• Magnus Agervald valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 5 341 162 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 46% av rösterna.
  • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter

samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  • Stämman beslutade att disponera vinsten enligt styrelsens förslag innebärande att

de till förfogande stående vinstmedlen om 61 501 465 kr disponeras så att 61 501 465 kr överföres i ny räkning.

  • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 90 000 SEK till styrelseledamot och 230 000 SEK till styrelsens ordförande.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande fyra funktionärer:

Magnus Agervald (omval), Per-Anders Öberg (omval) och Per Ekstrand (omval), Anna Wallin-Krasse (nyval). Som suppleant till styrelsen valdes Björn Krasse.

  • Stämman utsåg Magnus Agervald till styrelsens ordförande för tiden fram till nästa årsstämma
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes Ernst & Young AB som revisorer med Jens Bertling som huvudansvarig revisor.
  • Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten.
  • Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner skall sammanlagt vara begränsat till 30 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag, vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.