Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet med 32 % tillväxt för Gårdschips

Tredje kvartalet juli – september 2021

Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 82,0 MSEK jämfört med 81,4 MSEK för samma period 2020.

Bruttomarginalen ökade till 43,1 % (39,2 %).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade 2 % till 6,0 MSEK (5,9 MSEK).

Resultat före skatt minskade till 2,6 MSEK (2,9 MSEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 8,8 MSEK (9,3 MSEK).

Första nio månaderna januari – september 2021

Nettoomsättningen för perioden januari – september uppgick till 242,9 MSEK (239,9 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 1 %.

Bruttomarginalen var 42,6 % (37,7 %).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade 43 % till 15,0 MSEK (10,5 MSEK).

Resultat före skatt ökade till 5,2 MSEK (1,5 MSEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 7,1 MSEK (15,0 MSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

Under augusti månad lanserades ett stort antal produktnyheter under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks. Produkterna är framtagna med ny förpackningsdesign och skapar innovation i snackskategorin.

Under augusti blev Gårdschips produktionsanläggning i Laholm BRC-certifierad. BRC är den globala standarden för livsmedelssäkerhet för effektiv styrning och kvalitet i livsmedelsföretag. Standarden garanterar säkerhet, operativa kriterier och säkerställer att tillverkarna uppfyller rättsliga skyldigheter.

Väsentliga händelser efter 30 september

ICA Sverige AB har meddelat att de fr o m den 1 mars 2022 inte längre kommer lagerhålla och hantera den centrala distributionen av Exotic Snacks lösviktsprodukter omfattande 39 artiklar. Årsvärdet av den centrala distributionen uppgår till ca 26 mkr. Det är huvudsakligen ICA:s mindre koncept Nära och Supermarket som berörs. Merparten av Exotic Snacks nuvarande lösviktsförsäljning sker till de större ICA-koncepten Maxi och Kvantum genom direktleverans från Exotic Snacks centrallager. Där finns ett väsentligt större sortiment på ca 75 artiklar lagerlagda. Den volym som hittills distribuerats via ICA kommer framöver levereras antingen genom 3:e parts logistikleverantör eller genom direktleveranser.

Premium Snacks VD Anna Wallin-Krasse aviserade sin avgång som VD för bolaget den 11 november. Styrelsen kommer omgående att inleda en rekryteringsprocess som syftar till att tillsätta en ny VD för Premium Snacks så snart som möjligt under 2022. Den 18 november beviljades VD Anna Wallin-Krasse tjänstledigt till den 31 december. Styrelsen utsåg Magnus Agervald, vice ordförande i styrelsen, till t f VD.

Resultatprognos för helåret 2021

Styrelsen vidhåller tidigare lämnad prognos för helåret 2021 att EBITDA kommer att nå minst 20 MSEK.

Styrelsens bedömning är att omsättningen kommer att bli strax under tidigare lämnad prognos om 330 MSEK för samma period.