Koncernen är återigen tillbaka i en lönsam tillväxtfas och räknar med en fortsatt förbättring i kvartal 4.

Tredje kvartalet juli – september 2022

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 2,4 % till 84 MSEK jämfört med 82 MSEK för samma period 2021.
  • Bruttomarginalen minskade till 39,6 % (43,1 %).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till 5,0 MSEK (6,0 MSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till 1,7 MSEK (2,6 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -0,1 MSEK (8,8 MSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

  • Bolagets underliggande resultat har kraftigt förbättrats genom bruttomarginalförstärkande åtgärder och ett kraftigt fokus på att effektivisera rörelsekostnader vilket lett till att augusti blev den hittills bästa månaden för Premium Snacks Nordic AB.
  • Den kraftiga försvagningen av den svenska kronan fortsatte och dollarn steg över 11 SEK för första gången i september. Detta kommer medföra prishöjningar på den del av företagets produkter vars råvaror handlas i dollar, dvs nötter.

Väsentliga händelser efter 30 september

  • En ny fritös som kraftigt utökar företagets produktionskapacitet av chips har levererats till företagets anläggning i Laholm och genomgår nu testning och intrimning inför att tas i bruk under kvartal 4.
  • Företaget har förstärkt det centrala säljteamet med en ny Commercial Director.
  • En normalisering på energimarknaderna, både för biogas och el, kunde skönjas i början av kvartal 4 vilket minskar behovet av ytterligare prisjusteringar inför 2023.

Resultatprognos för helåret 2022

Styrelsen prognosticerar att nettoomsättningen och rörelseresultatet före avskrivningar i kvartal 4 överträffar föregående års nivå. Nettoomsättningen för 2022 förväntas vara i paritet med förra året (2021: 321,8 MSEK) medan rörelseresultatet före avskrivningar för 2022 förväntas uppgå till över 5 MSEK (2021:16,8 MSEK). 

Fullständig delårsrapport finns att läsa på bolagets hemsida, se länk: https://premiumsnacksnordic.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-17 08:00 CET.