Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för första halvåret 2018.

Nylanserade Smartsnacks-konceptet överträffar förväntan

April-Juni 2018 (Andra Kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 931 (9 219) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 29%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 5 416 (4 627) tSEK och bruttovinstmarginalen 45% (50%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -244 (-789) tSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -510 (-1 059) tSEK.

Januari-Juni 2018 (Ackumulerat)

 • Nettoomsättningen uppgick till 21 780 (17 873) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 22%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 10 487 (9 674) tSEK och bruttovinstmarginalen 48% (54%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 798 (-1 038) tSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -2 329 (-1 538) tSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Ökad försäljningstillväxt på 29% för kvartal 2 2018.
 • Gårdschips lanseras på Island och i Belgien.
 • Två ytterligare säljare rekryterade till säljkåren med start i april 2018.
 • Bristen på potatis under våren ger en engångseffekt i ökade råvarukostnader om 250 tSEK under kvartal 2 2018.
 • Gårdschips går in som officiell snacks-supporter för evenemanget Way Out West.
 • Betydande marknadsinvesteringar tynger planenligt första halvårets resultat och marginaler, där 2018 skiljer sig från tidigare år i och med att dagligvaruhandeln endast har ett lanseringsfönster första halvåret jämfört med två lanseringsfönster tidigare år.
 • Den stora framgången för Smartsnacks sänker bruttomarginalen till dess produktion sker i egen regi 2019.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • Avsiktsförklaring om förvärv av Exotic Snacks AB.
 • Smartsnacks lanseras i Norge. Norgesgruppen tar in produkterna från vecka 38.
 • Gårdschips Piri Piri & rostad vitlök lanserades i augusti 2018 och har fått listningar på alla de stora kedjorna inom svensk daglivaruhandel.
 • Beställning av produktionslina för Smartsnacks-produktion i egen regi.

Avsiktsförklaring om förvärv av Exotic Snacks AB

En avsiktsförklaring (Letter of Intent) undertecknades i juli avseende förvärvet av Exotic Snacks AB.

 • Exotic Snacks har 50 anställda och omsatte 230 mSEK 2017 med EBITDA om 7,4 mSEK.
 • Exotic Snacks är verksamt inom nötter, torkade frukter och asiatiska snacks i både påse och lösvikt. Sedan många år tillbaka har bolaget en ledande marknadsposition i Sverige. Bolaget har dessutom en mindre verksamhet i Finland.
 • Den nya koncernens försäljning proforma förväntas genom förvärvet nå ca 280 mSEK .
 • Förvärvet är kassaflödespositivt från start och kommer att förbättra Rootfruits nyckeltal per aktie väsentligt.
 • Från och med 2019 förväntas förvärvets positiva resultat- och kassaflödespåverkan bli betydande tack vare de synergieffekter som bedöms kunna realiseras inom försäljning, produktutveckling och logistik.

Kvartalsjämförelse

tSEK 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2
Nettoomsättning 11 931 9 849 8 538 10 426 9 219 8 653 8 974 9 114 7 895
Bruttovinst 5 416 5 071 5 048 5 696 4 627 5 047 5 048 4 981 4 161
Bruttovinst i procent 45% 51% 59% 55% 50% 58% 56% 55% 53%
Sälj- och marknadskostnader -2065 -2 753 -1 602 -1 695 -2 365 -2 444 -1 536 -1 809 -2 102
EBIT -479 -1 788 243 920 -1 024 -439 205 145 -807
Resultat före skatt -510 -1 819 210 885 -1 059 -479 189 123 -845


VD har ordet

Tillsammans med förvärvet av Exotic Snacks bildas en stark aktör på snacksmarknaden.

Vi står inför en historisk händelse i företagets fortsatta utveckling. I och med det planerade förvärvet av Exotic Snacks bildar vi en stark aktör på marknaden och tar ett stort steg mot att nå vår vision ”Rootfruit är den aktör som definierar snacks och är den ledande aktören inom premiumsnacks i Norden”. Det nya bolaget får en mycket konkurrenskraftig produktportfölj, stark organisation och en egen säljkår med 10 säljare och 40 merchandisers som är ute i butik varje dag. Därmed ökar vi vår förmåga att påverka i butik betydligt, jämfört med tidigare, och detta kommer att bli en av våra allra största konkurrensfördelar. Avtalsförhandlingarna med ägarna av Exotic Snacks är i ett positivt slutskede. Skriftliga avtal förväntas vara undertecknade under september månad. Mer information om den fortsatta processen lämnas inom kort.

Rootfruit växer snabbare än planerat i Q2, vilket är mycket glädjande. Vi har under första halvåret fortsatt att investera i marknadsföring och centrala kampanjer för att få konsumenter att pröva våra produkter och för att ta marknadsandelar. Deltagandet under festivalen Way Out West gav oss ett bra kvitto på att allt fler uppmärksammar oss och tycker att vi erbjuder attraktiva produkter.

Vårt nya koncept Smartsnacks skördar framgångar, produkterna har växt snabbare än väntat. Den förändrade produktmixen med en starkare försäljning av Smartsnacks sänker dock vår bruttomarginal tillfälligt under 2018 och därmed även resultatet. Med stor tilltro till att segmentet hälsosammare snacks växer kraftigt, har vi beslutat att investera i en maskin för att kunna producera dessa produkter i Laholm framöver. Vi får en positiv effekt av maskininvesteringen och återgår till våra högre bruttomarginaler redan under Q2 2019.

Vi ser framgångar på exportmarknaden med nya marknader som Belgien och Island. Vi kommer även ha en ökad distribution i Norge. Med det följer ökade kostnader för lansering av produkterna , som under 2018 kommer påverka vårt resultat något.

Prioriteringar inför hösten blir att säkerställa en smidig integration av de två bolagen Rootfruit och Exotic Snacks,

stärka vår position på vår viktigaste kanal, svensk dagligvaruhandel, samt att få framgång på våra nya marknader och

distributionskanaler.

Utsikter för 2018

Styrelsen för Rootfruit har tidigare lämnat en prognos om fortsatt god försäljningsökning med tillväxt överstigande 20% under helåret 2018, samt ett positivt resultat före skatt. Styrelsen vidhåller tillväxtmålet men beroende på kostnader för det planerade samgåendet med Exotic Snacks, samt en sänkt bruttomarginal på grund av större andel Smartsnacks i produktmixen, flaggar styrelsen för att resultatet för 2018 kan bli svagt negativt.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 11 931 (9 219 ) tSEK med en bruttovinst om 5 416 tSEK

(4 627) och ett resultat före skatt om -510 tSEK (-1 059).

Rootfruit har under andra kvartalet 2018 fortsatt sin expansion med en ökad försäljningstillväxt, som under kvartalet uppgick till +29% (+17%). Tillväxten drivs under kvartalet främst av produktlanseringar och utökad närvaro i svensk dagligvaruhandel. Därmed fortsätter vi att ta marknadsandelar och tar ytterligare ett steg närmare vår vision att bli den ledande aktören i Norden inom premiumsnacks. Volymerna under kvartalet ökade med ca +13% (+11%), vilket betyder att vi lyckas höja snittintäkten per kilo under kvartalet.

Bruttomarginalen under kvartalet har sjunkit jämfört med föregående år 45% (50%). Detta på grund av försäljningen av Smartsnacks, som idag har lägre marginal, samt investeringar i kampanjer. Bruttomarginalen är säsongsmässigt lite sämre under andra kvartalet eftersom råvaran potatis är som dyrast fram till juli-augusti innan färskpotatisen börjar levereras. Den dåliga skörden av potatis under våren på grund av en regnig höst har dessutom pressat resultatet ytterligare om 250tSEK. Från och med augusti är priset på potatis tillbaka på normala nivåer igen.

Rörelsekostnader har ökat till 5 949 tSEK (5 379) vilket beror på fortsatt uppbyggnad av organisation, ökade investeringar i marknadsföring samt att den ökade sålda volymen inneburit högre fraktkostnader.

Trots en pressad bruttomarginal under kvartal 2 har resultatet (-510 tSEK) förbättrats tydligt jämfört

med kvartal 2 2017 (-1 059 tSEK).

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2018 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 69 tSEK (2 202 per 31 december 2017). Koncernen har räntebärande skulder om 4 962 tSEK (4 298 per 31 december 2017) inklusive en checkräkningskredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2017) vilken per den 30 juni var utnyttjad med 1 276 tSEK. Under andra halvåret förväntas resultatet förbättras betydligt och med det även kassaflödet.

Investeringar

Rootfruit har inte gjort några investeringar under första halvåret 2018, första halvåret 2017 gjordes investeringar för 233 tSEK.

Avskrivningar

Halvårets resultat har belastats med 469 tSEK (424 tSEK) varav 461 tSEK (400 tSEK) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per 30 juni 2018 uppgick Rootfruits egna kapital till 9 077 tSEK (10 897 tSEK per 31 december 2017)

varav 1 231 tSEK (1 231 tSEK per 31 december 2017) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 30 juni 2018 till 44% (50 % per 31 december 2017).

Aktien och aktieägare

Per den 30 juni 2018 uppgick antalet utestående aktier till 6 154 416 fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Spotlight (tidigare Aktietorget) sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under årets första 6 månader handlades aktien till lägst 6,85 SEK och högst 7,87 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 5%.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport

Delårsrapport Q3 2018: 20 nov 2018

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 073-8090216

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se     

Hemsida: www.rootfruit.se


Resultaträkning

Koncernen

(tSEK)                                                                                 Not H1-2018 H1-2017 2017 Helår
Nettomsättning 21 780 17 873 36 836
Förändringar av lagervaror -343 40 673
Övriga rörelseintäkter 660 581 1 190
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -11 025 -8 295 -16 948
Övriga externa kostnader -8 445 – 7 586 -13 789
Personalkostnader                                                               1 -4425 -3 651 -7 364
Avskrivningar -469 -424 -899
Rörelseresultat -2 267 -1 462 -300
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0
Räntekostnader och liknande poster -62 -76 -142
Resultat efter finansiella poster -2 329 -1 538 -442
Resultat före skatt      -2 329  -1 538 -442
Uppskjuten skatt 510 340 170
Årets resultat -1 819 -1 198 -272
Moderbolagets andel av årets resultat -1 819 -1 198 -272

NOT 1 MEDELANTALET ANSTÄLLDA

                                                                                                             2018-06-30      2017-12-31

Medelantalet anställda                                                                  15                       14,5


Balansräkning i sammandrag, koncernen

(tSEK)                                                                         Not 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 24 27 25
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar             2 6 392 7260 6 852
Inventarier, verktyg och installationer                     3 8 12 15
6 424 7 299 6 867
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran                                           4 3 556 3 216 3 046
Summa anläggningstillgångar 9 980 10 515 9 939
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 2 517 1 664 2 259
Färdiga varor och handelsvaror 866 465 1 209
3 383 2 129 3 468
Kortfristiga fordringar                                                  
Kundfordringar                                                               5 6 174 4911 4 354
Övriga fordringar 262 2 988 766
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 724 351 1013
7 160 8 250 6 133
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 11 11 11
Kassa och bank 71 3 189 2 202
Summa omsättningstillgångar 10 625 13 579 11 815
Summa tillgångar 20 605 24 094 21 754
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 231 1 225 1 231
Övrigt tillskjutet kapital 20 392 20 386 20 392
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -12 546 -11 652 -10 726
EK hänförligt till moderbolagets aktieägare 9 077 9 959 10 897
Summa eget kapital 10 897
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 386 3 563 2 829
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 300 1 470 1 470
Leverantörsskulder 4463 4 196 4 688
Checkräkningskredit 1276
Aktuella skatteskulder 29 81 37
Övriga skulder 350 3 183 283
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 724 1 642 1550
Summa kortfristiga skulder 9 142 10 572 8 028
Summa eget kapital och skulder 20 605 24 094 21 754


NOT 2 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

                                                                                                   2018-06-30     2017-12-31

Ingående Anskaffningsvärden (tSEK)                                          13 225               12 914

Inköp                                                                                                            0                   311

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                        13 225               13 225

Ingående avskrivningar                                                                  – 6 373               – 5 488

Årets avskrivningar                                                                          –   460               –    885

Utgående ackumulerade avskrivningar                                    – 6 833               – 6 373

Utgående redovisat värde                                                            6 392               6 852

NOT 3 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående anskaffningsvärden                                                            534                    534

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                             534                    534

Ingående avskrivningar                                                                       519                    507

Årets avskrivningar                                                                                   7                     11

Utgående ackumulerade avskrivningar                                         526                   519

Utgående redovisat värde                                                                     8                      15

NOT 4 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Ingående skattefordran                                                                 3 046               2 876

Årets skattefordran                                                                              510                    170

Utgående skattefordran                                                                3 556               3 046

Utgående redovisat värde                                                               3 556              3 046

NOT 5 KUNDFORDRINGAR

UB                                                                                                          6 174                4 354

Ökning                                                                                                  1 820

beror i huvudsak på stor engångsorder från Svenska Spel


Nyckeltal

Koncernen

2018 H1 2017 H1 2017 Helår
Nettoomsättning (tSEK) 21 780 17 872 36 836
Omsättningstillväxt (%) 22% 17% 10%
Bruttomarginal (%) 48,1% 53,9% 55,5%
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader (tSEK) -1 798 -1 038 599
Rörelsemarginal (%) Neg Neg 1,6
Rörelseresultat före skatt -2 329 -1 538 -443
Likvida medel (tSEK) 71 3 189 2 202
Beviljad checkkredit (tSEK) 3 200 3 200 3 200
Likvida medel inkl utnyttjad checkkredit (tSEK) 1 995 6 389 5 402
Justerat eget kapital (tSEK) 9 077 9 619 10 897
Räntebärande skulder (tSEK) 4 962 5 033 4 298
Balansomslutning (tSEK) 20 605 23 754 21 754
Soliditet (%) 44% 41% 50%
Medelantal anställda 14,5 14 15,5
Antal aktier 6 154 416 6 154 416 6 154 416
Antal aktier efter full utspädning 6 504 416 6 504 416 6 504 416
Resultat/aktie (SEK) -0,38 -0,25 -0,07
Resultat/aktie efter full utspädning (SEK) -0,36 -0,24 -0,07
Justerat Eget kapital/aktie (SEK) 1,47 1,56 1,77

Nyckeltalsdefinitioner

Bruttomarginal                          Nettoomsättning-Råvarukostnader/Nettoomsättning

Rörelsemarginal                         Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader/Nettoomsättning

Likvida medel                             Kassa och bank exklusive beviljad checkkredit

Justerat eget kapital                 Eget kapital + 78% av obeskattade reserver

Soliditet                                       Justerat eget kapital/Balansomslutning