Bra tillväxt i kvartalet för Gårdschips vilket driver den totala tillväxten

Fjärde kvartalet oktober – december 2022

• Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5,5% till 83,3 MSEK jämfört med 79 MSEK för samma period 2021.

• Bruttomarginalen minskade till 36,7 % (41,0%).

• Rörelseresultatet före avskrivningar ökade 35,8 % till 2,5 MSEK (1,8 MSEK).

• Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-1,5 MSEK).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 3,7 MSEK (1,4 MSEK).

Helår 2022

• Nettoomsättningen för helåret uppgick till 324,1MSEK (321,8 MSEK).

• Bruttomarginalen var 37,7% (42,9%).

• Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till 5 MSEK (16,8 MSEK).

• Resultat före skatt minskade till -8,9 MSEK (3,8 MSEK).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -6,4 MSEK (8,6 MSEK).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

  • Gårdschips fabrik i Laholm har byggts ut med ytterligare lagerutrymme och en fritös med högre kapacitet, vilket utökar produktionskapaciteten med 50 % och möjliggör lägre kostnader i takt med att den nya produktionsapparaten trimmas in.

Väsentliga händelser efter 31 december

  • Avtal har slutits om ytterligare automatisering i Laholm med införandet av en automatisk pallrobot och plastrobot, vilket höjer maximal produktionstakt och sänker behovet av manuellt arbete, särskilt på natten. Beräknad installation kvartal 2.
  • En packlina för nötter har beställts till Länna för att förbättra bruttovinst och transportekonomi, samt minska lagerbindning. Flexibiliteten och hastigheten med vilken nya produkter kan lanseras och testas i marknaden kommer också att påverkas positivt.
  • Ett nytt samarbetsavtal har slutits med Trade & Distribution Norway AS angående den norska marknaden. De kommer i fortsättningen att distribuera och marknadsföra Premium Snacks produkter på den norska marknaden.

Hela rapporten finns på bolagets hemsida: https: //premiumsnacksnordic.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Informationen är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-17 08:00 CET.