Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för första halvåret 2015.

Fortsatt hög tillväxt under andra kvartalet 2015

April-Juni 2015 (Andra Kvartalet)

· Nettoomsättningen uppgick till 6 605 (4 284) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 54%.
· Bruttoresultatet uppgick till 3 646 (2 358) tSEK och bruttovinstmarginalen 55% (55%).
· Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -656 (-313)tSEK.
· Resultat före skatt uppgick till – 807 (-536) tSEK.

Januari-Juni 2015 (Ackumulerat)

· Nettoomsättningen uppgick till 13 148 (7 546) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 74%.
· Bruttoresultatet uppgick till 7 508 (3 877) tSEK och bruttovinstmarginalen 57% (51%).
· Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -724 (-882)tSEK.
· Resultat före skatt uppgick till -1083 (-1 368) tSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • God omsättningsökning genom nya kunder, nylanserade produkter och utökad distribution.
  • Ökad butiksbearbetning från ca 500 till 1 200 butiker i Sverige genom samarbete med Ancrona som är en fristående och oberoende extern säljkår. Full effekt av samarbetet förväntas uppnås under andra halvåret 2015.
  • Utökad distribution via SuperGros i Danmark.
  • Lansering av Roofruit och Gårdschips på Åland.
  • Lansering av 3 nya produkter. Rootfruit ”Rödbeta” och Rootfruit ”Gulbeta, Polkabeta & Potatis” samt Gårdschips ”Balsamico & Örter”.
  • Investeringen i ny fritös genomförd vilket innebär fördubblad produktionskapacitet.
  • Resultatet belastas med totalt 500 tSEK avseende ökade kostnader i produktion under utbyggnad av fritöskapacitet vilket påverkat bruttomarginalerna negativt samt uppstartskostnader i samband med start av ny säljkår genom Ancrona.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

  • Bolaget har utvecklat ytterligare 2 nya produkter som kommer att lanseras under september 2015. Under varumärket Rootfruit lanseras blandningen ”Jordärtskocka och Potatis”. För varumärket Gårdschips breddas 150g serien med smaken ”Parmesan”.
  • Lansering av Rootfruit Rotfruktsblandning i Norge på 7-Eleven och Shell 7-Eleven sker i September.
  • Fortsatt stark försäljningstillväxt och positivt resultat under juli med nettoomsättning som uppgick till 2,9 (1,5) mSEK vilket motsvarar en tillväxt på 93%.

VD har ordet

Rootfruit har som ambition att växa till en ledande tillverkare av premiumchips på de nordiska marknaderna. En viktig del i denna ambition är vår innovationsförmåga och unikiteten i våra produkter. Med de nya produkter vi lanserat under året har vi tagit ytterligare ett stort steg mot detta mål. Den renodling av varumärket Rootfruit vi genomför genom att fokusera på olika rotfruktsblandningar ger oss en egen profil och stärkt konkurrenskraft. För Gårdschips handlar det om att vi vill öka andelen exklusiva smaker på våra potatischips som ger oss en unik position. På detta sätt har vi hittat en position som är intressant att verka på då där finns både bra marginaler och stort intresse från medvetna konsumenter.

Rootfruits organiska tillväxt har varit fortsatt stark under andra kvartalet, jämfört med föregående år +54%. Det känns mycket tillfredsställande att vi tar marknadsandelar på den svenska marknaden och att vi lyckas öka vår distribution på nya och befintliga kunder i de andra nordiska länderna. Därmed har vi uppnått en väsentligt stärkt marknadsposition på den nordiska chipsmarknaden.

Vi har under första halvåret ökat våra investeringar i marknadsföring och har bla haft annonser i Expressens olika bilagor i samband med Melodifestivalen och Prinsbröllopet. Andra tidningar vi medverkat i är bl a Amelia, Aftonbladet och ”Elle Mat och Vin”. Vi har en lågkostnadsstrategi som vi upplever ger oss mycket god avkastning på investeringarna. Nu i september är vi med på mat.se´s samlade varumärkesreklam och våra varumärken kommer därmed att synas i bla TV4, TV5 och TV7 för första gången. Utöver detta investerar vi i goda relationer med matskribenterna i de olika mattidningar som uppskattar våra chips.

Under andra kvartalet gjorde vi ett uppehåll i den bruttomarginalförbättring vi kontinuerligt åstadkommit sista 2 åren. Detta berodde främst på ökade kassationer och ökade kostnader under igångsättningen av den nya fritösen. En annan faktor har varit att den vädermässigt dåliga försommaren har gjort att den nya potatisen var ovanligt sen med en sämre råvara och ökad kassering under juni-juli som följd. Vi har efter sommaren kunnat höja effektiviteten i produktionen igen och vi är övertygade om att bruttomarginalförbättringen kommer att fortsätta kommande kvartal med hjälp av de effektiviseringar vi har gjort tillsammans med ökat volymuttag samt lönsammare produktmix i försäljningen.

Det är med stor tillförsikt som vi nu ser fram emot hösten då vi kan se effekten av nylanserade produkter, nya kunder/marknader och effektivare kundbearbetning genom Ancrona.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under första halvåret till 13 148 (7 964) tSEK med en bruttovinst om 7 508 tSEK (3 877) och ett resultat före skatt om -1 083 tSEK (-1 368).

Rootfruit har under första halvåret 2015 fortsatt sin expansion och starka försäljningstillväxt, som under halvåret uppgick till +74%. Tillväxten drivs under halvåret främst av ett flertal nya kunder i kombination med lyckade produktlanseringar.

Bruttomarginalen under halvåret har ökat jämfört med föregående år 57% (51%). Detta drivs av de skalfördelar i produktionen som de högre volymerna skapar, förbättrade inköpspriser på råvaror samt gjorda investeringar i produktionen. Under andra kvartalet belastas lönsamheten med ca 350 tSEK kostnader i samband med igångsättning av ny fritös i form av kassationer och stillestånd i den befintliga anläggningen.

Övriga rörelsekostnader har ökat till 8 232 tSEK (4 759) vilket beror på ökade investeringar i marknadsföring samt utökade skift i produktionen för att kunna möta marknadens efterfrågan. Under andra kvartalet belastas kostnaderna med ca 150 tsek i samband med start av ny säljkår genom Ancrona.

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2015 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 3 087 tSEK (2 280 per 31 december 2014). Koncernen har räntebärande skulder om 4 905 tSEK (3 947 per 31 december 2014) samt en checkräkningskredit om 3 200 tSEK (1 800 per 31 december 2014) vilken per den 30 juni var outnyttjad. Rootfruit har under andra kvartalet bytt bank och på så vis förbättrat villkoren och lånestrukturen för att bättre passa koncernens långsiktiga behov.

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under första halvåret uppgick 3 089 tSEK (0) och utgjorde materiella anläggningstillgångar med 3 089 tSEK bl.a. i form av ökad fritöskapacitet.

Avskrivningar

Halvårets resultat har belastats med 272 tSEK (150) i avskrivningar varav 185tSEK (150) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 87 tSEK (150) avser avskrivning av goodwill. Rootfruits goodwill uppstod när Rootfruit förvärvade Laholms Chips AB 2010-04-01. Goodwill skrivs av på 5 år och är efter första kvartalet 2015 helt avskriven.

Eget kapital

Per 30 juni 2015 uppgick Rootfruits egna kapital till 4 927 tSEK (4 380 per 31 december 2014) varav 1 002 tSEK (971 tSEK per 31 december 2014) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 30 juni 2015 till 34% (35% per 31 december 2014).

Aktien och aktieägare

Per den 30 juni 2015 uppgick antalet utestående aktier till 5 009 500 fördelat på 522 aktieägare (364 per 31 december). Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under halvåret handlades aktien till lägst 6,50 SEK och högst 17,20 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2017 till ett lösenpris om 4,40 kr och omfattar 300 000 optioner varav 30 000 blivit lösta under första kvartalet 2015. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av kvarvarande 270 000 aktier kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 5%.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport

Delårsrapport Q3 2015: 13 november 2015

Bokslutskommunike 2015: 26 februari 2016

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se     Hemsida: www.rootfruit.se