Premium Snacks Nordic AB (publ) fortsätter att växa och har fastställt nya långsiktiga finansiella mål som gäller från och med 2021.

Premium Snacks nya långsiktiga mål är:

 • Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för snacks. Den årliga tillväxten ska över tid överstiga 10%, inklusive mindre kompletteringsförvärv i syfte att konsolidera marknaden.
 • Att inom respektive produktsegment och varumärke nå en årlig tillväxt överstigande:
  • 5% för Exotic Branded Concept (lösviktskoncept för natursnacks)
  • 10% för Exotic Snacks Pre packed (påsförpackade nötter, chokladragéer och torkad frukt mm) 
  • 10% för Gårdschips Pre packed (påsförpackade potatischips och Smart Snacks, t ex lins- och quinosnacks)
 • Premium Snacks har vidare som långsiktiga mål:
  • Att fortsätta systematiskt positionera och utveckla sig mot hälsa och välbefinnande inom utvalda produktkategorier
  • Att öka försäljningen på export
 • Premium Snacks mål är att uppnå en årlig EBITDA-marginal om minst 8%, mätt som resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv, justerat för engångsposter och ställt i relation till nettoomsättningen.
 • Efter de stora investeringar i ny chipsfabrik i Laholm som genomförts under 2019 och 2020 kommer Premium Snacks under 2021 och 2022 fortsätta att prioritera sänkt nettolåneskuld framför utdelning. Under 2022 avser Premium Snacks att kommunicera framtida utdelningspolicy.

Premium Snacks kommer årligen, i samband med att Bokslutskommunikén kommuniceras, att avge prognos för kommande år avseende omsättning och EBITDA.

Premium Snacks kommer efter respektive kvartals utgång att kommunicera utfall avseende total försäljningstillväxt och tillväxt per produktsegment, tillväxtdrivande faktorer samt andel exportförsäljning. Därmed upphör bolaget fr o m 2021 att kommunicera total månatlig försäljningstillväxt.

Anna Wallin Krasse, VD och koncernchef för Premium Snacks, kommenterar: ”Premium Snacks har nu lagt en bra grund för fortsatt långsiktigt och konkurrenskraftigt värdeskapande. Vår entreprenöriella anda och stora kompetens inom produktutveckling av premiumprodukter inom snacks, leder vägen mot långsiktig tillväxt och ökad lönsamhet. Våra långsiktiga finansiella mål kommer att vara styrande för vårt arbete mot högre tillväxt och ytterligare förbättrad lönsamhet.”

Fastställt av styrelsen i december 2020

Informationen är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-22 08:30 CET.