Nyemissionen i Rootfruit Scandinavia AB avslutades den 17 oktober. Vid summering av emissionen har den tecknats till 92 procent, vilket innebär att Rootfruit tillförs 14,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 0,6 MSEK. Av emissionen tecknades 62 procent med stöd av teckningsrätter.

Nyemissionen genomfördes som ett steg i förvärvet av Exotic Snacks AB som sker genom en kombination av apportemission och en kontant del. Totalt uppgår köpeskillingen till 60 MSEK för alla aktierna i Exotic Snacks AB. Apportemissionen, innebär att Exotic Snacks aktieägare byter sina aktier i Exotic Snacks AB mot aktier i Rootfruit Scandinavia AB. Det innebär att de erhåller en ägarandel i Rootfruit Scandinavia AB som uppgår till cirka 39 procent av såväl kapital som röster efter föreliggande nyemission. Den nu genomförda företrädesemissionen tillför Rootfruit kapital som en del av den kontanta betalning till aktieägarna i Exotic Snacks AB om 20 MSEK. Resterande del ska finansieras med lånade medel. Förvärvet av Exotic Snacks AB förväntas slutföras och tillträde ske före 31 december 2018.

Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under innevarande vecka. Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av november 2018.

Genom emission av 1 883 240 aktier ökar antalet aktier till totalt 8 037 656 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 376 648 kronor till 1 607 531,20 kronor.

För frågor om bolaget och emissionen, vänligen kontakta:

Hans Berggren, Styrelseordförande

E-post: hans.berggren@rootfruit.se

Telefon: +46-70-3344567

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018.

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se