• Irene Axelsson valdes till ordförande att leda årsstämman.
 • Vid stämman var 1 986 768 aktier av totalt 5 129 500 aktier representerade vilket motsvaras av 39% av rösterna.
 • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att de till förfogande vinstmedel 7 118 kkr – disponeras så att 7 118 kkr överföres i ny räkning.
 • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 20 000 SEK till styrelseledamot och 40 000 SEK till styrelsens ordförande.
 • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer: Irene Axelsson (omval), Per-Anders Öberg(omval), Richard Grönevall (omval), Hans Jacobsson (omval) och Björn Zelander (omval).  Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Irene Axelsson till styrelsens ordförande.
 • Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan aktieägarnas företrädesrätt och skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.
 • Årsstämman beslutade att emittera högst 350 000 teckningsoptioner med lösenpris 14 kr per aktie och löptid till 31 maj 2019. Rätten att teckna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma för bolagets dotterbolag Laholms Chips AB, vilket skall ha rätt att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Bolaget.

 • VD berättade i sitt anförande om företagets Vision och Affärsidé:
  • o   Bolagets Vision är att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips.
   •  Vi vill bredda och fördjupa distributionen i svensk dagligvaruhandel
   •  Vi fokuserar Norden i första hand och vill komma ut bredare i Norge, Danmark och Finland.
   •  Vi ökar närvaron succesivt i Servicehandeln (tex 7 Eleven, Pressbyrå, bensinmackar) och Storhushåll (tex Menigo, Martin&Servera).
  • o   Vår Affärsidé är- ”Våra närodlade naturchips ska upplevas som godare, krispigare och sundare än andra chips. Då tar vi en unik position inom högmarginal-segmentet för snacks.
   •  Vi satsar på produktutveckling – fokus på närodlat och ”rena” råvaror.
   •  Vi siktar på nyheter vid varje lanseringsfönster 2 ggr per år.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Hans Jacobsson, VD
E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se
Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB
Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt har bolaget nu kapitaliseras inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)
Industrigatan 23
312 34  Laholm
Telefon: 0430-134 40
E-post: info@rootfruit.se
Hemsida: www.rootfruit.se

Nästa rapport
Delårsrapport Q2 2016: 30 aug 2016
Delårsrapport Q3 2016: 11 nov 2016