Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.

Datum: 15 maj 2024

Tid: 15:00. Lokalen öppnas för registrering kl 14:45. Registrering måste ha skett före kl 15:00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

Plats: Premium Snacks kontor, Speditionsvägen 36, 14250 Skogås

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per måndagen den 6 maj 2024 och dels anmäla sitt deltagande per e-post till: peter.n.svartling@exoticsnacks.se alternativt telefon +46 70-663 01 53 senast den 8 maj 2024.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig och underskriven. Fullmakten scannas och skickas i god tid innan stämman, per e-post till: peter.n.svartling@exoticsnacks.se. Medtag fullmakt i original till stämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 6 maj 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023
7. Beslut angående

    a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023
    b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter
10. Val av revisorer
11. Principer för utseende av valberedning
12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag mm

1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår Magnus Agervald till stämmans ordförande

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Valberedningen föreslår ett arvode om 200 000 kr till styrelsens ordförande samt 100 000 kr vardera till övriga ledamöter i bolagets styrelse. Valberedningen föreslår att revisorerna betalas på löpande räkning enligt godkänd faktura

9. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter
Valberedningen föreslår Anna Walin-Krasse till styrelseordförande. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Per Ekstrand, Anna Wallin-Krasse samt Per-Anders Öberg. Valberedningen föreslår vidare att Peter Ericsson och Hans Bergström väljs in som nya ledamöter.

Peter Eriksson är född 1967 och har en bred och gedigen kommersiell bakgrund i ledande roller inom FMCG. Peter Eriksson arbetar idag som VD för Hemglass i Sverige AB. Peter Eriksson har även haft befattningar såsom VD för Frödinge Mejeri, Integrationsdirektör på Orkla, VD för Melitta Norden samt Försäljningsdirektör inom Unilever. Han har omfattande expertis inom företagsstrategi, vision & kultur, utveckling av människor och team, innovation av affärsmodeller, organisationsdesign och kommersialisering

Hans Bergström är född 1970 och arbetar idag som VD för Zilenzio som utvecklar och levererar högkvalitativ ljudabsorption i framför allt Norden, Tyskland och USA. Hans har tidigare mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom marknad och försäljning inom både B2B och B2C från tex Arla Foods och Metsä Tissue

10. Val av revisorer
Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB väljs som revisorer med Jens Bertling som huvudansvarig revisor.

11. Principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att principerna för utseende av valberedning justeras enligt nedan:

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september under innevarande år, som vardera utser en representant att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Det åligger valberedningen att vid tillämpningen av dessa principer fastställa vilka aktieägare som är att anse som bolagets största aktieägare. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare eller ägargruppering som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Styrelsens ordförande behöver maximalt kontakta bolagets tio största aktieägare att utse representanter till valberedningen.

• Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast 30e november under innevarande år. Offentliggörande meddelas på bolagets hemsida.

• Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än 60 dagar före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå tidigare än 60 dagar innan bolagsstämma och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, ska valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen på bekostnad av den röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen.

• Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

• Ordförande i valberedningen utses av den röstmässigt största aktieägaren såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

• Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

• Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten.

Antalet aktier som, vid full teckning, skall kunna emitteras skall sammanlagt vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Kullsgårdsvägen 18 i Laholm samt på bolagets kontor i Skogås där styrelsen har sitt säte, från den 24 april 2024, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.premiumsnacksnordic.com senast den 24 april 2024.
__________________

Skogås i april 2024
Premium Snacks Nordic AB
Styrelsen