Fortsatt mycket bra tillväxt för Gårdschips, vilket driver totala tillväxten

Fjärde kvartalet oktober – december 2021

Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5 % till 79,0 MSEK jämfört med 75,5 MSEK för samma period 2020.

Bruttomarginalen minskade till 41,0 % (43,5 %).

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster minskade 35 % till 4,3 MSEK (6,6 MSEK).

Resultat före skatt uppgick till -1,8 MSEK (2,6 MSEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 1,4 MSEK (8,1 MSEK).

Helår 2021

Nettoomsättningen för helåret ökade med 2 % till 321,8 MSEK (315,4 MSEK).

Bruttomarginalen ökade till 42,2 % (39,1 %).

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade 13 % till 19,3 MSEK (17,1 MSEK).

Resultat före skatt minskade till 2,3 MSEK (2,9 MSEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 8,5 MSEK (23,1 MSEK).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

• ICA Sverige AB meddelade att de fr o m den 1 mars 2022 inte längre kommer lagerhålla och hantera den centrala distributionen av Exotic Snacks lösviktsprodukter omfattande 39 artiklar. Årsvärdet av den centrala distributionen uppgår till ca 26 MSEK. Det är huvudsakligen ICA:s mindre koncept Nära och Supermarket som berörs. Merparten av Exotic Snacks nuvarande lösviktsförsäljning sker till de större ICA-koncepten Maxi och Kvantum genom direktleverans från Exotic Snacks centrallager. Där finns ett väsentligt större sortiment på ca 75 artiklar lagerlagda.

• Premium Snacks VD Anna Wallin-Krasse aviserade sin avgång som VD för bolaget den 11 november. Magnus Agervald tillträdde som tf VD den 18 november. Magnus Agervald är vice ordförande i styrelsen för Premium Snacks. Styrelsen har inlett en rekryteringsprocess för att tillsätta en ny VD för Premium Snacks så snart som möjligt under 2022.

• Premium Snacks aktie handlas sedan 14 december på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SNX.

Väsentliga händelser efter 31 december

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter 31 december och fram till rapportdagen.

Resultatprognos för helåret 2022

Styrelsen prognostiserar stigande omsättning och resultat för 2022 jämfört med 2021.

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-25 08:00 CET.