Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för 3:e kvartalet 2016.

God tillväxt och höga bruttovinstmarginaler skapade lönsamhet under 3:e kvartalet

Juli-September 2016 (3:e kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 114 (7 863) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 16%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 4 981 (3 681) tSEK och bruttovinstmarginalen till 55% (47%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 328 (-280) tSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 123 (-474) tSEK.

Januari-September 2016 (Ackumulerat)

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 397 (21 011) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 16%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 12 997 (11 189) tSEK och bruttovinstmarginalen till 53% (53%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 018 (-1 004) tSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -1 659 (-1 557) tSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • God omsättningsökning främst genom lyckade nylanseringar av Gårdschips Sourcream & Black Garlic och Rootfruit Mandelpotatis & Himalayasalt.
 • Fokus på lönsamhet genom aktivt inköpsarbete och formulering av lönsamma kampanjer i samband med lansering av nyheter.
 • Utveckling av säljorganisationen genom rekryteringen av Ulf Andersson som Key Account Manager för Danmark.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Rootfruit AB tog i hård konkurrens hem det åtråvärda priset ”Årets Hållbara Företag” som delas ut av Laholms Näringsliv. I juryns motivering uppmärksammades bl a de minimala transporterna från lokala odlare, återanvänd rapsolja och chipsspill samt integrationsprojekt med syriska flyktingar.
 • För perioden oktober 2016 uppgick försäljningen till 3,1 MSEK (3,1 MSEK), vilket är på samma nivå som föregående år. Däremot ökade volymerna med ca 16% jämfört med föregående år. Mellanskillnaden förklaras av stora investeringar i centrala kampanjer under oktober månad som belastar försäljningen. Anledningen till att dessa kampanjer genomförs är att de ökar mängden butiker vi är närvarande i och långsiktigt förväntar vi oss en god effekt av detta.

Kvartalsjämförelse

kSEK 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2015 Q4  2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3
Nettoomsättning 9 114 7 895 7 390 8 320 7 863 6 605 6 542 6 218 5 097
Bruttovinst 4 981 4 161 3 855 5 056 3 681 3 646 3 916 3 455 2 412
Bruttovinst i procent 55% 53% 52% 61% 46,8% 55,2% 59,6% 55,6% 47,3%
Sälj- och marknadskostnader -1 809 -2 102 -1 774 -1 662 -1 541 -1 892 -1 962 -1 870 -1 122
EBIT 145 -807 -722 -45 -494 -766 -81 -664 -570
Resultat före skatt  123 -845 -937 -84 -526 -807 -220 -644 -645

VD har ordet

Vår vision är att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips.

Rootfruit har en stark period bakom sig och det är med stor glädje jag kan rapportera en lönsamhet i resultat före skatt för kvartalet. Den organiska tillväxten under tredje kvartalet har varit fortsatt god med 16% tillväxt mot föregående år. Tillväxten drivs av dels våra lyckade nylanseringar men också av den ökade närvaron i svensk handel vi upplever. Bruttovinstmarginalen har varit stark med 55% mot 47% föregående år. Förbättringen uppstår tack vare aktivt inköpsarbete, ett bra kapacitetsutnyttjande samt en god prisbild genom förbättrad produktmix och effektivt kampanjarbete. Vår förhoppning är att även 4:e kvartalet skall fortsätta utvecklas lika positivt.

Det är väldigt roligt att våra nylanseringar tagits så väl emot av konsumenterna och att Gårdschips Sourcream & Black Garlic redan efter 2 månader tagit sig upp på vår 10 i topplista över bästsäljare. Det blir allt tydligare att vi tagit rollen som chipsinnovatören som gång på gång tar fram exklusiva och nydanande smaker som konsumenterna bara älskar. Gårdschips Sourcream &Black Garlic har goda förutsättningar att bli framtida storsäljare i vår portfölj Se nedan diagram över våra bäst säljande produkter under september- oktober 2016.

Det är väldigt roligt att vi har uppmärksammats för vårt hållbarhetsarbete genom priset ”Årets Hållbara Företag” som delas ut av Laholms Näringsliv. I juryns motivering uppmärksammades bl a de minimala transporterna från lokala odlare, återanvänd rapsolja, chipsspill som går till hjortmat och integrationsprojekt med syriska flyktingar.

Vi har under sista halvåret ökat vår aktivitetsnivån på sociala medier såsom Facebook och Instagram markant med gott resultat som följd. Allt fler följer våra inlägg och en del av våra aktiviteter har nått mycket höga deltagarantal-upp emot 400 000 nådda potentiella konsumenter i några fall. Titta gärna in på Gårdschips eller Rootfruits Facebook sidor för att se vad som händer ute i butik, på fabriken, vad bloggare skriver etc.

Det är med stor tillförsikt som vi nu ser fram emot 4:e kvartalet som normalt är en mycket stark period för oss då vi förväntas se effekten av nylanserade produkter, uppdaterade förpackningar och de centrala kampanjinvesteringar vi gjort hittills under året.

Utsikter för 2016

Styrelsen för Rootfruit håller fast vid den justerade prognos som lämnades i rapporten för 2:a kvartalet om att vi kommer att nå en tillväxt överstigande 15% för helåret 2016 med ett positivt resultat före skatt andra halvåret.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 9 114 (7 863) tSEK med en bruttovinst om 4 981 tSEK (3 681) och ett resultat före skatt om 123 tSEK (-474).

Rootfruit har under tredje kvartalet 2016 fortsatt sin expansion med god försäljningstillväxt, som under kvartalet uppgick till +16%. Tillväxten drivs under kvartalet främst av utökad närvaro i svensk dagligvaruhandel och nylanseringar. Därmed fortsätter vi att ta marknadsandelar och tar ytterligare ett steg närmare vår vision att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips. Volymerna under tredje kvartalet ökade med ca 16%. Därmed ligger värde och volymtillväxt på samma nivå.

Under tredje kvartalet har fördelningen av nettoförsäljningen mellan varumärkena varit Gårdschips 75% och Rootfruit 25%. Under samma period är försäljningstillväxten för Gårdschips +26% och för Rootfruit -17%. Gårdschips har under tredje kvartalet 2016 haft en mycket fin utveckling i dagligvaruhandeln i Sverige, där varumärket ökar sin närvaro och försäljning hos samtliga större kedjor. Varumärket Rootfruit har också en god utveckling för respektive produkt. Dock har sortimentet minskat sedan 2015, vilket förklarar försäljningsnedgången för varumärket Rootfruit. Rootfruits unikitet har en stor fördel vid lansering i nya länder där varumärket lättare kommer in eftersom konkurrensen ofta är låg inom rotfruktschips. På så vis kommer Rootfruit att spela en viktig roll när vi ökar satsningarna i de nordiska länderna. Dessutom ger Rootfruit med sitt höga kilopris goda bruttomarginaler.

Bruttomarginalen under kvartalet har ökat jämfört med föregående år 55% (47%). Den påverkas av ett förbättrat kapacitetsutnyttjande i produktionen, fokuserat inköpsarbete och en förbättrad produktmix då relationen stora 225g påsar minskar i förhållande till mindre påsar.

Rörelsekostnader har ökat till 4 653 tSEK (3 691) vilket beror på förstärkt organisation och ökade investeringar i försäljning och marknadsföring.

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2016 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 6 516 tSEK (2 589 per 31 december 2015). Koncernen har räntebärande skulder om 4 735 tSEK (7 607 per 31 december 2015) samt en checkräkningskredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2015) vilken per den 30 september var outnyttjad. Under perioden har nyemission om ca 6,2 mSEK efter nyemissionskostnader förstärkt likviditeten.

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under de första nio månaderna uppgick till 473 tSEK (3 227) och utgjorde materiella anläggningstillgångar med 473 tSEK bl.a. i form av uppdaterat krydderi och packmaskin.

Avskrivningar

Under årets första nio månader har resultat belastats med 542 tSEK (434) varav 540 tSEK (434) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per 30 september 2016 uppgick Rootfruits egna kapital till 10 439 tSEK (5 329 per 31 december 2015) varav 1 225 tSEK (1 026 tSEK per 31 december 2015) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 30 september 2016 till 53% (29 % per 31 december 2015).

Aktien och aktieägare

Per den 30 september 2016 uppgick antalet utestående aktier till 6 124 416 fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under årets första 9 månader handlades aktien till lägst 7,50 SEK och högst 11 SEK.

Bolaget har två utestående optionsprogram. Det första löper ut den 31 maj 2017 till ett lösenpris om 4,40 kr och omfattar 150 000 optioner varav 120 000 blivit lösta under 2016. Det andra löper ut den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas i de båda optionsprogrammen kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 6%.

Redovisningsprinciper 

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké 2016: 28 februari 2017

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se     Hemsida: www.rootfruit.se