Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för tredje kvartalet 2018.

Stark organisk tillväxt under tredje kvartalet 2018 och förvärv av Exotic Snacks

Juli – September 2018 (Tredje Kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 578 (10 426) TSEK vilket motsvarar en organisk tillväxt på 21%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 6 042 (5 696) TSEK och bruttovinstmarginalen 48% (55%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 400 (1 171) TSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 165 (885) TSEK.
 • Förvärv av Exotic Snacks, som gör att Rootfruit växer mer än 600% i omsättning fr o m 2019.

Januari – September 2018 (Ackumulerat)

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 358 (28 298) TSEK vilket motsvarar en organisk tillväxt på 21%. Bruttoresultatet uppgick till 16 454 (15 370) TSEK och bruttovinstmarginalen 48% (54%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 368 (133) TSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -2 164 (-653) TSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Rootfruit genomför förvärv av Exotic Snacks AB. Förvärvet innebär att Rootfruits omsättning växer mer än 600% fr o m tillträdet i januari 2019.
 • Ökad organisk försäljningstillväxt på 21% för tredje kvartalet 2018 jämfört med samma period förra året.
 • Rekordförsäljning i augusti med en omsättning om ca 5 MSEK. Den fortsatta framgången för Smartsnacks drar dock ned bruttomarginalen då Smartsnacks produceras i egen regi först under våren 2019.
 • Smartsnacks lanseras i Norge och Norgesgruppen tar in produkterna från vecka 38.
 • Gårdschips Piri piri & Rostad vitlök lanserades i augusti 2018 och har fått listningar på alla de stora kedjorna inom svensk dagligvaruhandel.
 • Höga råvarukostnader och driftstörningar belastar resultatet. Fortsatt brist på potatis under början av tredje kvartalet ger en negativ engångseffekt i ökade råvarukostnader om 200 TSEK under Q3 2018, medan driftstörningar och reparationer i produktion gav en negativ effekt om 300 TSEK.
 • Beslut att flytta till ny produktionsanläggning under 2019 för utökad lagerkapacitet, större produktionsytor och modernisering av produktionen i syfte att säkra driftseffektivitet och kvalitet.
 • Beslut att investera i ny, egen produktionslinje för Smartsnacks. Produktion planeras vara igång under Q1 2019, vilket kommer ge en återgång till högre bruttomarginal redan från Q2 2019.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Företrädesemission avslutad i oktober. Vid summering av emissionen har den tecknats till 92 procent, vilket innebär att Rootfruit tillförs 14,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 0,6 MSEK. Av emissionen tecknades 62 procent med stöd av teckningsrätter.
 • Finansiering till förvärvet av Exotic Snacks AB klar och tillträde planeras till 2 januari 2019.
 • Försäljningen under oktober månad ökade med 52% jämfört med samma period 2017.

Förvärv av Exotic Snacks AB

Rootfruit Scandinavia AB har beslutat att genomföra förvärvet av Exotic Snacks AB. Köpeskillingen för Exotic Snacks uppgår till 60 MSEK, varav 20 MSEK betalas kontant och resterande del med aktier i Rootfruit Scandinavia AB. Rootfruit Scandinavia AB har därför genomfört nyemission som tillför bolaget cirka 15 MSEK. Resterande del av kontantdelen kommer att finansieras via förvärvslån från externt kreditinstitut. Finansieringen genom aktier i Rootfruit Scandinavia AB innebär att Exotic Snacks aktieägare via en apportemission även erhåller 5 160 957 aktier i Rootfruit Scandinavia AB som ersättning för aktierna i Exotic Snacks AB. Exotic Snacks tidigare aktieägare blir därmed ägare till ca 39 procent av aktierna i Rootfruit Scandinavia AB efter genomförd företrädesemission

.

 • Den nya koncernens försäljning proforma förväntas 2018 genom förvärvet nå ca 280 MSEK.
 • Förvärvet är kassaflödespositivt från start och kommer att förbättra Rootfruits nyckeltal per aktie väsentligt.
 • Från och med 2019 förväntas koncernen generera positiva resultat- och kassaflöden tack vare de synergieffekter som bedöms kunna realiseras inom försäljning, produktutveckling och logistik.

Nedan redovisas utvecklingen i Exotic Snacks verksamhet separat.

Kort om Exotic Snacks AB

 • Exotic Snacks har drygt 50 anställda och omsatte 230 MSEK 2017 med EBITDA om 7,4 MSEK.
 • Exotic Snacks AB bedriver import av natursnacks från olika delar av världen. Produkterna

säljs som ett koncept samlat under varumärket Exotic Snacks. Produkterna säljs i lösvikt

och påse. Sedan många år tillbaka har bolaget en ledande marknadsposition i Sverige på natursnacks. Bolaget har dessutom en mindre verksamhet i Finland.

Exotic Snacks AB Juli – September 2018 (Tredje Kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 59 523 (55 628) TSEK vilket motsvarar en tillväxt på 7%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 18 787 (18 204) TSEK och bruttovinstmarginalen 32% (33%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 2 635 (1 757) TSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 653 (0) TSEK.
 • Exotic Snacks har haft ett starkt tredje kvartal med god tillväxt och lönsamhet.

Exotic Snacks AB Januari – September 2018 (Ackumulerat)

 • Nettoomsättningen uppgick till 175 503 (171 488) TSEK vilket motsvarar en tillväxt på 2%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 52 377 (54 941) TSEK och bruttovinstmarginalen 30% (32%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 2 927 (5 099) TSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -2 938 (-278) TSEK.
 • Exotic Snacks resultat under första nio månader påverkas negativt av kronans försvagning mot Euro och USD, vilket fördyrar inköpen av råvara. Priserna mot kund har under tredje kvartalet till viss del kunnat höjas som kompensation för valutaförsämringen.

Kvartalsjämförelse Rootfruit Scandinavia AB

TSEK 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3
Nettoomsättning 12 578 11 931 9 849 8 538 10 426 9 219 8 653 8 974 9 114
Bruttovinst 6 042 5 416 5 071 5 048 5 696 4 627 5 047 5 048 4 981
Bruttovinst i procent 48% 45% 51% 59% 55% 50% 58% 56% 55%
Sälj- och marknadskostnader -2 140 -2065 -2 753 -1 602 -1 695 -2 365 -2 444 -1 536 -1 809
EBIT 196 -479 -1 788 243 920 -1 024 -439 205 145
Resultat före skatt 165 -510 -1 819 210 885 -1 059 -479 189 123

VD har ordet

Vi står rustade och klara inför ett starkt 2019

När jag ser tillbaks på tredje kvartalet 2018, kan jag konstatera att det är det händelserikaste kvartalet i bolagets historia. I och med förvärvet av Exotic Snacks bildar vi en ny stark aktör på marknaden och tar ett stort steg mot att nå vår vision ”Rootfruit är den aktör som definierar snacks och är den ledande aktören inom premiumsnacks i Norden”.

Nyemissionen är avslutad och vid summering av emissionen har den tecknats till 92 procent, vilket innebär att Rootfruit tillförs 14,6 MSEK före emissionskostnader. Förvärvet av Exotic Snacks beräknas formellt ske per den 2 januari 2019.

Rootfruit har även beslutat att investera i en ny fabrik och ny produktionslina för att själva kunna producera våra produkter inom konceptet Smartsnacks. Därmed ökar vår lönsamhet, vår produktionskapacitet och vi moderniserar samtidigt vår maskinpark. Den nya produktionslinjen ger en kapacitet upp till 100 MSEK i försäljning av Smartsnacks innan vi behöver göra nya maskininvesteringar. Redan från dag ett kommer vi ha en lönsam produktion av det koncept som växer snabbast, Smartsnacks. Flytten till den nya fabriken kommer att ske under våren 2019. Vi återgår till våra högre bruttomarginaler redan under Q2 2019.

Rootfruit fortsätter att växa snabbt även under Q3 2018. I den rådande konkurrenssituationen, som är stenhård, är det mycket glädjande att se en ökad efterfrågan på vårt erbjudande både i Sverige och utanför landets gränser.

Vi har haft ett utmanande kvartal med frekventa driftstörningar och höga råvarupriser på potatis. Driftstörningarna belastar tredje kvartalet med 300 TSEK i extra kostnader. Få har kunnat undgå sommarens torka och dess påverkan på våra skördar. Även potatisen är drabbad av en minskad skörd, med högre råvarupriser som följd framöver, vilket har belastat oss med ca 200 TSEK i ökad råvarukostnad under tredje kvartalet. Prisaviseringar mot våra kunder är gjorda och väntas slå igenom i början av februari 2019.

Vårt nya koncept Smartsnacks skördar framgångar och fortsätter att växa snabbare än väntat. Vår försäljning i Belgien har tagit fart på ett väldigt tillfredsställande sätt. Med det följer givetvis ökade kostnader för nyetablering, som under 2018 kommer belasta vårt resultat.

Den förändrade produktmixen med en starkare försäljning av Smartsnacks sänker också vår bruttomarginal tillfälligt under 2018 och därmed även resultatet.

Våra prioriteringar framöver är att säkerställa en smidig integration av våra verksamheter inom Rootfruit

och Exotic Snacks med betydande synergier som följd, att genomföra vår planenliga flytt av Rootfruits fabrik i Laholm, att stärka vår position på vår viktigaste kanal, svensk dagligvaruhandel, samt att nå framgång på våra nya marknader och distributionskanaler.

Utsikter för 2018

Styrelsen för Rootfruit har tidigare lämnat en prognos om fortsatt god försäljningsökning med tillväxt överstigande 20% under helåret 2018, samt ett positivt resultat före skatt. Styrelsen vidhåller tillväxtmålet men beroende på kostnader för samgåendet med Exotic Snacks, en sänkt bruttomarginal som främst beror på en större andel Smartsnacks i produktmixen samt ökade råvarupriser, flaggar styrelsen för att resultatet i Rootfruit Scandinavia AB för 2018 kommer att bli negativt.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 12 578 (10 426) TSEK med en bruttovinst

om 6 042 TSEK (5 696) och ett resultat före skatt om 165 TSEK (885).

Rootfruit har under Q3 2018 fortsatt sin expansion med en ökad organisk försäljningstillväxt, som under kvartalet uppgick till +21% (+10%). Tillväxten drivs under kvartalet främst av produktlanseringar, ökad närvaro inom svensk dagligvaruhandel samt ökad export. Vi fortsätter att ta marknadsandelar och ytterligare ett steg närmare vår vision att bli den ledande aktören i Norden inom premiumsnacks. Volymerna under kvartalet ökade med ca +13% (+11%), vilket betyder att vi lyckas höja snittintäkten per kilo under kvartalet.

Bruttomarginalen under kvartalet har sjunkit jämfört med föregående år 48% (55%). Detta på grund av den framgångsrika försäljningen av Smartsnacks, som så länge vi ej producerar dessa själva har lägre marginal än potatischips, samt investeringar i kampanjer och etableringskostnader på nya marknader. Den dåliga skörden av potatis under våren har pressat resultatet under Q3 ytterligare om 200 TSEK.

Rörelsekostnaderna har ökat till 5 912 TSEK (4 369) vilket beror på fortsatt uppbyggnad av organisation, ökade investeringar i marknadsföring samt att den ökade sålda volymen inneburit högre fraktkostnader.

Rootfruit redovisar ett positivt resultat före skatt om 165 TSEK (885 TSEK) för tredje kvartalet.

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2018 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 4 429 TSEK (2 202 per 31 december 2017). Koncernen har räntebärande skulder om 8 819 TSEK (4 298 per 31 december 2017) inklusive en checkräkningskredit om 3 200 TSEK (3 200 per 31 december 2017) vilken per den 30 september var utnyttjad med 1 714 TSEK. Under Q4 förväntas resultatet förbättras och med det även kassaflödet.

Investeringar

Rootfruit har inte gjort några investeringar under de första nio månaderna 2018, under 2017 samma period gjordes investeringar för 280 TSEK.

Avskrivningar

De första nio månadernas resultat har belastats med 703 TSEK (674) varav 700 TSEK (672) avser avskrivningar på maskiner och inventarier.

Eget kapital

Per 30 september 2018 uppgick Rootfruits egna kapital till 9 206 TSEK (10 897 per 31 december 2017) varav 1 231 TSEK (1 231 TSEK per 31 december 2017) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 30 september 2018 till 33% (50 % per 31 december 2017).

Aktien och aktieägare

Per den 30 september 2018 uppgick antalet utestående aktier till 6 154 416 fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Spotlight (tidigare Aktietorget) sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under årets första 9 månader handlades aktien till lägst 6,85 SEK och högst 9,78 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 5%.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké 28 februari 2019

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 073-8090216

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se   

Hemsida: www.rootfruit.se


Resultaträkning

Koncernen

(TSEK)                                                                                Not Q3-2018 Q3-2017 Jan-sep      2018 Jan-sep 2017 2017 Helår
Nettomsättning 12 578 10 426 34 358 28 298 36 836
Förändringar av lagervaror 885 -399 542 -359 673
Övriga rörelseintäkter 300 300 960 881 1 190
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -7 421 -4 331 -18 446 -12 569 -16 948
Övriga externa kostnader -3 536 – 3 084 -11 981 -10 726 -13 788
Personalkostnader                                                              1 -2 376 -1 741 -6 801 -5 392 -7 364
Avskrivningar -234 -250 -703 -674 -899
Rörelseresultat 196 921 -2 071 -541 -300
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande poster -31 -36 -93 -112 -142
Resultat efter finansiella poster 165 885 -2 164 -653 -442
Resultat före skatt         165        885 -2 164 -653 -442
Uppskjuten skatt -36 0 474 170
Årets resultat 129 885 -1 690 -653 -272
Moderbolagets andel av årets resultat 129 885 -1 690 -653 -272

NOT 1 MEDELANTALET ANSTÄLLDA

                                                                                                             2018-09-30      2017-12-31

Medelantalet anställda                                                                  15                       14,5


Balansräkning i sammandrag, koncernen

(TSEK)                                                                        Not 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 34 37 25
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar             2 6 162 7 040 6 852
Inventarier, verktyg och installationer                     3 5 19 15
6 201 7 096 6 867
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran                                           4 3 520 2 876 3 046
Summa anläggningstillgångar 9 721 9 972 9 939
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 2 136 1 459 2 259
Färdiga varor och handelsvaror 1 826 324 1 209
3 962 1 783 3 468
Kortfristiga fordringar                                                  
Kundfordringar                                                               5 687 3 718 4 354
Övriga fordringar                                                             2 962 1 815 766
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 862 559 1013
9 512 6 092 6 133
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 11 11 11
Kassa och bank 4 429 3 156 2 202
Summa omsättningstillgångar 17 914 11 042 11 815
Summa tillgångar 27 635 21 014 21 754
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 231 1 231 1 231
Övrigt tillskjutet kapital 20 392 20 392 20 392
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -12 417 -11 108 -10 726
EK hänförligt till moderbolagets aktieägare 9 206 10 515 10 897
Summa eget kapital 9 206 10 515 10 897
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 7 624 3 319 2 829
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 195 1 470 1 470
Leverantörsskulder 5 588 4 173 4 688
Checkräkningskredit 1 714 0 0
Aktuella skatteskulder 69 92 37
Övriga skulder 372 53 283
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 867 1 392 1550
Summa kortfristiga skulder 10 805 7 180 8 028
Summa eget kapital och skulder 27 635 21 014 21 754


NOT 2 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

                                                                                                   2018-09-30     2017-12-31

Ingående Anskaffningsvärden (TSEK)                                         13 225               12 914

Inköp                                                                                                            0                   311

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                        13 225               13 225

Ingående avskrivningar                                                                  – 6 373               – 5 488

Årets avskrivningar                                                                          –   690               –   885

Utgående ackumulerade avskrivningar                                    – 7 063               – 6 373

Utgående redovisat värde                                                            6 162               6 852

NOT 3 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående anskaffningsvärden                                                            534                    534

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                             534                    534

Ingående avskrivningar                                                                       519                    507

Årets avskrivningar                                                                                 10                     11

Utgående ackumulerade avskrivningar                                         529                   519

Utgående redovisat värde                                                                     5                      15

NOT 4 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Ingående skattefordran                                                                 3 046               2 876

Årets skattefordran                                                                              474                    170

Utgående skattefordran                                                                3 520               3 046

Utgående redovisat värde                                                               3 520              3 046

NOT 5 ÖVRIGA FORDRINGAR

UB                                                                                                          2 962                  766

Ökning                                                                                                  2 196

Varav 2 048 är inbetalt förskott på ny fritös


Nyckeltal

Koncernen

2018 30/9 (9m) 2017 30/9 (9m) 2017 Helår
Nettoomsättning (TSEK) 34 358 28 298 36 836
Omsättningstillväxt (%) 21% 16% 10%
Bruttomarginal (%) 47% 55% 55,5%
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader (TSEK) -1 386 133 599
Rörelsemarginal (%) Neg 0,47% 1,6
Rörelseresultat före skatt -2 164 -653 -443
Likvida medel (TSEK) 4 429 3 167 2 202
Beviljad checkkredit (TSEK) 3 200 3 200 3 200
Likvida medel inkl ej utnyttjad checkkredit (TSEK) 5 926 6 367 5 402
Justerat eget kapital (TSEK) 9 206 10 515 10 897
Räntebärande skulder (TSEK) inkl nyttjad ck 10 533 4 789 4 298
Balansomslutning (TSEK) 27 635 21 014 21 754
Soliditet (%) 33% 50% 50%
Medelantal anställda 15 14 15,5
Antal aktier 6 154 416 6 154 416 6 154 416
Antal aktier efter full utspädning 6 504 416 6 504 416 6 504 416
Resultat/aktie (SEK) -0,35 -0,1 -0,07
Resultat/aktie efter full utspädning (SEK) -0,33 -0,1 -0,07
Justerat Eget kapital/aktie (SEK) 1,50 1,71 1,77

Nyckeltalsdefinitioner

Bruttomarginal                          Nettoomsättning-Råvarukostnader/Nettoomsättning

Rörelsemarginal                         Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader/Nettoomsättning

Likvida medel                             Kassa och bank exklusive beviljad checkkredit

Justerat eget kapital                 Eget kapital + 78% av obeskattade reserver

Soliditet                                       Justerat eget kapital/Balansomslutning