Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2017.

Stora investeringar i samband med lansering av dippmixer

Jan – Mars 2017 (Första Kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 653 (7 390) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 17%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 5 047 (3 855) tSEK och bruttovinstmarginalen 58% (52%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -249 (-722) tSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till – 479 (-937) tSEK.
 • Styrelsen vidhåller sin prognos om en tillväxt på 10-20% och ett positivt resultat för helåret.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • God omsättningsökning främst genom ökad försäljning i svensk dagligvaruhandel och lansering av dippmixer.
 • Det nya säljkårssamarbetet med Pladis i Sverige fungerar mycket väl och har en stor del i den positiva utvecklingen.
 • Lansering av Gårdschips Sourcream &Sweet Ginger under februari 2017.
 • Lansering av Gårdschips dippmixer och Gårdschips Atacamasalt under april 2017. Ordertag och försäljning har skett redan under slutet av mars, varför lanseringen påverkar omsättningen redan under första kvartalet. Samtliga större kedjor i Sverige har tagit in produkten. Stora initiala kostnader i marknadsföring och säljomkostnader i samband med lanseringen påverkar resultatet negativt.
 • Bruttomarginalförbättring från 52% till 58% drivs av framförallt bra utnyttjande av produktionen och besparingar i inköp av råvaror.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Investering och installation av ny förpackningsanläggning och skärmaskin genomförs under april 2017. Anläggningen kommer att öka hastigheten och kapaciteten i förpackningsenheten och höjer därmed kapaciteten i den totala produktionen samt även kvaliteten på produkten.

Kvartalsjämförelse

kSEK 2017Q1 2016Q4 2016 Q3  2016Q2 2016Q1 2015 Q4  2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1
Nettoomsättning 8 653 8 974 9 114 7 895 7 390 8 320 7 863 6 605 6 542
Bruttovinst 5 047 5 048 4 981 4 161 3 855 5 056 3 681 3 646 3 916
Bruttovinst i procent 58% 56% 55% 53% 52% 61% 47% 55% 60%
Sälj- och marknadskostnader -2 444 -1 536 -1 809 -2 102 -1 774 -1 662 -1 541 -1 892 -1 962
EBIT -517 205 145 -807 -722 -45 -494 -766 -81
Resultat före skatt  -479 189 123 -845 -937 -84 -526 -807 -220

                         

VD har ordet

Vår vision är att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips.

Rootfruit har en stark period bakom sig och följer planen för året väl. Den organiska tillväxten under första kvartalet har varit fortsatt god med 17% tillväxt mot föregående år. Tillväxten drivs av vår ökade närvaro i svensk handel bla genom vårt nya säljkårssamarbete med Pladis. Notera också att våra nylanserade dippmixer utgör 3% av kvartalets försäljning trots att de började levereras först sista veckan i mars!!! Målet är att försäljningen kommande kvartal skall visa att produkten kan ta en tydlig del av detta segment i snackskategorin. Dippmixerna har tagits emot med entusiasm både från handel och konsumenter på ett imponerande sätt. Vi understödjer lanseringen med digital marknadsföring och aktiviteter på en investeringsnivå som vi aldrig gjort tidigare, för att få konsumenterna att pröva produkten. Med en bra introduktion och lansering av dippmixerna kommer vi att kunna utveckla denna del av snackskategorin under flera år framöver och vår bedömning är att dippmixerna kommer att kunna addera mycket god tillväxt till vår totala försäljning under kommande år.

Bruttovinstmarginalen har ökat till 58% mot 52% föregående år. Förbättringen uppstår tack vare aktivt inköpsarbete och ett bra kapacitetsutnyttjande i produktionen. Dessutom skapas höjda marginaler trots att vi haft ett aktivt kampanjarbete under feb-mars som påverkar bruttomarginalen negativt. Vår förhoppning är att vi skall förbättra denna positiva utveckling när vi drar ned på kampanjnivåerna under andra halvåret.

Nettoresultatet för kvartalet är svagt negativt med -479 tSEK. Detta beror på att första kvartalet normalt är konsumtionsmässigt svagt för chips och detta i kombination med lanseringskostnader för dippmixerna gör att vi inte kan leverera positivt resultat som vi gjorde senaste 2 kvartalen. Detta är enligt plan och vi hyser god förhoppning om att kunna leverera positiva siffror för framförallt kvartal 3 och 4 så att lönsamhet för helåret uppnås. Väl medvetna om att tillväxten är viktig för oss då den skapar förmåga att utnyttja produktionen väl och att långsiktiga värden för bolaget på så vis skapas, försöker vi skapa en balans mellan resultat och försäljningstillväxt som är optimal för Rootfruits långsiktiga värdeutveckling.

Nedan diagram över mest sålda smaker visar hur viktiga våra storsäljare Gårdschips Parmesan och Rootfruit Rotfruktsblandning är för oss. Vi kan konstatera att våra senaste nylanseringar Black Garlic och Sweet Ginger klättrar uppåt på listan. På marknaden har vi tagit rollen som smakinnovatören som gång på gång tar fram exklusiva och nydanande smaker som konsumenterna bara älskar.

Det är med stor tillförsikt som vi nu ser fram emot sommaren då vi förväntas se effekten av nylanserade produkter, och de centrala kampanjinvesteringar vi gjort hittills under året. Vi hoppas att grillsäsongen under sommaren kommer att innebära att många nya konsumenter får upp ögonen för våra varumärken genom att pröva våra fräscha dippmixer till grillat kött, fisk och andra anrättningar. Gå gärna in på vår hemsida www.gardschips.se för inspiration och ideer om användningsområden och recept. På Gårdschips Facebook sida kan ni se på våra filmer som vi visar i digitala medier, vilka också innehåller ideer om alternativa användningsområden för dippmixerna. Jag hoppas att du som intressent eller aktieägare tar tillfället i akt att bekanta dig med dessa nya produkter inom kort.

Utsikter för 2017

Styrelsen för Rootfruit vidhåller tidigare prognos att bolaget med planerad produktutveckling och befintliga avtal kommer att kunna fortsätta sin goda försäljningsökning med tillväxt om 10-20% under helåret 2017. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall bli positivt för helåret. Då bolaget kommer att ha höga investeringarna i marknadsföring i samband med produktlanseringar under kvartal 1 och 2, förväntas nettoresultatet vara starkare under slutet av året.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 8 653 (7 390) tSEK med en bruttovinst om 5 047 tSEK (3 855) och ett resultat före skatt om -479 tSEK (-937).

Rootfruit har under första kvartalet 2017 fortsatt sin expansion med god försäljningstillväxt, som under kvartalet uppgick till +17% (+13%). Tillväxten drivs under kvartalet främst av utökad närvaro i svensk dagligvaruhandel och nylanseringen av dippmixer. Därmed fortsätter vi att ta marknadsandelar och tar ytterligare ett steg närmare vår vision att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips. Volymerna under första kvartalet ökade med ca 18% (+21%).

Under första kvartalet har fördelningen av nettoförsäljningen mellan produkterna varit Gårdschips 72% (67%), Rootfruit 25% (32%) och Dippmixer 3% (0%). Under samma period är försäljningstillväxten för Gårdschips +27% (+33%) och för Rootfruit -8% (+16%). Gårdschips har under första kvartalet 2017 haft en stark utveckling i dagligvaruhandeln i Sverige, där varumärket ökar sin närvaro och försäljning hos samtliga större kedjor. Varumärket Rootfruit har haft en svagare utveckling, vilket främst beror på att inga nya produkter har lanserats under sista halvåret och några av befintliga smakerna har tappat listningar i Sverige. Framtiden för varumärket Rootfruit kommer att utvärderas under kommande halvår och en ny strategi presenteras därefter.

Bruttomarginalen under kvartalet har ökat jämfört med föregående år 58% (52%). Bruttomarginalen har påverkats positivt av ett effektivt utnyttjande i produktionen samt lägre inköpskostnader.

Rörelsekostnader har ökat till 5 296 tSEK (4 577) vilket beror på ökade investeringar i marknadsföring i samband med lanseringen av Gårdschips Dippmixer.

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2017 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 5 732 tSEK (6 483 per 31 december 2016). Koncernen har räntebärande skulder om 5 401 tSEK (3 300 per 31 december 2016) samt en checkräkningskredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2016) vilken per den 31 mars var outnyttjad.

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under första kvartalet uppgick till 16 tSEK (3 089) varav hela beloppet utgjordes av materiella anläggningstillgångar.

Avskrivningar

Kvartalets resultat har belastats med 192 tSEK (178) varav 177 tSEK (178) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per 31 mars 2017 uppgick Rootfruits egna kapital till 10 698 tSEK (11 057 per 31 december 2016) varav 1 231 tSEK (1 225 tSEK per 31 december 2016) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 31 mars till 42% (51 % per 31 december 2016).

Aktien och aktieägare

Per den 31 mars 2017 uppgick antalet utestående aktier till 6 124 416 fördelat på ca 900 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under årets första 3 månader handlades aktien till lägst 7,25 SEK och högst 8,95 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram då det program som löper ut den 31 maj 2017 till ett lösenpris om 4,40 kr har blivit slutligen löst under första kvartalet 2017. Kvarstående program löper ut den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas i optionsprogrammet kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 6%.

Redovisningsprinciper 

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport

Delårsrapport H1 2017: 31 augusti

Rapport kvartal 3: 13 november

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se     Hemsida: www.rootfruit.se

Resultaträkning i sammandrag

Koncernen

(tSEK) Q1-2017 Q1-2016 2016 Helår
Nettoomsättning 8 653 7 390 33 371
Råvarukostnader -3 606 -3 535 -15 298
Bruttovinst 5 047 3 855 18 073
Övriga rörelsekostnader     -5 296    -4 577 -18 639
Rörelseresultat före avskrivningar och   räntekostnader -249 -722 -566
Avskrivningar -192 -178 -711
Finansiella poster -38 -37 -133
Rörelseresultat före skatt -479 -937 -1 410

Balansräkning i sammandrag

Koncernen

(tSEK) 2017-03-31 2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 28 28
Materiella anläggningstillgångar 7 276 7 453
Summa   anläggningstillgångar 7 304 7 481
Omsättningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 2 876 2 876
Varulager 2 499 2 324
Kortfristiga fordringar 5 382 5 532
Kassa och bank 5 732 3 300
Summa   omsättningstillgångar 16 489 14 032
Summa tillgångar 23 793 21 513
Eget kapital och   skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 231 1 225
Fritt eget kapital 9 467 9 832
Summa eget kapital 10 698 11 057
Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 3 931 4 298
Summa långfristiga   skulder 3 931 4 298
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 470 1 470
Övriga kortfristiga skulder 7 694 4 688
Summa kortfristiga   skulder 9 164 6 158
Summa eget kapital och skulder 23 793 21 513

Nyckeltal

Koncernen

2017Q1 2016Q1 2016Helår
Nettoomsättning (tSEK) 8 653 7 390 33 371
Omsättningstillväxt (%) 17% 13 % 14%
Bruttomarginal (%) 58% 52% 54,2%
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader   (tSEK) -249 -722 -566
Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg
Rörelseresultat före skatt -479 -937 -1 410
Likvida medel (tSEK) 5 732 34 3 300
Beviljad checkkredit (tSEK) 3 200 3 200 3 200
Likvida medel inkl outnyttjad checkkredit (tSEK) 8 932 748 6 500
Justerat eget kapital (tSEK) 10 698 4 391 11 057
Räntebärande skulder (tSEK) 5 401 7 330 5 768
Balansomslutning (tSEK) 23 793 16 209 21 513
Soliditet (%) 45% 27% 51%
Medelantal anställda 14 14 15
Antal aktier 6 154 416 5 129 500 6 124 416
Antal aktier efter full utspädning 6 504 416 5 279 500 6 504 416
Resultat/aktie (SEK) -0,08 -0,18 -0,23
Resultat/aktie efter full utspädning (SEK) -0,07 -0,18 -0,22
Justerat Eget kapital/aktie (SEK) 1,74 0,86 1,81

Nyckeltalsdefinitioner

Bruttomarginal                            Nettoomsättning-Råvarukostnader/Nettoomsättning

Rörelsemarginal                         Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader/Nettoomsättning

Likvida medel                              Kassa och bank exklusive beviljad checkkredit

Justerat eget kapital                 Eget kapital + 78% av obeskattade reserver

Soliditet                                         Justerat eget kapital/Balansomslutning