Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2016.

Fokus på servicehandeln under första kvartalet

Jan- Mars 2016 (Första Kvartalet)

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 390 (6 542) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 13%.
  • Bruttoresultatet uppgick till 3 855 (3 916) tSEK och bruttovinstmarginalen 52% (60%).
  • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -722 (-6)tSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till – 937 (-220) tSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • God omsättningsökning främst genom ökad penetration av svensk dagligvaruhandel.
  • Ökade investeringar i centrala butikskampanjer, vilket kortsiktigt påverkar bruttomarginalen som är lägre än föregående år.
  • Lansering av Gårdschips och Rootfruit i servicehandeln under februari 2016. Följande kedjor har tagit in varumärkena i sitt ordinarie sortiment; Preem, OKQ8, 7-Eleven och Pressbyrån.
  • Investering i nytt ”Krydderi” för jämnare kryddning och ökad kvalitet.
  • Första leverans av rotfruktssortimentet till ny distributör i Hong Kong.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

  • Gårdschips ”Sparris” lanseras som tillfälligt sortiment under våren och under samma varumärke lanseras succéerna Parmesan, Tryffel och Chipotle Chilli nu i 40g påsar avsedda främst för servicehandeln.

Kvartalsjämförelse

kSEK 2016Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1
Nettoomsättning 7 390 8 320 7 863 6 605 6 542 6 218 5 097 4 284 3 306
Bruttovinst 3 855 5 056 3 681 3 646 3 916 3 455 2 412 2 358 1 518
Bruttovinst i procent 52% 61% 46,8% 55,2% 59,6% 55,6% 47,3% 55,0% 45,9%
Sälj- och marknadskostnader -1 774 -1 662  -1 541 -1 892 -1 962 -1 870 -1 122 -1 148 -776
EBIT -722 -45 -494 -766 -81 -664 -570 -497 -667
Resultat före skatt -937 -84 -526 -807 -220 -644 -645 -424 -802

VD har ordet

Vår vision är att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips.

Under Rootfruits första kvartal var försäljningsökningen god med 13% tillväxt mot föregående år. Volymerna ökade med ca 21%. Därmed har vi haft en lägre intäkt per kilo jämfört med 2015. Detta beror främst på att vi har ökat mängden centralt bokade kampanjer i svensk dagligvaruhandel. Dessa kampanjer medför höga fasta kostnader, vilket påverkar bruttomarginalen negativt. Anledningen att vi genomför dessa  kampanjer är att de ökar mängden butiker vi är närvarande i och långsiktigt förväntar vi oss en god effekt av detta. 

Vi är ändå inte nöjda med 13% tillväxt. Vårt årsmål är att växa minst 25%. Vi ser några goda försäljningsmånader framöver med stora idrottsevenemang (OS/EM i fotboll) och vi har ett starkt produktprogram som kommer att lanseras i höst. Vår satsning mot servicehandeln avspeglar sig ännu inte riktigt i vår försäljning. Vi har fått bra listningar på bla 7-Eleven, Pressbyrån, OKQ8 och Preem, men det är främst med vårt 90g och 150g sortiment. Med det nya 40g sortimentet som är anpassat för denna typ av marknad hoppas vi kunna öka vår närvaro i servicehandeln betydligt. Dessutom får vi allt fler frågor om vårt unika Rootfruit sortiment från exportmarknader. Vi har lanserat rotfruktsblandningar i Hong Kong genom en distributör. På de asiatiska marknaderna är 40g serien viktig då konsumtionsvanorna är annorlunda. Man delar inte på en påse chips ur en skål i samma utsträckning utan äter ur sin egen påse. Vi utvärderar även förfrågningar från distributörer som önskar sälja  Rootfruit på andra marknader i Asien, Europa och USA.

Lönsamheten under första kvartalet var svag. Detta beror mycket på ovan nämnda investeringar som påverkat bruttomarginalerna negativt. Vi fortsätter också vår marknadsbearbetning på ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt. Dessa investeringar påverkar vår förmåga att skapa positivt resultat på kort sikt. Styrelsen och ledningen är övertygade om att vi skapar större värden i Rootfruit för våra aktieägare om vi fortsätter att ta ytterligare marknadsandelar. Under 2015 ökade vi vår andel av premiummarknaden för chips i Sverige från ca 8% till 13%.

Vår affärside är– ”Våra närodlade naturchips ska upplevas som godare, krispigare och sundare än andra chips. Då tar vi en unik position inom högmarginal-segmentet för snacks. ” För att uppfylla detta engagerar vi oss mycket i att ta fram renare kryddor utan onödiga tillsatser som skall upplevas som unika och lyxiga. Vi har bedrivit ett framgångsrikt arbete med att ta fram originella produkter med kryddor av finare kvalitet som förhöjer smakupplevelsen. Nytt för i år är vår  limited edition av Gårdschips Sparris. Under hösten planerar vi nya spännande smaker för Gårdschips och förändringar av Rootfruit sortimentet som förväntas att upplevas som mycket spännande och nytt för våra konsumenter.

Utsikter för 2016

Styrelsen för Rootfruit upprepar tidigare lämnad prognos och bedömer att bolaget med planerad produktutveckling och befintliga avtal kommer att kunna fortsätta sin starka försäljningsökning med tillväxt om minst 25% under 2016. Med ökad tillväxt kommer volymfördelar i produktionen och styrelsen prognosticerar därmed förbättrade bruttomarginaler jämfört med tidigare år. Bolaget kommer även att fortsätta öka investeringar i marknadsföring och produktutveckling. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall bli positivt under året.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 7 390 (6 542) tSEK med en bruttovinst om 3 855 tSEK (3 961) och ett resultat före skatt om  -937 tSEK (-220).

Rootfruit har under första kvartalet 2015 fortsatt sin expansion med god försäljningstillväxt, som under kvartalet uppgick till +13%. Tillväxten drivs under kvartalet främst av utökad närvaro i svensk dagligvaruhandel och nylanseringar i servicehandeln.

Bruttomarginalen under kvartalet har sjunkit jämfört med föregående år 52% (60%). Detta drivs av ökade investeringar i centrala kampanjer som kortsiktigt belastat såväl nettointäkterna som bruttomarginalen.

Rörelsekostnader har ökat till 4 577 tSEK (3 922) vilket beror på ökade investeringar i marknadsföring samt ökad uppbyggnad av organisation.

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2016 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 34 tSEK (1 824 per 31 december 2015). Koncernen har räntebärande skulder om 7 330 tSEK (7 607 per 31 december 2015) samt en checkräkningskredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2015) vilken per den 31 mars var utnyttjad till 2 486 tSEK.

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under kvartalet uppgick 425 tSEK (1 506) och utgjorde materiella anläggningstillgångar med 423 tSEK bl.a. i form av uppdaterat krydderi.

Avskrivningar

Årets resultat har belastats med 178 tSEK (162) varav 178 tSEK (75) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per 31 mars 2016 uppgick Rootfruits egna kapital till 4 391 tSEK (5 329 per 31 december 2015) varav 1 026 tSEK (1 026 tSEK per 31 december 2015) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 31 mars 2015 till 27% (29 % per 31 december 2015).

Aktien och aktieägare

Per den 31 mars 2016 uppgick antalet utestående aktier till 5 129 500 fördelat på ca 900 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under årets första 3  månader handlades aktien till lägst 9 SEK och högst 11 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2017 till ett lösenpris om 4,40 kr och omfattar 300 000 optioner varav 150 000 blivit lösta under 2015. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av kvarvarande 150 000 aktier kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 3%.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport

Delårsrapport Q2 2016: 30 aug 2016

Delårsrapport Q3 2016: 11 nov 2016

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34  Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se      Hemsida: www.rootfruit.se