Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed bokslutskommuniké för 2018.

Kraftigt ökad organisk tillväxt under fjärde kvartalet 2018

Oktober – December 2018 (Fjärde Kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 146 (8 538) TSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 31 %.
 • Bruttovinsten uppgick till 5 356 (5 058) TSEK och bruttovinstmarginalen till 48 % (59 %). Projektet för installation av egen produktionslina för Smartsnacks genomfördes enligt plan och driftsättning planeras till kvartal 1 2019, med ökad bruttovinstmarginal som följd.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -469 (466) TSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -770 (210) TSEK

Januari – December 2018 (Ackumulerat)

 • Nettoomsättningen uppgick till 45 504 (36 836) TSEK vilket motsvarar en tillväxt på 24 %.
 • Bruttovinsten uppgick till 21 885 (20 428) TSEK och bruttovinstmarginalen till 48 % (56 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 837 (599) TSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -2 934 (-443) TSEK.
 • Huvudförklaringen till resultatförsämringen jämfört med 2017 är kombinationen av mixförskjutningen till Smartsnacks, ökade råvarukostnader samt driftsstörningar i produktionen.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Företrädesemission avslutad i oktober. Emissionen tecknades till 92 procent, vilket innebar att Rootfruit tillfördes 14,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till cirka 0,6 MSEK.
 • Finansiering till förvärvet av Exotic Snacks AB blev därmed klar inför tillträdet den 2 januari 2019, med innebörden att Rootfruit proforma 2018 ökade sin omsättning till ca 285 MSEK och EBITDA till ca 6,3 MSEK.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • Rootfruit Scandinavia AB har genomfört förvärvet av Exotic Snacks AB. Köpeskillingen för Exotic Snacks uppgick till 60 MSEK, varav 20 MSEK betalades kontant och resterande del med aktier i Rootfruit Scandinavia AB. Kontantdelen finansierades med medel från företrädesemissionen som genomfördes under hösten samt genom förvärvslån från externt kreditinstitut. Finansieringen genom aktier i Rootfruit Scandinavia AB innebar att Exotic Snacks aktieägare via en apportemission även erhöll 5 213 764 aktier i Rootfruit Scandinavia AB som ersättning för aktierna i Exotic Snacks AB. Exotic Snacks tidigare aktieägare blev därmed ägare till ca 39 procent av aktierna i Rootfruit Scandinavia AB efter genomförd företrädesemission

          Den nya koncernens försäljning proforma uppgick 2018 till 284,9 MSEK och EBITDA till 6,3 MSEK. Därmed är en ny stark nischaktör inom premiumsnacks etablerad på den nordiska marknaden, med en spännande utvecklings- och lönsamhetspotential.

          Förvärvet är kassaflödespositivt från start och kommer att förbättra Rootfruits nyckeltal per aktie väsentligt.

 • Anna Wallin Krasse, delägare och VD för Exotic Snacks AB, utses till ny VD för Rootfruit Scandinavia AB och för den nya koncernen.
 • Nya produkter under varumärket Gårdschips Smartsnacks samt Dill & Parmesan potatischips lanserades vecka 4 2019.
 • Nya smaksatta cashewprodukter under varumärket Exotic Snacks lanserades vecka 4 2019.
 • En ny produktionslina för Gårdschips Smartsnacks har installerats i Laholm och produktionen av Smartsnacks i egen regi sker inom kort, med ökade bruttomarginaler och större flexibilitet som följd.

Kort om Exotic Snacks AB

Exotic Snacks AB bedriver import av nötter och natursnacks från hela världen. Produkterna säljs som ett koncept samlat under varumärket Exotic Snacks. Produkterna säljs i lösvikt och förpackade påsar. Sedan många år tillbaka har bolaget en ledande marknadsposition i Sverige på natursnacks i lösvikt. Bolaget har ett dotterbolag Exotic Snacks OY i Finland.

Exotic Snacks – Fjärde kvartalet oktober – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 63,9 (58,1) MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 10 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 5,2 (2,3) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 3,3 (0,4) MSEK.
 • Exotic Snacks har haft ett starkt fjärde kvartal med god tillväxt och lönsamhet.

Exotic Snacks – Helåret 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 239,4 (229,6) MSEK vilket motsvarar en tillväxt på drygt 4 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 8,1 (7,4) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 0,4 (0,1) MSEK.

Exotic Snacks resultat under 2018 påverkades negativt av kronans försvagning mot Euro och USD, vilket fördyrat inköpen av råvara. Priserna mot kund har under året till viss del kunnat höjas som kompensation för den försvagade svenska kronan.

Kvartalsjämförelse Rootfruit Scandinavia AB

TSEK 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4
Nettoomsättning 11 146 12 578 11 931 9 849 8 538 10 426 9 219 8 653 8 974
Bruttovinst 5 356 6 042 5 416 5 071 5 048 5 696 4 627 5 047 5 048
Bruttovinst i procent 48 % 48 % 45 % 51 % 59 % 55 % 50 % 58 % 56 %
Sälj- och marknadskostnader -2 172 -2 140 -2065 -2 753 -1 602 -1 695 -2 365 -2 444 -1 536
EBIT -698 196 -479 -1 788 243 920 -1 024 -439 205
Resultat före skatt -770 165 -510 -1 819 210 885 -1 059 -479 189

VD har ordet – Anna Krasse

Ett år med stor framgång för Smartsnacks kombinerat med utmaningar i produktion och tillgång på råvaror.

Stark försäljningsutveckling 2018

Försäljningsutvecklingen under fjärde kvartalet var stark, en ökning med + 31 % mot föregående år. Vårt nya koncept Smartsnacks har skördat framgång och växer snabbare än väntat. Smartsnacks är det största bidraget till försäljningsutvecklingen. Försäljningen av Smartsnacks har inneburit en förändrad produktmix och sänkt bruttomarginalen under 2018, eftersom produkterna köps in från extern tillverkare. Under kvartal 1 2019 kommer en ny produktionslina installeras i Laholm varefter produktion av Smartsnacks sker i egen regi. Därmed kommer bruttomarginalen på Smartsnacks att stärkas betydligt.

Summerar vi helåret har bolaget ökat sin försäljning kraftigt jämfört med 2017. Under varumärket Gårdschips fortsätter bolaget ta marknadsandelar inom premiumsnacks. För helåret 2018 uppgick försäljningen till 45,5 MSEK (36,8), vilket motsvarar en ökning med 24 procent vilket är i linje med tidigare kommunicerade förväntningar.

Utmaningar i produktionen och höga råvarupriser

2018 har, som tidigare kommunicerats, varit ett utmanande år med driftstörningar i produktionen samt höjda råvarupriser på potatis. Få har kunnat undgå sommarens torka och dess påverkan på skördarna inom svenskt jordbruk. Under året har de ökade råvarupriserna påverkat bolaget negativt med cirka 0,5 MSEK i ökade råvarukostnader. Inför 2019 är prishöjningar aviserade för att kompensera för dessa kostnadsökningar. Produktionsstörningarna under 2018 har påverkat kostnaderna negativt med ungefär 1,4 MSEK på grund av sämre produktionsutfall, ökade bemanningstimmar och reparationskostnader. Investeringsbeslut är tagna för att åtgärda detta med målsättning att säkerställa en stabil och lönsam drift under 2019.

Framgång för Gårdschips

Trots en allt tuffare konkurrens på marknaden fortsätter bolaget ta marknadsandelar hos sina viktigaste kunder. Rootfruit får en allt starkare plattform att stå på och enligt en konsumentundersökning (Källa: Mantap 2018) ökar preferensen för varumärket Gårdschips betydligt. Detta är ett bra kvitto på att varumärkets attraktionskraft stärkts.

Varumärket Gårdschips har under 2018 även expanderat utanför Nordens gränser, där vi framförallt fått en riktigt bra försäljningsstart av Smartsnacks i Belgien.

Ett spännande år framför oss

Som nytillträdd VD för koncernen ser jag med tillförsikt fram emot ett spännande år tillsammans med nya och gamla medarbetare. Arbetet med att verka utifrån nya förutsättningar är i full gång. Fr o m januari har den gemensamma säljkåren i uppdrag att sälja både varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks. Vi ser stora möjligheter att öka distributionen på befintliga kunder genom en högre butiksnärvaro med hjälp av en säljkår om 10 säljare och ett 40-tal merchandisers samt en attraktiv produktportfölj för våra kunder.

Året kommer att präglas av en del integrationsarbete för att hämta hem de synergier och förbättringspotentialer som identifierats. Utöver samordningsfördelar inom försäljning, har synergier och förbättringsmöjligheter identifierats inom logistik, ekonomi och IT.

Den största vinsten av samgåendet är att vi blir en starkare aktör. Vi kommer ha mer resurser att driva produktutveckling, mer kraft inom sälj- och marknadsföring för att stärka våra varumärken och koncept. Visionen är att bli den ledande premiumsnacks-leverantören vars produkter föredras av konsumenter samt att vara det lönsammaste alternativet för våra återförsäljare och distributörer.

Under 2019 satsas rejält i produktionen. Under kvartal 1 startas egen produktion av Smartsnacks. Det är en viktig investering för framtiden då vi ser en ökad efterfrågan från kunder och konsumenter på denna typ av produkter. Fokus för det kommande året är att säkerställa en kostnadseffektiv produktion med hög och jämn kvalitet.

//Anna Wallin Krasse, VD

Framtida utsikter för den nya koncernen

Styrelsen för Rootfruit bedömer att den nya koncernen med stabila råvarupriser och en stabil svensk krona kommer att nå en omsättning om 300–315 MSEK för helåret 2019. Koncernens helårsresultat före avskrivningar och räntekostnader (EBITDA) förväntas ligga i intervallet till 8–12 MSEK.

Försäljning och resultat fjärde kvartalet 2018

Roofruits nettoomsättning uppgick under det fjärde kvartalet till 11 146 (8 538) TSEK med en bruttovinst om 5 356 (5 048) TSEK.

Försäljningen under fjärde kvartalet ökade med 31 % mot föregående år. Ökningen under kvartalet beror främst på en positiv utveckling av Smartsnacks, nya produktlanseringar samt en ökad export. Volymerna under kvartalet ökade med ca +17,5 %, vilket betyder att vi fortsätter lyckas höja snittintäkten per kilo under kvartalet.

Bruttovinstmarginalen under fjärde kvartalet har sjunkit jämfört med föregående år 48 % (59 %). Detta på grund av försäljningen av Smartsnacks som under 2018 hade en lägre marginal än de egenproducerade potatischipsen, samt satsningar på marknadskampanjer och etablering på nya marknader.

Rörelsekostnaderna har under fjärde kvartalet ökat till 6 184 TSEK (5 034). Detta beror på ökade satsningar i marknadsföring samt ökade kostnader för produktion, frakter och säljprovisioner relaterade till kraftigt ökad försäljning.

Rootfruit redovisar ett negativt resultat före skatt om -770 TSEK (211 TSEK) för fjärde kvartalet.

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2018 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 14 904 TSEK, inkl. nyttjad kredit på 3 181 TSEK (2 202 per 31 december 2017). Koncernen har räntebärande skulder om 8 415 TSEK (4 298 per 31 december 2017) samt en checkräkningskredit om 3 200 TSEK (3 200 per 31 december 2017) vilken per den 31 december var utnyttjad med 3 181 TSEK.  

Investeringar

Rootfruit gjorde under året 2018 inga investeringar (under 2017, 311 TSEK)

Avskrivningar

Under året har resultatet belastats med avskrivningar på 932 TSEK (899) varav 928 TSEK (896) avser inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per 31 december 2018 uppgick Rootfruits egna kapital till 22 293 TSEK (10 898 per 31 december 2017) varav 1 608 TSEK (1 231 TSEK per 31 december 2017) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 31 december 2018 till 53 % (50 % per 31 december 2017).

Aktien och aktieägare

Per den 31 december 2018 uppgick antalet utestående aktier till 8 037 889 fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Spotlight fd. Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under året 2018 handlades aktien till lägst 6,39 SEK och högst 8,96 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas i optionsprogrammet kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 4 %.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2018.

Revisors utlåtande angående helårsrapporten

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum 2019-05-24 i Laholm.

Nästa rapport

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Rootfruits kontor och hemsida från 2018-05-03. Följande tillfällen för offentliggörande av kvartalsrapporter 2018:

Första kvartalet                           2019-05-14

Andra kvartalet                           2019-08-29

Tredje kvartalet                          2019-11-15

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin Krasse, VD

E-post:anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Telefon: 0705-125530

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se     Hemsida: www.rootfruit.se


Resultaträkning i sammandrag

Koncernen

(TSEK)                                                              Not Q4-2018 Q4 2017 2018 2017
Nettoomsättning 11 146 8 538 45 504 36 836
Förändring av lagervaror 223 1 032 765 673
Övriga rörelseintäkter 284 309 1 224 1 190
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -5 938 -4 379 -24 384 -16 948
Övriga externa kostnader -4 008 -3 062 -15 989 -13 788
Personalkostnader                                         1 -2 176 -1 972 -8 977 -7 364
Avskrivningar -229 -225 -932 -899
Rörelseresultat -698 241 -2 769 -300
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande poster -72 -30 -165 -142
Resultat efter finansiella poster -770 211 -2 934 -442
Resultat före skatt -770 211 -2 934 -442
Uppskjuten skatt -90 -46 384 170
Årets resultat -860 165 -2 550 -272
Moderbolagets andel av årets resultat -860 165 -2 550 -272

NOT 1 MEDELANTALET ANSTÄLLDA

                                                                                                                    2018-12-31       2017-12-31

Medelantalet anställda                                                                      15                        15,5


Balansräkning i sammandrag

Koncernen

(TSEK)                                                                         Not 181231 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken                               22 25
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar                                2 5 932 6 852
Inventarier, verktyg och installationer                                     3 7 15
5 939 6 867
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran                                                              4 3 430 3 046
Summa anläggningstillgångar 9 391 9 939
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 2 337 2 259
Färdiga varor och handelsvaror 1 974 1 209
4 311 3 468 
Kortfristiga fordringar                                                  
Kundfordringar                                                               5 502 4 354
Övriga fordringar                                                                              5 3 097 766
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 417 1 013
10 016 6 133 
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 11 11
Kassa och bank 18 085 2 202
Summa omsättningstillgångar 32 423 11 815
Summa tillgångar 41 814 21 754 
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 608 1 231
Övrigt tillskjutet kapital 33 961 20 392
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -13 276 -10 726
EK hänförligt till moderbolagets aktieägare 22 293 10 897
Summa eget kapital 22 293 10897 
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 6 585 2 829 
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 830 1 470
Leverantörsskulder 5 623 4 688
Checkräkningskredit 3 181 0
Aktuella skatteskulder 54 37
Övriga skulder 2 248 1 833
Summa kortfristiga skulder 12 936 8 028
Summa eget kapital och skulder 41 814 21 754

NOT 2 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

                                                                                                        2018-12-31     2017-12-31

Ingående Anskaffningsvärden                                                        13 225                12 914

Inköp                                                                                                                 0                     311

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                         13 225                13 225

Ingående avskrivningar                                                                     – 6 373                – 5 488

Årets avskrivningar                                                                              –   920                –   885

Utgående ackumulerade avskrivningar                                      – 7 293                – 6 373

Utgående redovisat värde                                                               5 932                6 852

NOT 3 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående anskaffningsvärden                                                              534                     534

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                              534                     534

Ingående avskrivningar                                                                     – 519                    -508

Årets avskrivningar                                                                                   – 8                 – 11

Utgående ackumulerade avskrivningar                                      – 527                    – 519

Utgående redovisat värde                                                                      7                       15

NOT 4 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Ingående skattefordran                                                                    3 046                2 876

Årets skattefordran                                                                                 384                     170

Utgående skattefordran                                                                   3 430                3 046

Utgående redovisat värde                                                               3 430                3 046

NOT 5 ÖVRIGA FORDRINGAR

UB                                                                                                                 3 097                    766

Ökning                                                                                                        2 331

Varav 2 696 är inbetalt förskott på ny fritös

Nyckeltal

Koncernen

2018 2017
Helår Helår
Nettoomsättning (TSEK) 45 504 36 836
Omsättningstillväxt (%) 24 % 10 %
Bruttomarginal (%) 48,10 % 55,50 %
Täckningsbidrag 14 152 14 387
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader (TSEK) -1 837 599
Rörelsemarginal (%) Neg 1,6
Rörelseresultat före skatt -2 934 -443
Likvida medel (TSEK) 18 085 2 202
Beviljad checkkredit (TSEK) 3 200 3 200
Likvida medel inkl outnyttjad checkkredit (TSEK) 18 104 5 402
Justerat eget kapital (TSEK) 22 293 10 897
Räntebärande skulder (TSEK) 11 596 4 298
Balansomslutning (TSEK) 41 814 21 754
Soliditet (%) 53 % 50 %
Medelantal anställda 15 15
Antal aktier 8 037 889 6 154 416
Antal aktier efter full utspädning 8 387 889 6 504 416
Resultat/aktie (SEK) -0,37 -0,07
Resultat/aktie efter full utspädning (SEK) -0,35 -0,07
Justerat Eget kapital/aktie (SEK) 2,77 1,78

Nyckeltalsdefinitioner

Bruttomarginal                            Nettoomsättning-Råvarukostnader/Nettoomsättning

Rörelsemarginal                         Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader/Nettoomsättning

Likvida medel                              Kassa och bank exklusive beviljad checkkredit

Justerat eget kapital                   Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver

Soliditet                                       Justerat eget kapital/Balansomslutning

Kassaflödesanalys

Koncernen

(TSEK) 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster exkl avskrivningar -2 002 456
Förändring av varulager -843 -1 144
Förändring av kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar -3 882 -661
Förändring av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 1 368 1 937
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 359 588
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -311
Kassaflöde från investeringsverksamheten -311
Finansieringsverksamheten
Förändring nyttjad checkkredit 3 180
Upptagna lån/Amorteringar 4 116 -1 470
Nyemissioner 13 946 112
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -21 242 -1 358
Årets kassaflöde 15 883 -1 081
Likvida medel vid årets början 2 202 3 283
Likvida medel vid årets slut 18 085 2 202