Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717–1185, kallar härmed till årsstämma.

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717–1185, kallar härmed till årsstämma.

Datum:        25 maj 2018

Tid:                1400. Lokalen öppnas för registrering kl 1345. Registrering måste ha skett före kl 1400 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

Plats:           Gröna Hästen, Sankt Knuts gränd 3 i Laholm.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 18 maj 2018, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till hannah@rootfruit.se alternativt telefon +46 430-134 40 senast den 18 maj 2018.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under adress: Rootfruit Scandinavia AB, Box 1, 312 21 Laholm. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 18 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av förslag till dagordning

 4. Val av en eller två justeringsmän

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017

 7. Beslut angående

  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017

  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen

  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

 9. Val av styrelse och suppleanter

 10. Val av revisorer

 11. Beslut om ny bolagsordning med ändrad verksamhetsbeskrivning, ort för stämma samt mängd aktier och aktiekapital

 12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

 13. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de

  smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

 14. Stämmans avslutande

  Beslutsförslag m.m

  8. Huvudägarnas förslag till styrelse- och revisionsarvode

  Ägare med motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår att 30 000 SEK utgår till styrelseledamot och 60 000 SEK till styrelseordförande samt att revisorerna betalas på löpande räkning.

9. Huvudägarnas förslag till val av ny styrelse

Ägare med motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår omval av Hans Jacobsson, Iréne Axelsson, Per-Anders Öberg, Björn Zelander och Hans Berggren.  

10. Val av revisorer

Ägare med motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår omval av Åsa Ragnarsson på LR Akridi KB på 1 år samt Mats Larsson på LR Revision Laholm AB på 1 år som revisorssuppleant.

11. Beslut om ny bolagsordning med ändrad verksamhetsbeskrivning, ort för stämma samt mängd aktier och aktiekapital

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av snacksprodukter samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

§5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 aktier.

§9 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Laholm eller Göteborg.

12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner. Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Industrig. 23 i Laholm från den 4 maj 2018, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.rootfruit.se senast den 4 maj 2018.

__________________

Laholm i april 2018

Rootfruit Scandinavia AB

Styrelsen