Styrelsen och verkställande direktören för koncernen avger härmed rapport för fjärde kvartalet 2019 och helåret 2019.

 

Fortsatt tillväxt i kvartalet och kraftigt ökat helårsresultat

 

Fortsatt tillväxt i kvartalet oktober – december 2019 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 83,8 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 75,0 MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,0 MSEK. Proforma sista kvartalet 2018 var EBITDA 4,7 MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 0,1 MSEK jämfört med proforma 2,6 MSEK motsvarande period föregående år. 

 

Kraftigt ökat helårsresultat januari – december 2019

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 317,4 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 284,8 MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,2 MSEK. Proforma för helåret 2018 var EBITDA 6,2 MSEK. Justerat för engångskostnad på 0,8 MSEK uppgick EBITDA till 13 MSEK 2019.
 • Resultat före skatt uppgick till 2,2 MSEK jämfört med proforma -2,2 MSEK motsvarande period föregående år.

 

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring prognosticeras för 2020

 • Styrelsen bedömer att omsättningen för helåret 2020 kommer att överstiga 340 MSEK. Koncernens EBITDA bedöms nå intervallet 15–18 MSEK.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Gårdschips har tecknat ett leveransavtal med livsmedelsjätten Kaufland för försäljning i Tyskland med start 2020.
 • Exotic Snacks lösviktskoncept vinner allt större mark. Under kvartalet har bolaget tecknat ett antal nya kontrakt med ny uppskattad årlig omsättning om ca 10 MSEK.
 • Som ett led i att kunna växa vidare inom Premiumchipssegmentet har bolaget beslutat om att investera i en ny fritös för produktion av potatischips. Den nya produktionslinan planeras vara i drift under första halvåret 2020.
 •  

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Nya produkter inom Smartsnacks och potatischips under varumärket Gårdschips lanserades vecka 4 2020.
 • Nya smaksatta cashewprodukter under varumärket Exotic Snacks lanserades vecka 4 2020. 
 • Rootfruit anställer Marie Eklund som marknads- och produktchef och vice vd/marknadschef Thomas Lindström kommer av personliga skäl att lämna koncernen.

Med proforma avses Rootfruit Scandinavia AB inklusive Exotic Snacks AB som om Exotic Snacks AB hade ingått i koncernen redan 2017. Förvärvet av Exotic Snacks AB verkställdes i januari 2019.

 

Resultat per kvartal 2017-2019 (proforma 2017-2018)

 

 

VD har ordet

Fortsatt stark försäljningsutveckling under fjärde kvartalet

Marknad och produkter

Koncernens goda försäljningstillväxt fortsatte under det fjärde kvartalet. På en snacksmarknad som växer med ett par procent per år har koncernen under samtliga kvartal under året redovisat en starkare tillväxt än marknaden inom båda segmenten förpackat och lösvikt. Det är ett styrkebesked på en mogen konkurrensintensiv marknad.

Under kvartalet aviserades ett antal produktnyheter under varumärket Gårdschips respektive Exotic Snacks. Dessa nylanserade produkter kommer att finnas i hyllorna hos kunderna under början av 2020. Framförallt den nya serien av torrostad cashew under varumärket Exotic Snacks, som kompletterar nuvarande sortiment av oljerostad cashew, har vi höga förväntningar på. Serien innehåller smaker som väckt stort intresse hos kunder. Under varumärket Gårdschips lanseras under våren 2020 en unik bönmix kryddad med crème fraiche och örter samt en ny chipssort med tzatziki. Oavsett varumärke är vår affärsidé att erbjuda njutningsprodukter inom snacks av hög kvalitét med innovativa smaker till den medvetne konsumenten. Att aldrig kompromissa på kvalité och smak tror vi är receptet för långsiktigt lojala kunder.

Under kvartalet gjordes ett genombrott på exportsidan. Ett leveransavtal tecknades med den tyska livsmedelskedjan Kaufland. Det ska bli intressant att följa hur den tyska konsumenten uppskattar grytfriterade chips i spännande smaker från den halländska myllan. Med tanke på beslutet att investera i en ny fritös i Laholm för produktion av chips innebär avtalet förutsättningar att öka kapacitetsutnyttjandet i den nya anläggningen. 

Försäljning

Koncernens försäljning ökade med tillfredställande 11 % under kvartalet jämfört med föregående år. 

Förpackade produkter under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks

Försäljningen av förpackade varumärken under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks ökade med 16 % under kvartalet jämfört med 2018. Närvaron inom flera delsegment skapar förutsättningar för tillväxten. Nya produktlanseringar avser stödja den goda tillväxten. 

Lösvikt natursnacks Exotic Snacks

Försäljningen av lösvikt under varumärket Exotic Snacks ökade med 8 % i perioden jämfört med 2018 kvartal 4. Tillväxten skedde framförallt genom nya avtal med butiker som valde att byta till Exotic Snacks. Totalt sett togs marknadsandelar både genom utveckling på befintliga och nya kunder. Detta är en följd av ett starkt koncept, omfattande marknadsföring, brett sortiment samt en hög servicenivå i butik. Tillväxten är glädjande inte minst mot bakgrunden av att konsumentpriserna i handeln ökat pga. av höjda priser till följd av en försvagad svensk krona. 

Under helåret 2019 ökade lösviktsförsäljningen med 11 % och det förpackade sortimentet med 12 %. Den goda försäljningsutvecklingen är mycket en förtjänst av ett uthålligt arbete av kompetenta och engagerade medarbetare som tar ett stort ansvar i att vårda både kunder och utveckla affärerna. Årets goda försäljningstillväxt är ett kvitto på bolagets starka koncept och ett långsiktigt arbete i marknaden. 

Rörelseresultatet före avskrivningar

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under fjärde kvartalet till 3,0 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar sista kvartalet 2018 var proforma 4,7 MSEK. Koncernens rörelsekostnader har ökat under perioden jämfört med samma period 2018 till följd av ökade driftskostnader i Laholm efter produktionsstarten av smartsnackslinan samt en högre hyresnivå i nya lokaler. 

Ökade försäljningsvolymer har även påverkat kostnaderna för butiksplock och frakter. Säljkostnaderna har minskat i perioden till följd av att koncernen sedan årsskiftet har en gemensam säljorganisation för båda segmenten. 

Rootfruit hade före förvärvet av Exotic Snacks huvuddelen av säljuppdraget utlagt på extern säljkår. 

I kvartalet har koncernen tagit höjd för saneringskostnader inför utflytt från de gamla fabrikslokalerna i Laholm under mitten av 2020. Ett belopp motsvarande 0,8 MSEK har reserverats för denna aktivitet.

Att rörelseresultatet under kvartalet är lägre jämfört med kvartal 4 2018, trots en högre försäljning, förklaras dels av högre rörelsekostnader, en försvagning av den svenska kronan, reservering för saneringskostnader i kvartalet samt det faktum att Exotic Snacks hade en positiv resultatjustering som uppstod i samband med lagervärdering vid årsbokslut 2018. 

För helåret uppgick rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till 12,2 MSEK jämfört med proforma 6,2 MSEK 2018. Exklusive reservation för engångskostnad avseende sanering av gamla fabrikslokaler, uppgick EBITDA för helåret till 13 MSEK. 

Fokus på tillväxt, förbättrad lönsamhet och arbete med att utveckla vår plattform för tillväxt

Övertagande, integration, realisering av samordningsvinster mellan Exotic och Rootfruit har präglat 2019. Administrativa system har samordnats samt projekt med ny fabrik i Laholm och uppstart av egen produktion av Smartsnacks är exempel på extraordinära projekt som belastat verksamheten. Under 2020 är det fortsatt fokus på förbättrad lönsamhet och tillväxt. Vi fortsätter att utveckla verksamheten mot vår vision att vara det bolag som definierar snacks och det ledande premiumsnacksvarumärket i Norden. Fokus kommer att ligga på produktutveckling och utveckling av butikskonceptet inom Exotic Snacks. Oavsett varumärke och varumärkesposition är vår affärsidé att erbjuda njutningsprodukter inom snacks av hög kvalitét med innovativa smaker till den medvetne konsumenten. Att aldrig kompromissa på kvalité och smak tror vi är receptet för långsiktigt lojala kunder. En målsättning i detta är även att bli bättre på att kommunicera och bevisa hur företaget tillför värde genom differentierande produkter av god kvalitet med unika positioner inom snacks.

Det andra fokusområdet är att uppnå en ökad utväxling av säljkapaciteten, breddad distribution på huvudmarknaderna samt etablering på nya kanaler. I förhållande till styrkan i varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks är koncernens varumärken underrepresenterade i flera kategorier inom förpackat. Den befintliga exportaffären med Belgien och genombrottet med Kaufland i Tyskland visar på att det finns stor potential även utanför Sverige. Säljorganisationen för exportaffärer kommer också successivt att stärkas. 

Det tredje fokusområdet är produktionsanläggningen i Laholm. Under våren tas en ny fritös i bruk för att öka produktionskapaciteten av chips. Med den nya produktionslinan står vi rustade för framtida krav på en effektiv och flexibel produktion och arbetet under året kommer bl a att handla om att optimera driften för att sänka produktionskostnad per producerad enhet.

Som summering av 2019 kan konstateras att det varit ett framgångsrikt år med att utveckla kunderbjudandet och driva produktutvecklingen. Fokus har även varit att säkerställa att säljkåren hanterar hela produktportföljen på ett framgångsrikt sätt och att säljarbetet utvecklas centralt. Det har även handlat om att säkerställa en effektiv drift i produktionsanläggningen av chips och Smartsnacks i Laholm. Året har även innefattat åtgärder för att hantera ökade råvarupriser och den ytterligare försvagningen av den svenska kronan.

I ljuset av allt som har åstadkommits av involverade medarbetare och samarbetspartners under detta år av integration och samgående är resultatet tillfredställande. Rörelseresultatet för koncernen är på en historiskt hög nivå, men långt ifrån våra mål. 

För ett år sedan bestod företaget av två separata bolag. I dag är företaget en koncern med flera produktsegment under samma tak. Det är nu dags att ta sig an de möjligheter vår marknadsposition och nya plattform för tillväxt skapar.  

 

Exempel på nylanseringar under 2020

Torrostade cashew nötter varsamt kryddade med klassiska premiumsmaker från chipsvärlden. 

Det är kombinationen av Exotic Snacks nya cashew serie som förväntas lyfta försäljningen utav påsförpackade nötter framöver. Mixa ärtor och bönor, smaksätt med crème fraiche, lök och örter. Där har ni Gårdschips senaste nyhet i Smartsnacksserien. Ett snacks fullt av smak och fiber samt i ny uppfräschad förpackningsdesign.

Och till sist, potatischips med crème fraiche, gurka och vitlök. Det nya decenniet inleds med många snacksnyheter från Rootfruit. 

 

Finansiell översikt koncernen fjärde kvartalet

 

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten och koncernredovisningen har upprättats enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Operationella och finansiella risker

Bolagets verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan påverka försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är förändringar av råvarupriser, valutakurser samt kundavtal.

Försäljning

Koncernens försäljning fjärde kvartalet 2019 var 83,8 MSEK jämfört med proforma 75,0 MSEK samma period föregående år. Den totala försäljningsökningen var 11 % fördelat på en ökning för segmentet lösvikt med 8 % och för påsförpackat med 16 %.

Bruttovinst

Bruttovinsten uppgick till 30,1 MSEK sista kvartalet i år jämfört med 29,2 MSEK samma period 2018. Eftersom Exotic Snacks samtliga produkter importeras har utvecklingen av den svenska kronan stor påverkan på företagets inköpspriser. Genomsnittskursen för EUR var 3,2 % högre fjärde kvartalet i år jämfört med samma period 2018. För USD ökade genomsnittskursen med hela 6,4 % under motsvarande period.

Minskningen av koncernens bruttomarginal 2019 jämfört med redovisade siffror för tidigare år beror på förändrad produktmix sedan samgåendet mellan Rootfruit Scandinavia AB och Exotic Snacks AB.

Rörelseresultat före avskrivningar

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden oktober – december 2019 uppgick till 3,0 MSEK jämfört med 4,7 MSEK samma period föregående år. Rörelsekostnaderna har ökat med 2,5 MSEK jämfört med 2018 vilket främst är hänförligt till ökade butiksplockkostnader men också en effekt av den ökade kundtillväxten.

Kassaflödesanalys

Kassaflödet under fjärde kvartalet var -1,2 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,1 MSEK. Under kvartalet minskade koncernens räntebärande skulder med 1,2 MSEK.

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick till 6,6 MSEK den 31 december 2019. Koncernen hade räntebärande skulder på 38,0 MSEK vid utgången av året. 

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick till 2,1 MSEK (0,0) under kvartalet och avser främst butiksställ inom Exotic Snacks.

Avskrivningar

Under kvartalet har resultatet belastats med avskrivningar på 2,0 MSEK (1,6) varav 0,7 MSEK avser avskrivningar på varumärken.

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick till 60,9 MSEK 31 december 2019. Apportemissionen i samband med förvärvet av Exotic Snacks i början av året ökade koncernens egna kapital med 37,3 MSEK.

 

Finansiell översikt koncernen för helåret

 

Koncernens försäljning för helåret 2019 var 317,4 MSEK jämfört med 284,8 MSEK samma period föregående år. 

Bruttovinsten uppgick till 115,2 MSEK vilket översteg föregående år med 17,2 MSEK. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för helåret 2019 var 12,2 MSEK jämfört med 6,2 MSEK motsvarande period 2018.

                                                                                                                                                   

Resultaträkning i sammandrag

 

Balansräkning i sammandrag

 

 

Kassaflödesanalys i sammandrag

Nyckeltal i sammandrag

 

Aktien och aktieägare

Antalet utestående aktier uppgick per den 31 december 2019 till 13 251 653 fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Spotlight sedan 1 december 2014 under aktiesymbolen ROOT. Under sista kvartalet 2019 handlades aktien till lägst 6,10 kr och till högst 8,65 kr. 

Koncernstruktur

Rootfruit Scandinavia AB har två dotterbolag – Exotic Snacks AB och Premium Snacks Nordic Production AB. 

Exotic Snacks AB äger dotterbolaget Exotic Snacks Oy i Finland.

Revisors utlåtande angående bokslutskommuniké 2019

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum 2019-05-18 i Laholm.

Nästa rapport

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Rootfruits kontor och hemsida från 2019-04-23.  Följande tillfällen för offentliggörande av kvartalsrapporter 2020:

Kommande rapporter

Rootfruit offentliggör rapporter för 2020 vid följande tillfällen:

 • Årsredovisning 2019                      2020-04-23
 • Första kvartalet 2020                     2020-04-23
 • Andra kvartalet 2020                      2020-08-26
 • Tredje kvartalet 2020                    2020-11-13

 

För frågor om bokslutskommuniké och bolaget kontakta:

Anna Wallin Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Telefon: 070-512 55 30

 

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

556717-1185

(ROOT)

Industrigatan 23

312 34 Laholm Telefon: 0430-134 40 E-post: info@rootfruit.se      Hemsida: www.rootfruit.se