• Magnus Agervald valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 4 159 485 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 31% av rösterna.
  • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Stämman beslutade att disponera vinsten enligt styrelsens förslag innebärande att de till förfogande stående vinstmedlen om 58 302 230 kr disponeras så att 58 302 230 kr överföres i ny räkning.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 90 000 SEK till styrelseledamot och 230 000 SEK till styrelsens ordförande.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande fyra funktionärer: Magnus Agervald (omval), Björn Krasse (omval), Per-Anders Öberg (omval) och Per Ekstrand (nyval).  Som suppleant till styrelsen valdes Anna Wallin-Krasse. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Magnus Agervald till styrelsens ordförande
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes Ernst & Young AB som revisorer med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade om incitamentsprogram till ledande befattningshavare genom emission av 350 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 10,75 SEK per aktie.
  • Stämman beslutade om ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
  • Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten.
  • Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner skall sammanlagt vara begränsat till 30 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag, vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.