Den inledande kvartalets försäljningen översteg föregående års försäljning med +17,1% drivet av volymtillväxt inom lösviktskonceptet och förpackade nötter

Första kvartalet januari – mars 2023

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 17 % till 83 MSEK jämfört med 70,9 MSEK för samma period 2022.
  • Bruttomarginalen minskade till 38,3 % (39,5 %).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 2,8 MSEK (-1,1 MSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-4,5 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 0,2 MSEK (-4 MSEK).   

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

  • Beslut om att installera packlina i Länna.

Väsentliga händelser efter 31 mars

  • Packlina för nötter installeras innan sommaren i Länna.
  • Fortsatt automatisering av chipstillverkningen i Laholm.

Resultatprognos för helåret 2023

Styrelsen bedömer, med antaganden om stabila råvarupriser, stabil svensk krona och nuvarande omvärldssituation, att koncernen för helåret 2023 skall uppnå en omsättning över 350 MSEK vilket innebär en tillväxt om ca 8% jämfört med 2022 samt en EBITDA marginal om ca 5%.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på bolagets hemsida, se länk: https://premiumsnacksnordic.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Informationen är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-09 08:00 CET.