Höjd försäljningsprognos för helåret

 Tredje kvartalet juli – september 2019 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 80,2 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 72,1 MSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 MSEK.  Proforma tredje kvartalet 2018 var EBITDA 3,1 MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till -0,3 MSEK jämfört med proforma 0,8 MSEK motsvarande period föregående år. 

Första nio månaderna januari – september 2019

  • Nettoomsättningen första nio månaderna uppgick till 233,7 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 209,9 MSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,2 MSEK. Proforma första nio månaderna 2018 var EBITDA 1,6 MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till 2,1 MSEK jämfört med proforma -4,8 MSEK motsvarande period föregående år.

Prognos för helåret 2019

  • Styrelsen höjer omsättningsprognosen för helåret 2019 till 310–320 MSEK och vidhåller att koncernens EBITDA kommer att ligga i den övre delen av intervallet 8–12 MSEK.

Med proforma avses Rootfruit inklusive Exotic Snacks som om Exotic Snacks hade ingått i koncernen redan 2017.

Resultat per kvartal 2017-2019 (proforma 2017-2018)


VD har ordet

Stark försäljningsutveckling under tredje kvartalet

Marknad och produkter 

Med en stark försäljningsutveckling driven av tillväxt inom båda våra segment lösvikt och förpackat på Rootfruits huvudmarknader, har företagets marknadsandelar ökat. 

För att säkerställa konkurrenskraften ligger fokus på att lämna attraktiva och differentierade erbjudanden inom produktsegmenten. Avgörande för att Rootfruit är framgångsrikt över tid är möjligheten att lämna just differentierade erbjudanden. Konsumenterna erbjuds produkter av hög kvalitet med spännande smaker. Försäljningen ska drivas genom rätt mix av sälj- och marknadsinsatser. 

Under kvartalet har lanseringar av ett antal spännande produkter under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks förberetts. Listningsbesked för dessa produkter inväntas under sista kvartalet i år. Det nya produktkonceptet ”Good to go”, under varumärket Exotic Snacks, fick listning på Axfood Närlivs tidigare i år och nu finns produkterna även i sortimentet på OKQ8´s trafikbutiker, Hemmakväll, Shell/ST1 och Filmstaden. Det är tydligt att organisationen genom ökade resurser har fått ökade muskler att bedriva ett uthålligt säljarbete.

Försäljning

Koncernens försäljning ökade med tillfredställande 11 % under kvartalet jämfört med försäljningen tredje kvartalet 2018. 

Förpackade varumärken Gårdschips och Exotic Snacks

Försäljningen av förpackade varumärken under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks ökade med 9 % under kvartalet jämfört med 2018. Båda varumärkena redovisar en tillväxt på huvudmarknaden svensk dagligvaruhandeln. Framsteg görs även inom andra kanaler såsom e-handel, discount, Horeca och servicehandel. 

Lösvikt natursnacks Exotic Snacks

Försäljningen av lösvikt under varumärket Exotic Snacks ökade med 14 % i perioden jämfört med 2018 kvartal 3 och innebär ökade marknadsandelar. Den starka försäljningen är ett resultat av både nya kundavtal och organisk tillväxt, till följd av en framgångsrik marknadsbearbetning, ett attraktivt sortiment samt en hög servicenivå i butik.  

Under årets första nio månader 2019 ökade lösviktsförsäljningen med 12 % och det förpackade sortimentet med 10 %. Den fina försäljningsutvecklingen är generellt mycket en förtjänst av ett uthålligt arbete av engagerade medarbetare som tar ett stort ansvar i att ta hand om våra kunder och utveckla affärerna. Det är glädjande att se medarbetarbetarnas engagemang.

Rörelseresultatet före avskrivningar 

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under tredje kvartalet till 2,1 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar tredje kvartalet 2018 var 3,1 MSEK.

Koncernens rörelsekostnader har ökat under perioden jämfört med samma period 2018 till följd av ökade driftskostnader i Laholm för att kunna producera Smartsnacks i egen regi. Ökade försäljningsvolymer harocksåpåverkat kostnaderna för butiksplock och frakter. Säljkostnader har minskat i perioden till följd av att koncernen sedan årsskiftet har en gemensam säljorganisation för hela produktportföljen. Rootfruit hade före förvärvet av Exotic Snacks huvuddelen av uppdraget utlagt på extern säljkår.

Att rörelseresultatet under kvartalet är lägre jämfört med föregående kvartal, trots en högre försäljning, förklaras av högre rörelsekostnader samt av en försvagning av den svenska kronan vilket påverkat bruttomarginalen negativt i perioden. Karakteristiskt för den affär vi bedriver är svängningar kring råvarupriser och valuta och vi bevakar och agerar ständigt efter rådande förutsättningar. 

Under årets första nio månader uppgick rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till 9,2 MSEK jämfört med 1,6 MSEK 2018.

Fokus på tillväxt och lönsamhet och att sätta plattformen för framtiden 

Lönsamhet och tillväxt är fokus i koncernen liksom att sätta plattformen för framtiden i ett skede där två bolag blir en ny koncern. Tre områden är centrala.

Första fokusområdet är att bygga vidare på vår framgångsrika produktutveckling samt kontinuerligt utveckla företagets butikskoncept, för att säkerställa konkurrenskraften på en snacksmarknad med stor potential. 

Det andra fokusområdet är att uppnå en ökad utväxling av säljkapaciteten, breddad distribution på huvudmarknaderna samt etablering på nya kanaler. För att stötta tillväxten inom respektive produktsegment och varumärke ökar företagets marknadsföringsinsatser för att skapa synlighet mot konsument. Ett exempel inför jul är ett samarbete med Nordisk Film inför deras lansering av familjefilmen Sune till jul, i syfte att skapa uppmärksamhet och mervärden ute i butik. 

Ett tredjefokusområde är produktionsanläggningen i Laholm. I kvartalet har beslut tagits om investering i en ny fritös med planerad driftsättning under första halvåret nästa år. Beslutet är drivet av att nuvarande fritös nått kapacitetstaket samtidigt som efterfrågan på chips ökar. Genom investeringen säkras chipskapaciteten för kommande 5-6 år beroende på vår tillväxttakt. Detta ger möjlighet till skalfördelar och ökad flexibilitet, eftersom en framgångsfaktor är att kontinuerligt lansera nya produkter. 

För Rootfruit är 2019 ett omställningsår, där två företag blir ett. Resan mot fortsatt tillväxt och högre lönsamhet har bara börjat. 

Framtida utsikter i koncernen – uppdaterad bedömning

I samband med att bokslutskommunikén publicerades bedömde styrelsen för Rootfruit att den nya koncernen med stabila råvarupriser och en stabil svensk krona skulle nå en omsättning om 300-315 MSEK för helåret 2019. Vidare förväntades koncernens helårsresultat före avskrivningar och räntekostnader (EBITDA) ligga i intervallet 8-12 MSEK.

Styrelsen höjer omsättningsprognosen för helåret 2019 till 310–320 MSEK och vidhåller att koncernens EBITDA kommer att ligga i den övre delen av intervallet 8–12 MSEK.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Exotic Snacks lösviktskoncept vinner allt större mark. På kort tid har bolaget tecknat ett antal nya kontrakt med ny uppskattad årlig omsättning om ca: 10 MSEK de kommande två åren.  


Exempel på nylanseringar under hösten


Finansiell översikt koncernen tredje kvartalet


Redovisningsprinciper

Delårsrapporten och koncernredovisningen har upprättats enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Operationella och finansiella risker

Bolagets verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan påverka försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är förändringar av råvarupriser, valutakurser samt kundavtal.

Försäljning

Koncernens försäljning tredje kvartalet 2019 var 80,2 MSEK jämfört med 72,1 MSEK samma period föregående period. Den totala försäljningsökningen var 11 % fördelat på en ökning för segmentet lösvikt med 14 % och för påsförpackat med 9 %.

Bruttovinst

Bruttovinsten uppgick till 27,5 MSEK tredje kvartalet i år jämfört med 24,8 MSEK samma period 2018. Eftersom samtliga Exotic Snacks produkter importeras har utvecklingen av den svenska kronan stor påverkan på företagets inköpspriser. Genomsnittskursen för EUR var 2,5 % högre tredje kvartalet i år jämfört med samma period 2018. För USD ökade genomsnittskursen med hela 7,2 % under motsvarande period.

Minskningen av koncernens bruttomarginal 2019 jämfört med redovisade siffror för tidigare år beror på förändrad produktmix sedan samgåendet mellan Rootfruit Scandinavia AB och Exotic Snacks AB.


Rörelseresultat före avskrivningar

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden juli – september 2019 uppgick till 2,1 MSEK jämfört med 3,1 MSEK samma period föregående år. Rörelsekostnaderna har ökat med 3,6 MSEK jämfört med 2018 vilket främst är hänförligt till ökade butiksplockkostnader men också en effekt av den ökade kundtillväxten.


Kassaflödesanalys

Kassaflödet under tredje kvartalet var -2,8 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,7 MSEK varav 1,6 MSEK är hänförligt till minskat rörelsekapital. Under kvartalet minskade koncernens räntebärande skulder med 4,4 MSEK


Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick till 7,8 MSEK den 30 september 2019. Koncernen hade räntebärande skulder på 39,2 MSEK vid utgången av kvartalet. 


Investeringar

Koncernens investeringar uppgick till 1,1 MSEK (0,0) under kvartalet och avser främst butiksställ inom Exotic Snacks.


Avskrivningar

Under kvartalet har resultatet belastats med avskrivningar på 1,8 MSEK (1,6) varav 0,7 MSEK avser avskrivningar på varumärken.


Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick till 59,9 MSEK 30 september 2019. Apportemissionen i samband med förvärvet av Exotic Snacks i början av året ökade koncernens egna kapital med 37,3 MSEK.


Finansiell översikt koncernen årets första nio månader

Koncernens försäljning första nio månaderna 2019 var 233,7 MSEK jämfört med 209,9 MSEK samma period föregående period. 

Bruttovinsten uppgick till 85,1 MSEK vilket översteg föregående år med 16,2 MSEK. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för årets första nio månader var 9,2 MSEK jämfört med 1,6 MSEK motsvarande period 2018.

Resultaträkning i sammandrag

  


Balansräkning i sammandrag

Kassaflödesanalys i sammandrag


Nyckeltal i sammandrag


Aktien och aktieägare

Antalet utestående aktier uppgick per den 30 september 2019 till 13 251 653 fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas påSpotlight sedan 1 december 2014 under aktiesymbolen ROOT. Under tredje kvartalet 2019 handlades aktien till lägst 6,60 kr och till högst 8,30 kr. 

Koncernstruktur

Rootfruit Scandinavia AB har två dotterbolag – Exotic Snacks AB och Premium Snacks Nordic Production AB. Exotic Snacks AB äger dotterbolaget Exotic Snacks Oy i Finland. 


Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  


Kommande rapporter

Rootfruit offentliggör rapporter för 2019 vid följande tillfällen:

  • Bokslutskommuniké 2019               2020-02-27
  • Årsredovisning 2019                       2020-04-17 


För frågor om delårsrapporten och bolaget kontakta:

Anna Wallin Krasse, VD

E-post: mailto:anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Telefon: 070-512 55 30

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

556717-1185

(ROOT)

Industrigatan 23, 312 34  Laholm 

Telefon: 0430-134 40

E-post:  info@rootfruit.se      Hemsida:www.rootfruit.se