Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet. 

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed bokslutskommuniké för 2017.

Q4 – Bolaget taktar nu positivt resultat på rullande 12 månader fr o m Q4 2017

Oktober – December 2017 (Fjärde Kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 538 (8 974) tSEK vilket motsvarar en nedgång på 5%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 5 058 (5 048) tSEK och bruttovinstmarginalen till 59% (56%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 466 tSEK (375).
 • Resultat före skatt uppgick till 210 (189) tSEK och bolaget taktar nu positivt resultat före skatt i ett rullande 12-månadersperspektiv

Januari – December 2017 (Ackumulerat)

 • Nettoomsättningen uppgick till 36 836 (33 371) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 10%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 20 428 (18 072) tSEK och bruttovinstmarginalen till 56% (54%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 599 (-566) tSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -443 (-1 410) tSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Kvartalet visar ett positivt resultat före skatt.
 • Bruttomarginal ökad till 59% (56%).
 • Lyckad lansering av Gårdschips Halländsk Cheddar generade ökade listningar per januari 2018.
 • Gårdschips är största varumärket inom premiumchips hos Axfood med kedjorna Hemköp och Willys.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • Försäljningen i januari +52% jämfört med motsvarande period 2017.
 • Framgångsrik lansering av nya serien Smartsnacks baserat på Quinoa, Linser och Hummus.
 • Rootfruit-varumärket lyfts in i Gårdschipsfamiljen.
 • Gårdschips relanserar 210g-serie.
 • Implementering av hylloptimerade chipskartonger ger ökad listning i både Sverige och Finland.
 • Två nya säljare rekryterade med start i april 2018.

Kvartalsjämförelse

kSEK 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2016Q4   2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015 Q4
Nettoomsättning 8 538 10 426 9 219 8 653 8 974 9 114 7 895 7 390 8 320
Bruttovinst 5 058 5 696 4 627 5 047 5 048 4 981 4 161 3 855 5 056
Bruttovinst i procent 59% 55% 50% 58% 56% 55% 53% 52% 61%
Sälj- och marknadskostnader -1 602 -1 695 -2 365 -2 444 -1536 -1 809 -2 102 -1 774 -1 662
EBIT 241 920 -1 021 -440 205 145 -807 -722 -45
Resultat före skatt  210 885 -1 059 -479 189 123 -845 -937 -84

VD har ordet

Vår resa mot 100 mSEK i omsättning år 2022 är påbörjad.

Ökad försäljning

När vi nu summerar 2017 så finns det mycket man kan glädjas åt i Rootfruit. Vi fortsätter att växa, vi fortsätter att ta marknadsandelar och vi förbättrar våra nyckeltal. Ackumulerat för januari-december 2017, uppgick försäljningen till 36,8 mSEK (33,4), vilket motsvarar en ökning med 10 procent. 

Försäljningsutvecklingen under fjärde kvartalet var något negativ – 5% mot föregående år. Den minskade försäljningen förklaras delvis av kundernas försiktiga försäljningsprognoser inför jul- och nyårsförsäljningen. Detta fick till följd att bolagets produkter tog slut för snabbt i butik utan möjlighet till påfyllnad sista veckan av året. Konsekvensen blev tappad försäljning i slutet av december, samtidigt som vi nu har fått en positiv effekt på försäljningen i januari, då kunderna fyllde på sina tomma lager.

Positivt resultat före avskrivningar och räntekostnader

Det är framför allt glädjande att kunna skriva om ytterligare ett vinstgivande kvartal som gör att vi nu för första gången kan redovisa ett positivt helårsresultat före avskrivningar och räntekostnader om 599 tSEK (-566 tSEK).

De aktieägare som följt oss länge känner till att vi medvetet prioriterat tillväxt framför lönsamhet. Nu är tiden mogen för att skall vi skall fortsätta växa, med lönsamhet.

Framflyttade positioner

Trots en allt tuffare konkurrens på marknaden fortsätter vi att ta marknadsandelar hos våra viktigaste kunder. Hos Axfood, ett av Sveriges ledande dagligvarubolag, är vi nu den största aktören inom premiumchips. Något man för några år sedan skulle hålla relativt osannolikt. Nu är vi där och tar sikte på att bli minst lika starka hos våra andra stora kunder inom svensk dagligvaruhandel.

Vidareutvecklad affärsstrategisk riktning skall leda oss mot nya höjder

Vi går stärkta in i 2018 med en vidareutvecklad affärsstrategisk inriktning och en rad spännande nyhetslanseringar. Vi höjer vår tillväxtambition betydligt. Det är genom att stärka positionen som smakinnovatör och vår förmåga att överraska marknaden, vi skall nå vårt mål att inom 5 år omsätta 100 mSEK med en nettoresultatnivå om 10%.

Vår tillväxtstrategi bygger framförallt på organisk tillväxt inom Norden men bolaget kan även överväga mindre förvärv.

Redan i år förväntar vi oss att växa organiskt med över 20% i försäljning. Det gör vi genom ett aldrig så starkt produktsortiment, en utökad säljkår samt en exportförsäljning som förväntas ta fart. Lanseringen av Smartsnacks väntas stå för en stor del av tillväxten och främst i Sverige, men vi kommer även att bli en intressantare spelare i våra grannländer med hjälp av Smartsnacks. Försäljningsökningen i januari om hela 52% jämfört med samma period föregående period, ger goda förhoppningar om ett spännande år för både Rootfruit Scandinavia och aktieägarna.

Tack för ert stöd, förtroende och intresse som ni visat för Rootfruit Scandinavia.

Framtida utsikter

Styrelsen för Rootfruit bedömer att bolaget med planerad produktutveckling och befintliga avtal kommer att nå en tillväxt över 20% under helåret 2018. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall bli positivt för helåret. Styrelsen prioriterar marknadsinvesteringar för tillväxt framför kortsiktig lönsamhet. Då bolaget kommer fortsätta att öka investeringarna i marknadsföring i samband med produktlanseringar under framförallt kvartal 1 och 2, förväntas nettoresultatet vara starkare under slutet av året.

Långsiktigt förväntas nettomarginalerna i verksamheten uppgå till minst 10% vid en omsättning på 100 miljoner kronor.

Försäljning och resultat Q4 2017

Koncernens nettoomsättning uppgick under det fjärde kvartalet till 8 538 (8 974) tSEK med en bruttovinst om 5 058 (5 048) och ett resultat före skatt om 210 tSEK (189). Ackumulerat för januari-december 2017, uppgick försäljningen till 36,8 mSEK (33,4), vilket motsvarar en ökning med 10 procent och den lägre nivån i bolagets intervall för tillväxtprognosen 2017.

Försäljningsutvecklingen under fjärde kvartalet var negativ – 5% mot föregående år. Den minskade försäljningen förklaras delvis av kundernas försiktiga försäljningsprognoser inför jul- och nyårsförsäljningen. Detta fick till följd att bolagets produkter tog slut för snabbt i butik utan möjlighet till påfyllnad sista veckan av året. Konsekvensen blev tappad försäljning i slutet av december, samtidigt som vi fick en positiv effekt på försäljningen i januari, då kunderna behövde fylla på sina tomma lager.

Bruttomarginalen under kvartalet har stärkts jämfört med föregående år 59% (56%). Ökningen förklaras framförallt av en förbättrad produktmix.

Tack vare en effektivare produktion och kontroll på kostnader har bolagets täckningsgrad stärkts under kvartalet till 44,3% (40,7%).

Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till 466 tSEK.

Under fjärde kvartalet har fördelningen av nettoförsäljningen mellan varumärkena varit Gårdschips 73% och Rootfruit 27%. Under samma period är försäljningstillväxten för Gårdschips -4% och för Rootfruit 4%.

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2017 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 5 402 tSEK, inkl. ej nyttjad kredit på 3 200tSEK (6 483 per 31 december 2016). Koncernen har räntebärande skulder om 4 298 tSEK (5 768 per 31 december 2016) samt en checkräkningskredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2016) vilken per den 31 december var outnyttjad.

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under år 2017 uppgick till 311 tSEK (2 269) och utgjordes av materiella anläggningstillgångar med 311 tSEK bl.a. i form av en ny packmaskin.

Avskrivningar

Under året har resultatet belastats med 899 tSEK (711) varav 896 tSEK (708) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per 31 december 2017 uppgick Rootfruits egna kapital till 10 898 tSEK (11 057 per 31 december 2016) varav 1 231 tSEK (1 225 tSEK per 31 december 2016) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 31 december 2017 till 50% (52 % per 31 december 2016).

Aktien och aktieägare

Per den 31 december 2017 uppgick antalet utestående aktier till 6 154 416 fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under året 2017 handlades aktien till lägst 6,50 SEK och högst 8,95 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas i optionsprogrammet kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 5%.

Utdelning 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2017. 

Revisors utlåtande angående helårsrapporten

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum 2018-05-25 i Laholm.

Nästa rapport

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Rootfruits kontor och hemsida från 2018-05-03. Följande tillfällen för offentliggörande av kvartalsrapporter 2018:

Första kvartalet                           2018-05-04.

Andra kvartalet                           2018-08-31

Tredje kvartalet                          2018-11-20

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 0738090216

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se     Hemsida: www.rootfruit.se

Resultaträkning i sammandrag

Koncernen

(tSEK) Q4 2017 Q4 2016 2017 2016 2015
Nettomsättning 8 538 8 974 36 836 33 371 29 325
Råvarukostnader -3 480 -3 926 -16 408 -15 298 -13 080
Bruttovinst 5 058 5 048 20 428 18 073 16 245
Övriga rörelsekostnader     -4 592    -4 673    -19 829    -18 639 -17 126
Rörelseresultat före avskrivningar och   räntekostnader 466 375 599 -566 -881
Avskrivningar -225 -170 -899 -711 -600
Finansiella poster -31 -16 -143 -133 -160
Rörelseresultat före skatt 210 189 -443 -1 410 -1 641
Periodens skatt 170 370 430
Periodens resultat -273 -1 040 -1 211

Balansräkning i sammandrag

Koncernen

(tSEK) 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 25 28
Materiella anläggningstillgångar 6 867 7 453
Summa   anläggningstillgångar 6 892 7 481
Omsättningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 3 046 2 876
Varulager 3 468 2 324
Kortfristiga fordringar 6 146 5 482
Kassa och bank 2 202 3 283
Summa   omsättningstillgångar 14 862 13 965
Summa tillgångar 21 754 21 446
Eget kapital och   skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 231 1 225
Fritt eget kapital 9 666 9 832
Summa eget kapital 10 897 11 057
Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 829 4 298
Summa långfristiga   skulder 2 829 4 298
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 470 1 470
Övriga kortfristiga skulder 6 558 4 621
Summa kortfristiga   skulder 8 028 6 091
Summa eget kapital och skulder 21 754 21 446

Nyckeltal

Koncernen

2017Helår 2016Helår
Nettoomsättning (tSEK) 36 836 33 371
Omsättningstillväxt (%) 10% 14%
Bruttomarginal (%) 55,5% 54,2%
Täckningsbidrag 14 164 11 737
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader   (tSEK) 599 -566
Rörelsemarginal (%) 1,6 Neg
Rörelseresultat före skatt -443 -1 410
Likvida medel (tSEK) 2 202 3 283
Beviljad checkkredit (tSEK) 3 200 3 200
Likvida medel inkl outnyttjad checkkredit (tSEK) 5 402 6 483
Justerat eget kapital (tSEK) 10 897 11 057
Räntebärande skulder (tSEK) 4 298 5 768
Balansomslutning (tSEK) 21 754 21 446
Soliditet (%) 50% 52%
Medelantal anställda 13 13
Antal aktier 6 154 416 6 124 416
Antal aktier efter full utspädning 6 504 416 6 504 416
Resultat/aktie (SEK) -0,07 -0,23
Resultat/aktie efter full utspädning (SEK) -0,07 -0,22
Justerat Eget kapital/aktie (SEK) 1,78 1,81

Nyckeltalsdefinitioner

Bruttomarginal                            Nettoomsättning-Råvarukostnader/Nettoomsättning

Rörelsemarginal                         Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader/Nettoomsättning

Likvida medel                             Kassa och bank exklusive beviljad checkkredit

Justerat eget kapital                   Eget kapital + 78% av obeskattade reserver

Soliditet                                       Justerat eget kapital/Balansomslutning

Kassaflödesanalys

Koncernen

(tSEK) 2017-01-012017-12-31 2016-01-012016-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster exklavskrivningar 456 -699
Förändring av varulager -1 144 779
Förändring av kundfordringar och övrigakortfristiga fordringar -661 -878
Förändring av leverantörsskulder ochövriga kortfristiga skulder +1 937 -409
Kassaflöde från den   löpande verksamheten 588 -1 207
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -311 -2 269
Kassaflöde från investeringsverksamheten -311 -2 264
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån/Amorteringar -1 470 -1 839
Nyemissioner 112 6 769
Kassaflöde från   finansieringsverksamheten             1 358 4 930
Årets kassaflöde -1 081 1 459
Likvida medel vid årets början 3 283 1 824
Likvida medel vid årets slut 2 202 3 283