Gårdschips fortsätter sin tillväxtresa, årsprognosen justeras ned mot bakgrund ökade råvarupriser och valutaförändringar

Första kvartalet januari – mars 2022

Nettoomsättningen för kvartalet minskade 7 % till 70,9 MSEK jämfört med 76,1 MSEK för samma period 2021.

Bruttomarginalen minskade till 39,5 % (41,5 %).

Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till -1,1 MSEK (2,7 MSEK).

Resultat före skatt uppgick till -4,5 MSEK (-0,5 MSEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till -4,0 MSEK (-5,0 MSEK).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

Kriget mellan Ryssland och Ukraina som bröt ut i slutet av februari kommer att innebära ökade råvarupriser under 2022

Väsentliga händelser efter 31 mars

Henrik Strinning utsågs till ny VD för Premium Snacks Nordic AB i april. Han börjar tjänsten den 7 juni. Henrik Strinning har erfarenhet från dagligvaruhandeln och HoReCa. Tidigare arbetsgivare inkluderar Coop, Compass Group och Picard.

Resultatprognos för helåret 2022

Mot bakgrund av ökade råvarupriser och valutaförändringar har styrelsen beslutat att revidera ned prognosen. Den nya prognosen är i linje med utfallet för rullande tolv månaders utfall, dvs en omsättning på 317 MSEK och en EBITDA på 13 MSEK.
 

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-18 08:00 CET.