Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för första halvåret 2016.

Ökade investeringar i sälj- och marknadsföring under 2016

April-Juni 2016 (Andra Kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 895 (6 605) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 20%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 4 161 (3 646) tSEK och bruttovinstmarginalen 53% (55%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -624 (-656)tSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till – 845 (-807) tSEK.

Januari-Juni 2016 (Ackumulerat)

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 283 (13 148) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 16%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 8 016 (7 508) tSEK och bruttovinstmarginalen 52% (57%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 346 (-724) tSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -1 782 (-1 083) tSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • God omsättningsökning främst genom satsning på servicehandeln och ökad penetration av svensk dagligvaruhandel.
 • Ökade investeringar i centrala butikskampanjer, vilket kortsiktigt påverkar bruttomarginalen som är lägre än föregående år.
 • Lansering av Rootfruit på Stockmann i Finland.
 • Lansering av Gårdschips Sparris samt småpåsar Gårdschips Parmesan, Chipotle Chili och Tryffel avsedda för servicehandeln.
 • Företrädesemission som tillför bolaget 6,5 mSEK före emissionskostnader genomfördes. Kapitalet skall användas till utbyggnad av produktionskapaciteten samt ökade marknadsinvesteringar i Danmark, Finland och Norge.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • Bolaget har utvecklat ytterligare 2 nya produkter som kommer att lanseras under september 2016. Under varumärket Rootfruit lanseras blandningen ”Mandelpotatis & Himalayasalt”. För varumärket Gårdschips breddas 150g serien med smaken ”Sourcream & Black Garlic”.
 • Uppdatering av Rootfruits design för att ytterligare kommunicera premium och exklusivitet.

Kvartalsjämförelse

kSEK 2016Q2 2016Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2
Nettoomsättning 7 895 7 390 8 320 7 863 6 605 6 542 6 218 5 097 4 284
Bruttovinst 4 161 3 855 5 056 3 681 3 646 3 916 3 455 2 412 2 358
Bruttovinst i procent 53% 52% 61% 46,8% 55,2% 59,6% 55,6% 47,3% 55,0%
Sälj- och marknadskostnader -2 102 -1 774 -1 662  -1 541 -1 892 -1 962 -1 870 -1 122 -1 148
EBIT -807 -722 -45 -494 -766 -81 -664 -570 -497
Resultat före skatt -845 -937 -84 -526 -807 -220 -644 -645 -424

VD har ordet

Vår vision är att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips.

Rootfruits organiska tillväxt under andra kvartalet har varit fortsatt god med 20% tillväxt mot föregående år. Därmed fortsätter vi att ta marknadsandelar och tar ytterligare ett steg närmare vår vision att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips. Volymerna under andra kvartalet ökade med ca 21%. Därmed har vi haft en lägre intäkt per kilo jämfört med 2015. Detta beror främst på att vi har fortsatt öka mängden centralt bokade kampanjer i svensk dagligvaruhandel. Dessa kampanjer medför höga fasta kostnader, vilket påverkar bruttomarginalen negativt. Anledningen att vi genomför dessa kampanjer är att de ökar mängden butiker vi är närvarande i och långsiktigt förväntar vi oss en god effekt av detta.  Vi har behållit mängden kampanjer på en hög nivå även under kvartal 2 för att ge oss en stabil närvaro i butikerna och samtidigt prioriterar vi kontinuerligt balansen mellan tillväxt och lönsamhet.  Under andra halvåret är målsättningen att sänka mängden kampanjer för att öka lönsamheten i verksamheten.  Vi har dessutom ett inköpsprogram som pågår för att sänka varukostnaden och därmed förbättra våra bruttomarginaler. Detta program kommer att ge full effekt under framförallt det fjärde kvartalet i år.

Under första halvåret har fördelningen av nettoförsäljningen mellan varumärkena varit Gårdschips 73% och Rootfruit 27%. Under samma period är försäljningstillväxten för Gårdschips +24% och för Rootfruit +9%. Gårdschips har under första halvåret 2016 haft en mycket fin utveckling i dagligvaruhandeln i Sverige, där varumärket ökar sin närvaro och försäljning hos samtliga större kedjor. Varumärket Rootfruit har också en god utveckling och produkternas unikitet har en stor fördel vid lansering i nya länder där varumärket lättare kommer in eftersom konkurrensen ofta är låg inom rotfruktschips. På så vis kommer Rootfruit att spela en viktig roll när vi ökar satsningarna i de nordiska länderna. Dessutom ger Rootfruit med sitt höga kilopris goda bruttomarginaler. Vi kommer under september att lansera en ny smak Mandelpotatis & Himalayasalt under Rootfruits varumärke. Dessutom gör vi en rejäl uppdatering av vår design på Rootfruit påsarna samtidigt som vi justerar några av de befintliga smakerna.  Jag är övertygad om att detta kommer att vara positivt för försäljningen av Rootfruit.

Vi har under andra kvartalet lanserat nya hemsidor för våra varumärken och dessutom ökat mängden aktiviteter på sociala medier som Facebook och Instagram. Gå gärna in och registrera dig på Rootfruits resp Gårdschips Facebook sida så blir du uppdaterad om vad som händer i fabriken, ute i butiker och andra nyheter om våra produkter.

Det är glädjande att vår nyemission övertecknades och att vi även fick ett antal nya aktieägare. Den nya likviditeten ger oss goda möjligheter att investera mer i vår produktion för ökad flexibilitet och sänkt styckkostnad. Dessutom kan vi nu öka investeringarna i de andra nordiska länderna för ökad närvaro och försäljning i dessa länder.

Det är med stor tillförsikt som vi nu ser fram emot hösten då vi förväntas se effekten av nylanserade produkter, uppdaterade förpackningar och de centrala kampanjinvesteringar vi gjort hittills under året.

Utsikter för 2016

Styrelsen för Rootfruit reviderar härmed tidigare lämnad prognos och bedömer att bolaget med bakgrund av den lönsamhet och tillväxt bolaget har haft under första halvåret samt genomförda investeringar i sälj- och marknadsföring och planer för hösten/vintern kommer att nå en tillväxt överstigande 15% för helåret 2016.  Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall bli positivt under andra halvåret.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 7 895 (6 605) tSEK med en bruttovinst om 4 161 tSEK (3 646) och ett resultat före skatt om -845 tSEK (-807).

Rootfruit har under andra kvartalet 2016 fortsatt sin expansion med god försäljningstillväxt, som under kvartalet uppgick till +20%. Tillväxten drivs under kvartalet främst av utökad närvaro i svensk dagligvaruhandel och nylanseringar i servicehandeln.

Bruttomarginalen under kvartalet har sjunkit jämfört med föregående år 53% (55%). Den påverkas av ökade investeringar i centrala kampanjer som kortsiktigt belastat såväl nettointäkterna som bruttomarginalen.  Bruttomarginalen är säsongsmässigt lite sämre under andra kvartalet eftersom råvaran potatis är som dyrast fram till juli-augusti innan färskpotatisen börjar levereras.

Rörelsekostnader har ökat till 4 785 tSEK (4 310) vilket beror på ökade investeringar i försäljning och marknadsföring.

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2016 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 322 tSEK (1 824 per 31 december 2015). Koncernen har räntebärande skulder om  4 735 tSEK (5 171 per 31 december 2015) samt en checkräkningskredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2015) vilken per den 30 juni var utnyttjad till 2 887 tSEK.  Efter periodens utgång har nyemissionslikviden om ca 6,2 mSEK efter nyemissionskostnader förstärkt likviditeten.

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under första halvåret uppgick 466 tSEK (3 089) och utgjorde materiella anläggningstillgångar med 464 tSEK bl.a. i form av uppdaterat krydderi.

Avskrivningar

Halvårets resultat har belastats med 359 tSEK (272) varav 350 tSEK (185) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per 30 juni 2016 uppgick Rootfruits egna kapital till 4 104 tSEK (5 329 per 31 december 2015) varav 1 050 tSEK (1 026 tSEK per 31 december 2015) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 30 juni 2016 till 23% (29 % per 31 december 2015). Nyemissionen registrerades under juli månad och är därför inte inkluderad i ovan siffror.

Aktien och aktieägare

Per den 30 juni 2016 uppgick antalet utestående aktier till 5 249 500 fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under årets första 6 månader handlades aktien till lägst 7,50 SEK och högst 11 SEK.

Bolaget har två utestående optionsprogram. Det första löper ut den 31 maj 2017 till ett lösenpris om 4,40 kr och omfattar 150 000 optioner varav 120 000 blivit lösta under 2016. Det andra löper ut den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas i de båda optionsprogrammen kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 9%.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport

Delårsrapport Q3 2016: 11 nov 2016

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34  Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se      Hemsida: www.rootfruit.se