Starkaste kvartalet i koncernens historia sett till nettoomsättning och EBITDA-marginal. Försäljningsrekord i både augusti och september.

 Tredje kvartalet juli – september 2023

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade16,1% till 97,5 MSEK jämfört med 84 MSEK för samma period 2022.
  • Bruttomarginalen ökade till 42,4% (39,6%).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 9,4 MSEK (5 MSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till 5,1 MSEK (1,7 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 6,4 MSEK (-0,1 MSEK).

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

  • Nya packlinan i Länna i full drift sedan augusti.
  • Investeringen i ny fritös i Laholm är nu i full drift och innebär fördubblad kapacitet.
  • Den utökade automatiseringen i Laholm är genomförd och kommer ge full effekt från kvartal 4.

 

Väsentliga händelser efter 30 september

  • Inga

 

Resultatprognos för helåret 2023

Styrelsen reviderar sin helårsprognos efter det positiva utfallet i tredje kvartalet och bedömer nu att koncernen bör nå en omsättning över 360 MSEK, mot tidigare 350 MSEK. Styrelsen bedömer vidare att EBITDA-marginalen hamnar en bit över 5% för helåret.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 68 246 66

Henrik Strinning, VD, Premium Snacks Nordic AB
E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 549 59 78

”Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank”, fullständiga kontaktuppgifter finns på www.premiumsnacksnordic.com.

Informationen är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2023 kl. 08.00 CET.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på https://premiumsnacksnordic.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Om Premium Snacks Nordic AB

Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.