• Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman.
 • Vid stämman var 3 223 219 aktier av totalt 6 154 416 aktier representerade vilket motsvarar 52% av rösterna.
 • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att de till förfogande vinstmedel 11 836 tkr – disponeras så att 11 836 tkr överföres i ny räkning.
 • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 30 000 SEK till styrelseledamot och 60 000 SEK till styrelsens ordförande.
 • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer: Irene Axelsson (omval), Per-Anders Öberg(omval), Hans Jacobsson (omval), Björn Zelander och Hans Berggren (omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Hans Berggren till styrelsens ordförande.
 • Årsstämman beslutade anta ny Bolagsordningen med justering av följande punkter:
 • §3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av snacksprodukter samt därmed förenlig verksamhet.

 • §4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

 • §5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 aktier.

 • §9 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Laholm eller Göteborg.

 • Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan aktieägarnas företrädesrätt och skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 073-809 02 16

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se