Mot bakgrund av pågående utbrott av COVID-19 och dess samhällspåverkan följer här en allmän information om vilka åtgärder som vidtas av Rootfruit Scandinavia AB. 

I dagsläget har Covid-19 en marginell påverkan på vår verksamhet.

Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra åtgärder i enlighet med myndigheters råd och förordningar, samtidigt som vi strävar efter att mildra eventuella störningar på vår verksamhet. Då situationen är oförutsägbar kan vi trots alla försiktighetsåtgärder inte utesluta risken för framtida störningar.

Medarbetare och produktion
För att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet samt för att säkra leveransernas tillförlitlighet har vi redan vidtagit flera försiktighetsåtgärder i relation till COVID-19. Vi har förstärkt våra redan strikta hygien- och säkerhetsrutiner i hela värdekedjan och följer de gällande direktiv som lämnas av myndigheter. Anställda som upplever någon form av sjukdomssymptom har fått direktiv om att stanna hemma. Vårt pågående projekt med fabriksflytt fortlöper enligt plan och vi ser än så länge ingen negativ påverkan relaterat till COVID-19.

Kunder
En löpande dialog förs med våra kunder för att säkerställa leverans utan några störningar samt även för att anpassa oss till förändrade konsumentbeteenden. Vi följer löpande kunders efterfrågan av våra produkter. Vi erfar att ett par butiker tagit beslut om att temporärt minska inköp av natursnacks på lösvikt. Samtidigt erfar vi att försäljningen på lösvikt har ökat hos en del kunder. 

Konsumenter
Enligt Livsmedelsverket finns det ingenting som tyder på att smittan kan spridas via livsmedel. För att minimera riskerna för spridning, har vi förstärkt våra redan strikta hygien- och säkerhetsrutiner i hela värdekedjan. Vi har särskilt utökat våra hygien- och säkerhetsrutiner i fabriken och rutinerna för personal som arbetar i butik inom ramen för Exotic Snacks lösviktskoncept. 

Inköp, leverantörer och transporter
Vi följer utvecklingen av den svenska kronan och dess eventuella påverkan på våra inköp i utländsk valuta. Vi ser för närvarande inte några väsentliga störningar i leverantörskedjan gällande vår varuförsörjning. Detta utvärderas kontinuerligt och vi har en beredskap för eventuell påverkan på vår varuförsörjning. Vi följer även utvecklingen vad gäller transporter till och inom Europa framgent. 

Information till marknaden                                                                                         

Rootfruit Scandinavia AB avser att uppdatera marknaden regelbundet med relevant information avseende effekterna från COVID-19.