Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB kallar härmed till en extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter onsdagen den 6 februari 2019 klockan 1700 på Södra Hamngatan 35 (plan 2 Nowa) i Göteborg. Förslag till nya styrelseledamöter; Lars O. Abrahamson och Björn Krasse

I samband med att sammanslagningen med Exotic Snacks AB genomförs avgår Irene Axelsson och Björn Zelander ur styrelsen och som tidigare kommunicerats föreslås Lars O. Abrahamson och Björn Krasse väljas till nya styrelseledamöter.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 februari 2019 klockan 1700 på Södra Hamngatan 35 (plan 2 Nowa) i Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 1630.  

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den 31 januari 2019, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till hannah@rootfruit.se alternativt telefon +46 430-134 40 senast den torsdagen 31 januari 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under adress: Rootfruit Scandinavia AB, Box 1, 312 21 Laholm. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 31 januari 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Dagordningens godkännande

7. Förslag till beslut angående val av nya styrelseledamöter

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut angående val av ny styrelseledamöter (punkten 7)

Styrelsen föreslår att Lars O. Abrahamson och Björn Krasse skall väljas till nya ledamöter av styrelsen och ersätter därmed Irene Axelsson och Björn Zelander. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Hans Berggren (ordförande), Hans Jacobsson, Per-Anders Öberg, Lars O. Abrahamsson och Björn Krasse.

Lars O. Abrahamson, f. 1953. Tidigare styrelseordförande i Exotic Snacks AB, invald i Exotic Snacks styrelse 2011. Grundare och delägare i investeringsbolaget Credelity Capital AB sedan 2004. Etablerade MVI Sverige 1995 och arbetade som ”working partner” under åren 1995-2003. Är även styrelseledamot i Fameco Holding AB och Saddler Scandinavia AB (ordf.). Lars har tidigare varit VD för Abu Garcia AB, Ahlsell AB och TV3 Broadcasting Group samt varit styrelseordförande i Bröderna Edstrand AB och Fristads AB. Lars är civilekonom från Lunds Universitet.

Aktieinnehav i Rootfruit är 574 650 aktier efter genomförd apportemission.

Björn Krasse, f.1952. Styrelseledamot i Exotic Snacks. Invald i Exotic Snacks styrelse 2008. Civilingenjör i Industriell Ekonomi med en lång karriär inom handel. Bl a som Vd för 7-Eleven, Pressbyrån, Espresso House och ICA Meny AB. Medlem av koncernledningen för börsnoterade bolagen ICA AB och Narvesen A.S.A. Sedan 2011 Senior Advisor till riskkapitalbolaget Accent Equity Partners. Nuvarande styrelseuppdrag utöver Exotic Snacks AB är Oral Care Group AB, Sans Sac Group AB, Sambla AB, och Cervera Group AB. Björn är gift med Exotic Snacks VD Anna Wallin Krasse.

Aktieinnehav i Rootfruit är 1 041 053 aktier privat och via bolag, efter genomförd apportemission. Nyvalda styrelseledamöter och avgående styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2018, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Övrig information

Kopior av handlingarna inför stämman sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Göteborg i januari 2019 Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Hans Berggren, Styrelseordförande

E-post: hans.berggren@rootfruit.se

Telefon: +46-70-3344567

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt.

Om Exotic Snacks AB

Exotic Snacks är marknadsledande i Sverige inom natursnacks. Under varumärket Exotic Snacks marknadsförs ett brett sortiment av högkvalitativa produkter som rymmer allt från nötter, chokladdragéer, lakrits, asiatiska rissnacks till exotiska torkade frukter. Produkterna säljs som lösvikt eller i olika storlekar av påsförpackningar

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se