Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja.

Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för tredje kvartalet 2017.

Rekordkvartal med vinst och stabil tillväxt

Juli – September (Tredje Kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 426 (9 114) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 5 696 (4 981) tSEK och bruttovinstmarginalen till 55% (55%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 1 171 (328) tSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 885 (123) tSEK.

Januari-September 2017 (Ackumulerat)

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 298 (24 397) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 16%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 15 370 (12 997) tSEK och bruttovinstmarginalen till 54% (53%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 133 (-1 081) tSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -653 (-1 659) tSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Kvartalet visar ett positivt resultat.
 • Fortsatt god omsättningsökning främst genom ökad försäljning i svensk dagligvaruhandel.
 • Nya artikellistningar i Norge hos Reitan Convenience med kedjorna 7-eleven och Narvesen.
 • Nytt avtal med Runsvensgruppen med kedjan ÖoB i Sverige.
 • Lansering av Gårdschips Cheddar 150g.
 • September första månaden med produktion överstigande 60 ton.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • För perioden oktober 2017 uppgick nettoförsäljningen till 2,7 MSEK (3,1 MSEK), vilket är något under föregående år. Utfallet förklaras av stora investeringar i centrala kampanjer under oktober månad som belastar bolagets försäljning. Kampanjerna genomförs i syfte att öka antalet butiker Gårdschips och Rootfruit är representerat i, vilket långsiktigt förväntas öka Rootfruits totala försäljning.
 • Oktober första månaden med produktion överstigande 70 ton.

Kvartalsjämförelse

kSEK 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3
Nettoomsättning 10 426 9 219 8 653 8 974 9 114 7 895 7 390 8 320 7 863
Bruttovinst 5 696 4 627 5 047 5 048 4 981 4 161 3 855 5 056 3 681
Bruttovinst i procent 55% 50% 58% 56% 55% 53% 52% 61% 47%
Sälj- och marknadskostnader -1 695 -2 365 -2 444 -1 536 -1 809 -2 102 -1 774 -1 662 -1 541
EBIT 921 -789 -517 205 145 -807 -722 -45 -494
Resultat före skatt      885 -1 059 -479 189 123 -845 -937 -84 -526

VD har ordet

Nyfiknare än någonsin. Vi fortsätter upptäcktsresan i smak & råvaror!

Det är med stor tillförsikt jag nu skriver mitt första VD brev för Rootfruit Scandinavia AB. Vi lämnar ett starkt kvartal bakom oss med god tillväxt och lönsamhet. Den organiska tillväxten under tredje kvartalet har varit fortsatt god med 14% tillväxt mot föregående år. Tillväxten drivs av vår ökade närvaro i svensk handel. Det är mycket glädjande att vi under Q3 lyckas uppnå en rörelsemarginal överstigande 11% och resultat före skatt 0,9 MSEK. Detta visar att vi snart närmar oss en nivå där vi levererar ett positivt resultat ackumulerat över ett helt verksamhetsår.

Bruttovinstmarginalen har varit stark (55%) och i nivå med samma period föregående år.

Nettoresultatet för kvartalet är riktigt starkt med +885 tSEK. Det positiva resultatet beror på en god försäljningsutveckling utan större investeringar i marknadsrabatter, samt att våra övriga kostnader ligger i nivå med plan. Att bolaget nu för första gången ackumulerat har ett positivt resultat före avskrivningar och räntekostnader är extra glädjande.

Väl medvetna om att tillväxten är viktig för oss då den skapar både förmåga att utnyttja produktionen väl och långsiktiga värden för bolaget, försöker vi skapa en balans mellan resultat- och försäljningstillväxt som är optimal för Rootfruits långsiktiga värdeutveckling.

Vi hyser goda förhoppningar om att trots en intäktsmässigt utmanande oktobermånad kunna leverera positiva siffror även för Q4.

Under tredje kvartalet har vi fått in två nya kunder i form av Reitan Convenience Norge och Runsvensgruppen med kedjan ÖoB i Sverige. Effekten av dessa affärer förväntas komma 2018, men vi kan redan nu se en positiv utveckling i Norge. Vårt nylanserade Gårdschips Cheddar har tagits emot väl på marknaden och vi ser att försäljningen av artikeln ökar vecka för vecka i de kedjor produkten finns.

Trots den fina starten av våra Dippmixer har försäljningen inte utvecklats i den takt vi önskat och vi gör en rad insatser för att dippmixerna skall få en bättre utveckling framöver. På vår hemsida www.gardschips.se finner ni tips och idéer om hur man kan använda våra dipper på bästa sätt. Jag kan verkligen varmt rekommendera alla recept!

Under året har vi också ägnat tid åt att analysera var vi står som bolag och vilken ställning våra varumärken har på marknaden. Det är glädjande att se att vårt varumärke Gårdschips har haft en fantastisk utveckling sedan 2013 och allt fler konsumenter inte bara känner till oss utan håller våra chips som favoriter. Hela 69% av Sveriges befolkning känner nu till Gårdschips och det är en fantastisk utveckling med tanke på att vi för fyra år sedan var relativt okända i stora delar av Sverige.

Vårt strategiarbete pågår löpande och en vidareutvecklad affärsstrategi börjar implementeras inom kort, så vi har ett väldigt spännande 2018 att se fram emot.

Utsikter för 2017

Styrelsen för Rootfruit vidhåller tidigare prognos att bolaget med planerad produktutveckling och befintliga avtal kommer att kunna fortsätta sin goda försäljningsökning med tillväxt om 10-20% under helåret 2017. Det är styrelsens målsättning att resultatet före skatt skall bli positivt för helåret.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 10 426 (9 114) tSEK med en bruttovinst om 5 696 tSEK
(4 981) och ett resultat före skatt om 885 tSEK (123).

Rootfruit har under tredje kvartalet 2017 fortsatt sin expansion med god försäljningstillväxt, som under kvartalet uppgick till +14% (+13%). Tillväxten drivs under kvartalet främst av utökad närvaro i svensk dagligvaruhandel. Därmed fortsätter vi att ta marknadsandelar och tar ytterligare ett steg närmare vår vision att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips. Volymerna under tredje kvartalet ökade med ca 14% (+21%).

Under tredje kvartalet har fördelningen av nettoförsäljningen mellan produkterna varit Gårdschips 72% (67%), Rootfruit 25% (32%) och Dippmixer 3% (0%). Under samma period är försäljningstillväxten för Gårdschips +27% (+33%) och för Rootfruit -8% (+16%). Gårdschips har under tredje kvartalet 2017 haft en stark utveckling i dagligvaruhandeln i Sverige, där varumärket ökar sin närvaro och försäljning hos de flesta större kedjor. Varumärket Rootfruit har haft en svagare utveckling, vilket främst beror på att inga nya produkter har lanserats under senaste halvåret och några av de befintliga smakerna har tappat listningar i Sverige. Som tidigare nämnts utvärderas varumärket Rootfruit för närvarande och en ny strategi presenteras inom kort.

Bruttomarginalen under kvartalet ligger i nivå med föregående år 55% (55%). Nivån nås genom ett effektivt utnyttjande i produktionen, lägre marknadsrabatter och marknadskostnader samt lägre inköpskostnader.

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2017 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 6 366 tSEK (6 483 tSEK per 31 december 2016). Koncernen har räntebärande skulder om 4 788 tSEK (5 768 per 31 december 2016) samt en checkräkningskredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2016) vilken per den 30 september var outnyttjad.  

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under de första nio månaderna uppgick till 280 tSEK (473) och utgjordes av materiella anläggningstillgångar bl.a. i form av ny våg- och metalldetektor.

Avskrivningar

De första nio månadernas resultat har belastats med 674 tSEK (541) varav 672 tSEK (540) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per 30 september 2017 uppgick Rootfruits egna kapital till 10 515 tSEK (11 057 per 31 december 2016) varav 1 231 tSEK (1 225 tSEK per 31 december 2016) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 30 september 2017 till 50% (52 % per 31 december 2016).

Aktien och aktieägare

Per den 30 september 2017 uppgick antalet utestående aktier till 6 154 416 fördelat på ca 900 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under årets första 9 månader handlades aktien till lägst 7,00 SEK och högst 8,95 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående teckningsoptioner nyttjas kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 5%.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké 28 februari 2018

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 073-8090216

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se     Hemsida: www.rootfruit.se

Resultaträkning i sammandrag

Koncernen

(tSEK) Juli-sept 2017 Juli-sept 2016 Jan-sept 2017 Jan-sept 2016 2016 Helår
Nettoomsättning 10 426 9 114 28 298 24 397 33 371
Råvarukostnader -4 730 -4 113 -12 928 -11 372 -15 298
Bruttovinst 5 696 4 981 15 370 12 997 18 073
Övriga rörelsekostnader    -4 525 -4 653 -15 237    -13 966 -18 639
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader 1 171 328 133 -1 081 -566
Avskrivningar -250 -183 -674 -541 -711
Finansiella poster -36 -22 -112 -117 -133
Rörelseresultat före skatt 885 123 -653 -1 659 -1 410

Balansräkning i sammandrag

Koncernen

(tSEK) 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 37 29 28
Materiella anläggningstillgångar 7 059 5 832 7 453
Summa anläggningstillgångar 7 096 5 861 7 481
Omsättningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 2 876 2 506 2 876
Varulager 1 783 2 181 2 324
Kortfristiga fordringar 6 092 5 951 5 482
Kassa och bank 3 167 3 316 3 283
Summa omsättningstillgångar 13 918 13 954 13 965
Summa tillgångar 21 014 19 815 21 446
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 231 1 225 1 225
Fritt eget kapital 9 284 9 214 9 832
Summa eget kapital 10 515 10 439 11 057
Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 3 319 3 427 4 298
Summa långfristiga skulder 3 319 3 427 4 298
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 470 1 308 1 470
Övriga kortfristiga skulder 5 710 4 641 4 621
Summa kortfristiga skulder 7 180 5 949 6 091
Summa eget kapital och skulder 21 014 19 815 21 446

Nyckeltal

Koncernen

2017 30/9 (9m) 2016 30/9 (9m) 2016 Helår
Nettoomsättning (tSEK) 28 298 24 397 33 371
Omsättningstillväxt (%) 16% 16% 14%
Bruttomarginal (%) 55% 53% 54%
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader (tSEK) 133 -1 018 -566
Rörelsemarginal (%) 0,47% Neg Neg
Rörelseresultat före skatt -653 -1 659 -1 410
Likvida medel (tSEK) 3 167 3 316 3 283
Beviljad checkkredit (tSEK) 3 200 3 200 3 200
Likvida medel inkl outnyttjad checkkredit (tSEK) 6 367 6 516 6 483
Justerat eget kapital (tSEK) 10 515 10 439 11 057
Räntebärande skulder (tSEK) 4 789 4 735 5 768
Balansomslutning (tSEK) 21 014 19 815 21 446
Soliditet (%) 50% 53% 52%
Medelantal anställda 14 14 13
Antal aktier 6 154 416 6 124 416 6 124 416
Antal aktier efter full utspädning 6 504 416 6 154 416 6 504 416
Resultat/aktie (SEK) -0,1 -0,27 -0,23
Resultat/aktie efter full utspädning (SEK) -0,1 -0,27 -0,22
Justerat Eget kapital/aktie (SEK) 1,71 1,70 1,81

Nyckeltalsdefinitioner

Bruttomarginal                            Nettoomsättning-Råvarukostnader/Nettoomsättning

Rörelsemarginal                         Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader/Nettoomsättning

Likvida medel                              Kassa och bank exklusive beviljad checkkredit

Justerat eget kapital                  Eget kapital + 78% av obeskattade reserver

Soliditet                                         Justerat eget kapital/Balansomslutning