Koncernens försäljning i oktober månad uppgick till 26,3 MSEK jämfört med 33,1 MSEK för motsvarande period föregående år. Försäljning ackumulerat för året t.o.m. oktober uppgick till 266 MSEK jämfört med 273 MSEK föregående år.

Merparten av försäljningsnedgången i månaden är relaterat till tappet på Exotic Snacks lösviktsförsäljning p.g.a. COVID-19.

Styrelsens och ledningens bedömning är att prognosen som lämnades i Kvartalsrapport för tredje kvartalet, att omsättningen år 2020 bedöms uppgå till 325 MSEK och EBITDA till intervallet 13–15 MSEK, kvarstår.