Fortsatt försäljningstillväxt drivet av chips och påsförpackade nötter samt förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år trots försvagad krona.

Andra kvartalet april – juni 2023

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5,5 % till 90,6 MSEK jämfört med 85,9 MSEK för samma period 2022.
  • Bruttomarginalen ökade till 39,3 % (35,3 %).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 1,3 MSEK (-1,3 MSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till -2,6 MSEK (-4,8 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 4,6 MSEK (-6 MSEK).

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

  • Fullt sortiment av Gårdschips är listat på Coop från midsommar med positiva effekter på försäljningen under andra halvåret.
  • Förpackningslinan i Länna har installerats och provkörts innan sommaren. Reguljär produktion startar under augusti då pack av delar av den påspackade volymen successivt flyttas från Europa.

 

Väsentliga händelser efter 30 juni

  • Sista steget i automatiseringen av chipsfabriken i Laholm slutförs under sensommaren.

Resultatprognos för helåret 2023

Styrelsen bedömer, med antaganden om stabila råvarupriser, stabil svensk krona och nuvarande omvärldssituation, att koncernen för helåret 2023 skall uppnå en omsättning över 350 MSEK vilket innebär en tillväxt om ca 8% jämfört med 2022 samt en EBITDA marginal om ca 5%.

 

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2023 klockan 08.00 CET.

 

För frågor om delårsrapporten och bolaget kontakta:

VD Henrik Strinning

E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com

Telefon: +46 (0)70-549 5978

 

Rapporten i sin helhet finns att läsa på https://premiumsnacksnordic.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank

E-post: info@penser.se

Telefon: 08-463 80 00

 

Om Premium Snacks Nordic AB

Premium Snacks Nordic AB (publ), f.d. Rootfruit Scandinavia AB (publ) är moderbolag i en koncern som genom de varumärken man äger erbjuder konsumenter produkter inom kategorin snacks.

Dotterbolaget SNX Production AB utvecklar, tillverkar och säljer genom moderbolaget produkter av hög kvalitet under varumärket Gårdschips.

Dotterbolaget Exotic Snacks AB är marknadsledande inom nötter och snacks i lösvikt på den svenska marknaden och importerar, utvecklar och säljer nötter och snacks inom ramen för det egna lösviktskonceptet eller som förpackat under varumärket Exotic Snacks.

 

 

556717-1185 Premium Snacks Nordic AB (publ) – (SNX)

Speditionsvägen 36

142 50 Skogås

Telefon: 08-555 411 00

E-post: info@premiumsnacksnordic.com      Hemsida: www.premiumsnacksnordic.com