Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum:        12 oktober 2020

Tid:                1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445.  Registrering måste ha skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

Plats:            Exotic Snacks ABs huvudkontor, Speditionsvägen 36 i Skogås.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per måndagen den 5 oktober 2020, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till hannah@rootfruit.se alternativt telefon +46 430-134 40 senast den 5 oktober 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under adress: Rootfruit Scandinavia AB, Kullsgårdsvägen 18, 312 34 Laholm. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 5 oktober 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av förslag till dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om ändring av Bolagsordningen
  7. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de

smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

  1. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

7. Ändring av Bolagsordningen

Koncernen innehåller genom sammanslagningen med Exotic Snacks 2019 verksamheter med annan inriktning som behöver inkluderas bättre i moderbolagets firma.  Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämma fattar beslut om ändring av bolagets firma enligt bolagsordningen att vara Premium Snacks Nordic AB (publ) istället för som tidigare Rootfruit Scandinavia AB (publ).

Förslag ny lydelse

§1 Bolagets firma ska vara Premium Snacks Nordic AB

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av rösterna som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Förslag på ny Bolagsordning hålls tillgänglig hos bolaget, Kullsgårdsvägen 18 i Laholm from den 12 september 2020, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin post- eller mailadress. Denna handling samt fullmaktsformulär kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.rootfruit.se senast den 12 september.

__________________

Skogås i September 2020

Rootfruit Scandinavia AB

Styrelsen