Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2018.

Stora investeringar i samband med lansering av Smartsnacks

Jan – Mars 2018 (Första Kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 849 (8 653) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 5 071 (5 047) tSEK och bruttovinstmarginalen 52% (58%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1555 (-249)tSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -1 819 (-479) tSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • God omsättningsökning (14%) och volymökning (18%) främst genom lanseringen av nya konceptet Smartsnacks.
 • Betydande marknadsinvesteringar tynger planenligt första kvartalets resultat och marginaler, där 2018 skiljer sig från tidigare år i och med att dagligvaruhandeln endast har ett lanseringsfönster första halvåret jämfört med två lanseringsfönster tidigare år.
 • Implementering av hylloptimerade chipskartonger ger ökad listning i både Sverige och Finland.
 • Rootfruit-varumärket har lyfts in i Gårdschipsfamiljen.
 • Gårdschips relanserade 210g-serie.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Två nya säljare rekryterade med start i april 2018.
 • Gårdschips går in som officiell snacks supporter för evenemanget Way Out West.

Kvartalsjämförelse

kSEK 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Nettoomsättning 9 849 8 538 10 426 9 219 8 653 8 974 9 114 7 895 7 390
Bruttovinst 5 071 5 048 5 696 4 627 5 047 5 048 4 981 4 161 3 855
Bruttovinst i procent 52% 59% 55% 50% 58% 56% 55% 53% 52%
Sälj- och marknadskostnader -2 753 -1 602 -1 695 -2 365 -2 444 -1 536 -1 809 -2 102 -1 774
EBIT -1 789 241 920 -1 021 -517 205 145 -807 -722
Resultat före skatt -1 819 210 885 -1 059 -479 189 123 -845 -937

VD har ordet

Vår resa mot 100 mSEK i omsättning år 2022 är påbörjad.

Rootfruit har en försäljningsmässigt stark period bakom sig och följer planen för året väl. Den organiska tillväxten under första kvartalet har varit fortsatt god med 14% tillväxt mot föregående år. Tillväxten drivs av att vår lansering av konceptet Smartsnacks tagits emot mycket väl på marknaden. Efterfrågan på hälsosammare snacksalternativ ökar kraftigt och vi har lyckats väl med att svara upp mot den efterfrågan med vårt nya koncept som bara är i sin linda. På samma sätt som vi förädlade och gjorde premiumchips-segmentet mer spännande, är vår målsättning att vara den tydliga smakinnovatören även inom hälsorelaterade snacks. Vi har lagt stora investeringar i marknadsföring för att säkerställa en framgångsrik lansering där vi når ut till våra konsumenter. Resultatet är att exponeringen för vårt varumärke ökat kraftigt och vi får en allt större plattform att stå på.

Under första kvartalet lanserade vi nya ytterkartonger för vårt sortiment. Ett av de större projekten som genomförts för bolaget då alla kunder gick över till de nya kartongerna samtidigt. Förändringen är en stor påfrestning för organisationen och det tar tid att hinna runt och säkerställa vår representation i alla butiker. Kortsiktigt påverkar det vår försäljning negativt, vilket vi varit medvetna om, men nu närmar vi oss läget ”ordningen återställd”.

Vi kan även stolt annonsera att Gårdschips går in som officiell snackssupporter för evenemanget och fenomenet Way Out West. Ett evenemang som årligen lockar 30–40 000 besökare under 3 dagar i Göteborg. Way Out Wests värderingar om ett hållbart samhälle går hand i hand med vårt bolags värderingar och vårt breda sortiment inom veganska snacksprodukter passar väl in. Samarbete ger oss chansen att förmänskliga vårt varumärke mot våra konsumenter och attraktionskraften för vårt bolag kommer att öka. Ni som avser att besöka WOW, är varmt välkomna till vår aktivitetsyta.

Bruttovinstmarginalen är lägre för perioden med 52% mot 58% föregående år, påverkat främst av försäljningen av Smartsnacks som idag har lägre marginal, stora investeringar i rapidstart och många kampanjer. Vi ser att bruttovinstmarginalen kommer att stärkas framöver, då vi går in ett mer normalläge på aktivitetsnivåer och produktlanseringar för de kommande kvartalen. Bruttovinstmarginalen kommer under 2018 att vara lägre då vi tillfört Smartsnacks som kortsiktigt har lägre marginaler än övriga produkter.

Nettoresultatet för kvartalet är negativt med -1 819 tSEK. Detta beror på de stora engångskostnader vi haft i samband med lanseringen av Smartsnacks, bytet av nya ytterkartonger samt att första kvartalet normalt är konsumtionsmässigt svagt för chips. Vi levererar planenligt ett negativt resultat för första kvartalet. Jämför vi med tidigare år, skiljer sig 2018 från tidigare år i och med att dagligvaruhandeln endast har ett lanseringsfönster första halvåret jämfört med två lanseringsfönster tidigare år. Ni som har följt oss under åren vet också att början av året resultatmässigt alltid är svagare för att sedan bli betydligt starkare under andra halvåret. Vårt mål är fortsatt att leverera ett positivt resultat för helåret och minst 20% tillväxt.

Det är med stor tillförsikt som vi nu ser fram emot sommaren då vi förväntas öka tillväxten på våra potatischips samtidigt som vårt nylanserade koncept Smartsnacks fortsätter att växa i tillfredställande takt. Jag hoppas att du som intressent eller aktieägare tar tillfället i akt att bekanta dig med våra fina produkter.

Utsikter för 2018

Styrelsen för Rootfruit vidhåller tidigare prognos att bolaget med planerad produktutveckling och befintliga avtal kommer att kunna fortsätta sin goda försäljningsökning med tillväxt överstigande 20% under helåret 2018. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall bli positivt för helåret. Då bolaget kommer att ha höga investeringar i marknadsföring i samband med produktlanseringar under kvartal 1 och 2, förväntas nettoresultatet vara starkare under andra halvåret.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 9 849 (8 653) tSEK med en bruttovinst

om 5 071 tSEK (5 047) och ett resultat före skatt om -1 819 tSEK (-479).

Rootfruit har under första kvartalet 2018 fortsatt sin expansion med god försäljningstillväxt, som under kvartalet uppgick till +14% (+17%). Tillväxten drivs under kvartalet främst av lanseringen av nya konceptet Smartsnacks. Därmed fortsätter vi att ta ytterligare ett steg närmare vår vision att bli den ledande aktören i Norden inom premiumsnacks. Volymerna under första kvartalet ökade med ca 18% (+18%).

Bruttomarginalen under kvartalet har minskat jämfört med föregående år 52% (58%). Detta på grund av försäljningen av Smartsnacks som idag har lägre marginal, stora investeringar i rapidstart och många kampanjer.

Rörelsekostnader har ökat till 6 626tSEK (5 296) vilket beror på ökade investeringar i marknadsföring samt ökad uppbyggnad av organisation.

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2018 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 4 062 tSEK (5 402 per 31 december 2017). Koncernen har räntebärande skulder om 3 931 tSEK (4 298 per 31 december 2017) samt en checkräkningskredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2017) vilken per den 31 mars var outnyttjad.

Investeringar

Under första kvartalet har Rootfruit inte gjort några investeringar.

Avskrivningar

Kvartalets resultat har belastats med 234 tSEK (192) varav 230 tSEK (177) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per 31 mars 2018 uppgick Rootfruits egna kapital till 9 078 tSEK (10 897 per 31 december 2017)

varav 1 225 tSEK (1 231 tSEK per 31 december 2017) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 31 mars till 45% (50 % per 31 december 2017).

Aktien och aktieägare

Per den 31 mars 2018 uppgick antalet utestående aktier till 6 154 416 fördelat på ca 1000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under årets första 3 månader handlades aktien till lägst 6,70 SEK och högst 7,88 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram. Det första löper ut den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas i de båda optionsprogrammen kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 5%.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport

Delårsrapport H1 2018: 31 augusti

Delårsrapport Q3 2018: 20 november

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 073-8090216

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se     Hemsida: www.rootfruit.se


Resultaträkning i sammandrag

Koncernen

(tSEK) Q1-2018 Q1-2017 2017 Helår
Nettomsättning 9 849 8 653 36 836
Råvarukostnader -4 778 -3 606 -16 408
Bruttovinst 5 071 5 047 20 428
Övriga rörelsekostnader     -6 626     -5 296 -19 829
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader -1 555 -249 -599
Avskrivningar -234 -192 -899
Finansiella poster -30 -38 -143
Rörelseresultat före skatt -1 819 -479 -443

 


Balansräkning i sammandrag

Koncernen

(tSEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 36 39 25
Materiella anläggningstillgångar 6 634 7 276 6 867
Summa anläggningstillgångar 6 670 7 315 6 892
Omsättningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 3 046 2 876 3 046
Varulager 4 261 2 480 3 468
Kortfristiga fordringar 5 395 6 773 6 146
Kassa och bank 862 5 721 2 202
Summa omsättningstillgångar 13 564 17 850 14 862
Summa tillgångar 20 234 25 165 21 754
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 225 1 225 1 231
Fritt eget kapital 7 853 9 454 9 666
Summa eget kapital 9 078 10 679 10 897
Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 561 3 931 2 829
Summa långfristiga skulder 2 561 3 931 2 829
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 370 1 470 1 470
Övriga kortfristiga skulder 7 225 9 085 6 558
Summa kortfristiga skulder 8 595 10 555 8 028
Summa eget kapital och skulder 20 234 25 165 21 754

Nyckeltal

Koncernen

2018 Q1 2017 Q1 2017 Helår
Nettoomsättning (tSEK) 9 849 8 653 36 836
Omsättningstillväxt (%) 14% 17% 10%
Bruttomarginal (%) 52% 58% 55,5%
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader (tSEK) -1 555 -249 599
Rörelsemarginal (%) Neg Neg 1,6
Rörelseresultat före skatt -1 819 -479 -443
Likvida medel (tSEK) 862 2 521 2 202
Beviljad checkkredit (tSEK) 3 200 3 200 3 200
Likvida medel inkl outnyttjad checkkredit (tSEK) 4 062 5 721 5 402
Justerat eget kapital (tSEK) 9 078 10 679 10 897
Räntebärande skulder (tSEK) 3 931 5 401 4 298
Balansomslutning (tSEK) 20 234 25 165 21 754
Soliditet (%) 45% 42% 50%
Medelantal anställda 14 14 13
Antal aktier 6 154 416 6 154 416 6 154 416
Antal aktier efter full utspädning 6 504 416 6 504 416 6 504 416
Resultat/aktie (SEK) -0,30 -0,08 -0,07
Resultat/aktie efter full utspädning (SEK) -0,28 -0,07 -0,07
Justerat Eget kapital/aktie (SEK) 1,48 1,74 1,77

Nyckeltalsdefinitioner

Bruttomarginal                            Nettoomsättning-Råvarukostnader/Nettoomsättning

Rörelsemarginal                         Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader/Nettoomsättning

Likvida medel                             Kassa och bank exklusive beviljad checkkredit

Justerat eget kapital                   Eget kapital + 78% av obeskattade reserver

Soliditet                                       Justerat eget kapital/Balansomslutning