Försäljningsrekord i kvartalet med en omsättning på 100 MSEK (+20,6%). Även starkt helår med 371 MSEK (+14,6%) drivet av organisk tillväxt i samtliga produktsegment

Fjärde kvartalet oktober – december 2023

 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 20,6 % till 99,8 MSEK jämfört med 82,8 MSEK för samma period 2022.
 • Bruttomarginalen ökade till 40,1 % (37,6 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 5,3 MSEK (2,4 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till 0,7 MSEK (-1,3 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -1,5 MSEK (6,2 MSEK).

Helår 2023

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 371 MSEK (323,6 MSEK).
 • Bruttomarginalen var 40,1 % (37,9 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 19 MSEK (4,9 MSEK).
 • Resultat före skatt ökade till 1,8 MSEK (-8,9 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 9,7 MSEK (-3,9 MSEK).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Effekthemtagning i form av sänkta personal- och driftskostnader genom ökad automatisering i Laholm fullt ut realiserad.
 • Beslut om ny investering i WA-maskin i Länna för att öka automatiseringsgraden i produktionen Implementering under 2024.

Väsentliga händelser efter 31 december

 • Styrelsen har reviderat koncernens finansiella mål.

Resultatprognos för helåret 2024
Styrelsen förväntar sig, givet nuvarande valutakurser, en nettoomsättning överstigande 400 MSEK för helåret 2024 med en EBITDA-marginal på mellan 6,5 % och 7,5 %.