Koncernens försäljning i november uppgick till 23,6 Mkr jämfört med 25,7 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med drygt 8 %. Ett mindre tapp i försäljningsutveckling jämfört med oktober månad. Minskningen är relaterad till lösviktsförsäljningen.

Fram t o m Q3 har nya konceptaffärer för ca 7 MSEK tecknats inom ramen för Exotic Snacks lösviktskoncept. Möjligheterna till nya affärer har varit begränsad under året då butikerna inom DVH har haft stort fokus på att anpassa sig efter pandemin och inte haft möjlighet till att ta emot säljbesök på samma sätt som under normala förhållanden.  ”Under rådande omständigheter har vår ambition att öka den geografiska distributionen på konceptaffärer varit framgångsrik. Även om vi är marknadsledande idag finns det ytterligare intressanta affärer i marknaden och året är inte slut”, säger Anna Wallin Krasse, VD för Premium Snacks.