Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för första halvåret 2017.

Nylanseringar och god tillväxt under andra kvartalet 2017

April-Juni 2017 (Andra Kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 219 (7 895) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 17%.

 • Bruttoresultatet uppgick till 4 627 (4 161) tSEK och bruttovinstmarginalen 50% (53%).

 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -789 (-807)tSEK.

 • Resultat före skatt uppgick till -1 059 (-845) tSEK.

Januari-Juni 2017 (Ackumulerat)

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 872 (15 283) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 17%.

 • Bruttoresultatet uppgick till 9 674 (8 016) tSEK och bruttovinstmarginalen 54% (52%).

 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 038 (-1 346) tSEK.

 • Resultat före skatt uppgick till -1 538 (-1 782) tSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Lansering av Gårdschips dippmixer och Gårdschips Atacamasalt där samtliga större kedjor i Sverige har tagit in produkterna. Stora initiala kostnader för marknadsföring och säljomkostnader i samband med lanseringen påverkar resultatet negativt under kvartalet.

 • Investering och installation av ny förpackningsanläggning och skärmaskin genomfördes under april 2017. Anläggningen kommer att öka hastigheten och kapaciteten i förpackningsenheten och höjer därmed kapaciteten i den totala produktionen samt även kvaliteten på produkterna.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • Presentation av Gårdschips Cheddar som kommer att lanseras under september 2017.

 • Rekrytering av ny VD Thomas Lindström som börjar 1 september 2017.

 • Stark inledning på tredje kvartalet med försäljningstillväxt för Juli-Augusti sammantaget i nivå med första halvåret.

Kvartalsjämförelse

kSEK 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2
Nettoomsättning 9 219 8 653 8 974 9 114 7 895 7 390 8 320 7 863 6 605
Bruttovinst 4 627 5 047 5 048 4 981 4 161 3 855 5 056 3 681 3 646
Bruttovinst i procent 50% 58% 56% 55% 53% 52% 61% 47% 55%
Sälj- och marknadskostnader -2 365 -2 444 -1 536 -1 809 -2 102 -1 774 -1 662 -1 541 -1 892
EBIT -789 -517 205 145 -807 -722 -45 -494 -766
Resultat före skatt -1 059 -479 189 123 -845 -937 -84 -526 -807

VD har ordet

Vi är väl förberedda för fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet

Efter 16 kvartal med starka tillväxtökningar och Rootfruit Scandinavia AB i en position att skapa lönsamhet har det nu blivit dags för mig att lämna VD posten. Under mina 4 år har vi inte bara produktutvecklat en lång rad unika produkter, expanderat i Norden och tagit marknadsandelar i Sverige utan vi har även bl a mer än fördubblat vår produktionskapacitet, utvecklat ett starkt säljkårssamarbete med Pladis och byggt en organisation som vi kan växa vidare med. Med vår nye VD Thomas Lindström vid rodret får vi en person som kan utveckla våra varumärken och produkter ytterligare en nivå. Jag kommer att kvarstå i styrelsen på Rootfruit och hjälpa Thomas med de frågor där jag kan skapa värden för företaget.

Q2 var ett tillfredsställande kvartal där vi följer vår plan. Vi har under första halvåret fortsatt att investera i marknadsföring och centrala kampanjer för att få konsumenter att pröva våra produkter och för att ta marknadsandelar. Vi kommer under andra halvåret att dra ned på investeringsnivån för att kunna skörda resultat och visa vinst på samma sätt som vi gjorde under andra halvåret föregående år. Styrelsen i Rootfruit vidhåller därmed sin prognos att resultatet för helåret förväntas bli positivt.

På marknaden har vi tagit rollen som smakinnovatören som gång på gång tar fram exklusiva och nydanande smaker som konsumenterna älskar. Några av våra produkter har blivit riktigt stora, exempelvis Gårdschips Parmesan, Tryffel och Black Garlic. När vi nu lanserar Gårdschips med en exklusiv och äkta halländsk cheddar som smak tror vi att det kan bli en riktigt stor produkt genom sin premiumkaraktär men också för att cheddar redan är en välkänd och omtyckt ost i Norden.

Prioriteringar inför hösten blir självfallet att fortsätta etablera våra nylanserade dippmixer på marknaden, att få
konsumenter att pröva dessa fina produkter och att de som testar skall vara så nöjda att återköp och köpbeteende
etableras. Vi kommer dessutom att jobba vidare med vår förpackningsdesign och emballagematerialet för att
optimera hyllorna för handeln.

Styrelsen har under augusti haft en strategidag för att diskutera produktutveckling och gå igenom
framtida tillväxtstrategier. De beslut som fattats kommer att ge Rootfruit möjlighet att fortsätta ta marknadsandelar
för att kunna nå målet: att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips. Av konkurrensskäl kan jag inte
berätta mer än så utan ber er vänta och hålla ögonen öppna för kommande lanseringar under 2018-19.

Därmed får jag avsluta med att tacka för några härliga och intensiva år som VD på Rootfruit och önska Thomas lycka till i sin nya roll.

Utsikter för 2017

Styrelsen för Rootfruit vidhåller tidigare prognos att bolaget med planerad produktutveckling och befintliga avtal kommer att kunna fortsätta sin goda försäljningsökning med tillväxt om 10-20% under helåret 2017. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall bli positivt för helåret. Bolaget har haft höga investeringarna i marknadsföring i samband med produktlanseringar under första halvåret, men då merparten av aktiviteterna är genomförda förväntas nettoresultatet vara starkare under andra halvåret.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 9 219 (7 895) tSEK med en bruttovinst om 4 627 tSEK (4 161) och ett resultat före skatt om -1 059 tSEK (-845).

Rootfruit har under andra kvartalet 2017 fortsatt sin expansion med god försäljningstillväxt, som under kvartalet uppgick till +17% (+20%). Tillväxten drivs under kvartalet främst av produktlanseringar och utökad närvaro i svensk dagligvaruhandel. Därmed fortsätter vi att ta marknadsandelar och tar ytterligare ett steg närmare vår vision att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips. Volymerna under kvartalet ökade med ca +12% (+21%), vilket betyder att vi lyckas höja snittintäkten per kilo under kvartalet.

Under andra kvartalet har fördelningen av nettoförsäljningen mellan produkterna varit Gårdschips 80% (77%), Rootfruit 19,5% (23%) och Dippmixer 0,5% (0%). Under samma period är försäljningstillväxten för Gårdschips +18% (+24%) och för Rootfruit -3% (-4%). Gårdschips har under andra kvartalet 2017 haft en stark utveckling i dagligvaruhandeln i Sverige, där varumärket ökar sin närvaro och försäljning hos samtliga större kedjor. Varumärket Rootfruit har haft en svagare utveckling, vilket främst beror på att inga nya produkter har lanserats under sista halvåret och några av befintliga smakerna har tappat listningar i Sverige. Framtiden för varumärket Rootfruit utvärderas för närvarande.

Bruttomarginalen under kvartalet har sjunkit jämfört med föregående år 50% (53%). Den påverkas av ökade investeringar i centrala kampanjer som kortsiktigt belastat såväl nettointäkterna som bruttomarginalen. Bruttomarginalen är säsongsmässigt lite sämre under andra kvartalet eftersom råvaran potatis är som dyrast fram till juli-augusti innan färskpotatisen börjar levereras.

Rörelsekostnader har ökat till 5 416 tSEK (4 785) vilket beror på ökade investeringar i försäljning och marknadsföring.

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2017 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 6389 tSEK (6483 per 31 december 2016). Koncernen har räntebärande skulder om 5 033 tSEK (5 768 per 31 december 2016) samt en checkräkningskredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2016) vilken per den 30 juni var outnyttjad.

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under första halvåret uppgick till 233 tSEK (466) och utgjordes av materiella anläggningstillgångar bl.a. i form av ny våg och förpackningsmaskin.

Avskrivningar

Halvårets resultat har belastats med 424 tSEK (359) varav 400 tSEK (350) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per 30 juni 2017 uppgick Rootfruits egna kapital till 9 619 tSEK (11 057 per 31 december 2016) varav 1 231 tSEK (1 225 tSEK per 31 december 2016) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 30 juni 2017 till 40% (52 % per 31 december 2016).

Aktien och aktieägare

Per den 30 juni 2017 uppgick antalet utestående aktier till 6 154 416 fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under årets första 6 månader handlades aktien till lägst 7,00 SEK och högst 8,95 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 5%.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport

Delårsrapport Q3 2017: 20 nov 2017

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se      Hemsida: www.rootfruit.se