220 -644

       

  

VD har ordet

Vår vision är att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips.

Det är mycket glädjande att kunna skriva om ytterligare ett vinstgivande kvartal- nu har vi klarat två kvartal på raken med ett positivt resultat före skatt. De aktieägare som följt oss länge känner till att vi medvetet prioriterat tillväxt framför lönsamhet. Vi visste att den lönsamhet vi kunde skapa genom ett bättre utnyttjande av våra resurser och vår produktionsanläggning skulle vara av större värde för våra aktieägare. Inte bara för att resultatet kommer att kunna bli starkare vid högre omsättning utan också för de värden vi skapar i våra varumärken när vi blir en tydlig aktör på marknaden.

Den organiska tillväxten under fjärde kvartalet har varit fortsatt god med 8% tillväxt mot föregående år. Detta var dock en något lägre tillväxttakt än kvartal 1-3 2016 som låg runt 16% i tillväxt. Förklaringen ligger delvis i att jul- och nyårshandeln var något lägre under 2016 pga färre lediga dagar, vilket påverkade kvartal 4 negativt. Vi är ändå inte helt nöjda med tillväxtnivån under kvartal 4 och kommer att öka mängden aktiviteter för att tillväxttakten skall kunna ligga på en högre nivå under 2017. En viktig del i detta blir det säljkårsbyte vi genomfört per den 1:a januari 2017. Vår nya säljkår tillsammans med Pladis förväntas göra skillnad i butik. En tightare produktportfölj gör att vi får ett ökat fokus på våra produkter och säljaren får mer kvalitet i de möten de har med kategoriansvariga. Vi tror att den ökade kvaliteteten i säljbesöket förväntas ge oss en bättre försäljning och starkare position i hyllorna.

Vi har ett spännande verksamhetsår framför oss under vilket vi kommer att fortsätta vår goda tillväxt och på så vis ta ytterligare marknadsandelar i det attraktiva premiumsegmentet. Vi kommer dessutom att lansera produkter i för oss ett nytt varusegment vilket vi tror väldigt mycket på. Håll ögonen öppna runt v.16 för då gör dessa nya fräscha produkter entré i handeln. I samband med lansering kommer vi att understödja med en rad aktiviteter bl a med filmer på Facebook och Youtube, provsmakningar i butik land och rike runt, offensiva prövoköpskampanjer samt ett fokuserat arbete i butik. En satsning som blir den största för vår del sedan lanseringen av nya Gårdschips för tre år sedan.

Vår affärside är: ”Våra närodlade naturchips ska upplevas som godare, krispigare och sundare än andra chips. Då tar vi en unik position inom högmarginal-segmentet för snacks. ” För att lyckas med detta kommer vi att fortsätta vårt arbete med att ta fram renare kryddor utan onödiga tillsatser. Vi kommer att ta fram originella produkter med kryddor av finare kvalitet som förhöjer smakupplevelsen. På detta sätt siktar vi på att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips. Vi har under februari 2017 redan lanserat årets första nya smak Gårdschips Sourcream & Sweet Ginger som snabbt fått sin egen fanclub av konsumenter som gillar ingefära i matlagning och unika produkter.

Våra satsningar i de nordiska länderna fortlöper och vi kommer under våren att presentera våra varumärken och nyheter för de kedjor vi ännu inte är representerade i.

Tack för det stöd, förtroende och intresse ni som aktieägare visat Rootfruit. Jag är övertygad om att 2017 skall bli ett mycket intressant år att vara aktieägare i Rootfruit.

Utsikter för 2017

Styrelsen för Rootfruit bedömer att bolaget med planerad produktutveckling och befintliga avtal kommer att kunna fortsätta sin goda försäljningsökning med tillväxt om 10-20% under helåret 2017. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall bli positivt för helåret. Då bolaget kommer fortsätta att öka investeringarna i marknadsföring i samband med produktlanseringar under framför allt kvartal 1  och 2, förväntas nettoresultatet vara starkare under slutet av året.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under det fjärde kvartalet till 8 974 (8 314) tSEK med en bruttovinst om 5 048 (5 056) och ett resultat före skatt om 189 tSEK (-84).

Rootfruit har under fjärde kvartalet 2016 fortsatt sin expansion med god försäljningstillväxt, som under kvartalet uppgick till +8%. Tillväxten drivs under kvartalet främst av utökad närvaro i svensk dagligvaruhandel och nylanseringar. Därmed fortsätter vi att ta marknadsandelar och tar ytterligare ett steg närmare vår vision att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips. Volymerna under fjärde kvartalet ökade med ca 18%. Därmed har vi haft en lägre intäkt per kilo jämfört med 2015. Detta beror främst på att andelen Rootfruit har gått ned jämfört med andelen Gårdschips.

Under fjärde kvartalet har fördelningen av nettoförsäljningen mellan varumärkena varit Gårdschips 84% och Rootfruit 16%. Under samma period är försäljningstillväxten för Gårdschips +30% och för Rootfruit -22%. Gårdschips har under fjärde kvartalet 2016 haft en mycket fin utveckling i dagligvaruhandeln i Sverige, där varumärket ökar sin närvaro och försäljning hos samtliga större kedjor. Varumärket Rootfruit har en viktig roll att spela genom produkternas unikitet som har en stor fördel vid lansering i nya länder där varumärket lättare kommer in eftersom konkurrensen ofta är låg inom rotfruktschips. På så vis kommer Rootfruit att spela en viktig roll när vi ökar satsningarna i de nordiska länderna. Dessutom ger Rootfruit med sitt höga kilopris goda bruttomarginaler

Bruttomarginalen under kvartalet har sjunkit jämfört med föregående år 56% (60%). Minskningen förklaras av ovan nämnd förändring i mixen Rootfruit vs Gårdschips samt kassationer i produktionen under november månad.

Rörelsekostnader har minskat till 4 673 tSEK (4 933) vilket bl a beror på lägre sälj- och marknadsföringskostnader under kvartalet samt ett effektivt utnyttjande av produktionen.

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2016 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 6 483 tSEK (1 824 per 31 december 2015). Koncernen har räntebärande skulder om 4 298 tSEK (5 171 per 31 december 2015) samt en checkräkningskredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2015) vilken per den 31 december var outnyttjad.  Under 2016 har nyemission om ca 6,2 mSEK efter nyemissionskostnader förstärkt likviditeten.

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under år 2016 uppgick till 1 789 tSEK (3 612) och utgjorde materiella anläggningstillgångar med 1787 tSEK bl.a. i form av uppdaterat krydderi och packmaskin.

Avskrivningar

Under året har resultat belastats med 1 040 tSEK (1 211) varav 711 tSEK (600) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per 31 december 2016 uppgick Rootfruits egna kapital till 11 057 tSEK (5 329 per 31 december 2015) varav 1 225 tSEK (1 026 tSEK per 31 december 2015) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 31 december 2016 till 52% (29 % per 31 december 2015).  

Aktien och aktieägare

Per den 31 december 2016 uppgick antalet utestående aktier till 6 124 416 fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under året handlades aktien till lägst 7,50 SEK och högst 11 SEK.

Bolaget har två utestående optionsprogram. Det första löper ut den 31 maj 2017 till ett lösenpris om 4,40 kr och omfattar 150 000 optioner varav 120 000 blivit lösta under 2016. Det andra löper ut den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas i de båda optionsprogrammen kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 9%.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2016.

Redovisningsprinciper 

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående bokslutskommunikén

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum 2017-05-19 i Laholm.

Nästa rapport

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Rootfruits kontor och hemsida från 2017-04-28.  Följande tillfällen för offentliggörande av kvartalsrapporter 2017:

Första kvartalet                          2017-05-08.

Andra kvartalet                           2017-08-31

Tredje kvartalet                          2017-11-20

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34  Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se      Hemsida: www.rootfruit.se

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.

Resultaträkning i sammandrag

Koncernen

(tSEK) Q4 2016 Q4 2015 2016 2015 2014
Nettomsättning 8 974 8 314 33 371 29 325 18 871
Råvarukostnader -3 926 -3 228 -15 298 -13 080 -8 961
Bruttovinst 5 048 5 056 18 073 16 245 9 910
Övriga rörelsekostnader     -4 673     -4 933     -18 639     -17 126 -12 049
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader 375 123 -566 -881 -2 139
Avskrivningar -170 -166 -711 -600 -622
Finansiella poster -16 -41 -133 -160 -271
Rörelseresultat före skatt 189 -84 -1 410 -1 641 -3 032
Periodens skatt 370 430 2 076
Periodens resultat -1 040 -1 211 -956

Balansräkning i sammandrag

Koncernen

(tSEK) 2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 28 30
Materiella anläggningstillgångar 7 453 5 899
Summa anläggningstillgångar 7 481 5 929
Omsättningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 2 876 2 506
Varulager 2 324 3 103
Kortfristiga fordringar 5 482 4 604
Kassa och bank 3 283 1 824
Summa omsättningstillgångar 13 965 12 037
Summa tillgångar 21 446 17 966
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 225 1 026
Fritt eget kapital 9 832 4 303
Summa eget kapital 11 057 5 329
Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 4 298 6 299
Summa långfristiga skulder 4 298 6 299
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 470 1 308
Övriga kortfristiga skulder 4 621 5 030
Summa kortfristiga skulder 6 091 6 338
Summa eget kapital och skulder 21 446 17 966

Nyckeltal

Koncernen

2016Helår 2015Helår
Nettoomsättning (tSEK) 33 371 29 325
Omsättningstillväxt (%) 14% 55%
Bruttomarginal (%) 54,2% 55,4%
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader (tSEK) -566 -881
Rörelsemarginal (%) Neg Neg
Rörelseresultat före skatt -1 410 -1 641
Likvida medel (tSEK) 3 283 1 824
Beviljad checkkredit (tSEK) 3 200 3 200
Likvida medel inkl outnyttjad checkkredit (tSEK) 6 483 2 589
Justerat eget kapital (tSEK) 11 057 5 329
Räntebärande skulder (tSEK) 5 768  7 607
Balansomslutning (tSEK) 21 446 17 966
Soliditet (%) 52% 29%
Medelantal anställda 13 16
Antal aktier 6 124 416 5 129 500
Antal aktier efter full utspädning 6 504 416 5 279 500
Resultat/aktie (SEK) -0,23 -0,25
Resultat/aktie efter full utspädning (SEK) -0,22 -0,24
Justerat Eget kapital/aktie (SEK) 1,81 1,02

Nyckeltalsdefinitioner

Bruttomarginal                            Nettoomsättning-Råvarukostnader/Nettoomsättning

Rörelsemarginal                         Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader/Nettoomsättning

Likvida medel                              Kassa och bank exklusive beviljad checkkredit

Justerat eget kapital                 Eget kapital + 78% av obeskattade reserver

Soliditet                                         Justerat eget kapital/Balansomslutning

Kassaflödesanalys

Koncernen

(tSEK) 2016-01-012016-12-31 2015-01-012015-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster exklavskrivningar -699 -1 041
Förändring av varulager  779 1 358
Förändring av kundfordringar och övrigakortfristiga fordringar -878 -1 191
Förändring av leverantörsskulder ochövriga kortfristiga skulder -409 925
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 207 -2 593
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 -32
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 269 -3 580
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 264 -3 612
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån/Amorteringar -1 839 3 661
Nyemissioner 6 769 2 160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 930 5 821
Årets kassaflöde 1 459 -456
Likvida medel vid årets början 1 824 2 280
Likvida medel vid årets slut 3 283 1 824