Försäljning i mars och första kvartalet 2020

Rootfruitkoncernens försäljning i mars uppgick till 27 819 Tkr jämfört med 26 665 Tkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsökning med +4,3 %.  

Rootfruitkoncernens försäljning första kvartalet 2020 uppgick till 80 695 Tkr jämfört med 75 051 Tkr samma kvartal föregående år motsvarande en försäljningsökning med +7,5 %.  

Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter på chips och smartsnacks för 2020 och jämförelseåret omklassificerats från en reduktion av nettoförsäljningen till omkostnader.

Ny uppdatering med anledning av COVID-19

Vi uppdaterar marknaden regelbundet med relevant information avseende effekter av COVID-19. I samband med publiceringen av delårsrapporten för kvartal 1 2020 den 19 maj kommer vi att uppdatera prognosen för helåret 2020.

Den 16 mars respektive den 9 april har Rootfruit lämnat uppdateringar till marknaden med anledning av utbrottet av COVID-19 och vidtagna åtgärder. Vi följer fortsatt utvecklingen noga och anpassar våra åtgärder efter rådande situation.

Kunder och konsumenter

Mot slutet av mars erfar vi att konsumenters efterfrågan på natursnacks i lösvikt successivt minskat. Samtidigt erfar vi en stark efterfrågan på förpackade märkesvaror inom dagligvaruhandeln, som är koncernens huvudmarknad. Vi anpassar vår varuförsörjning och arbete efter ändrade konsumentbeteenden.

Konstaterad tillfällig stängning i försäljningskanaler som underhållning, travel retail, gränshandel påverkar koncernen försäljning i mindre omfattning. Att efterfrågan inom Horeca även dämpats har även det en viss påverkan på utvecklingen.

Medarbetare

Sjukfrånvaron har varit något högre än normalt sedan utbrottet men har i dagsläget inte påverkat vår leveransförmåga. Till följd av försäljningstapp har korttidspermittering införts i delar av verksamheten från den 1 april och avhängt utvecklingen kan behovet av korttidspermitteringar komma att öka.  Våra anställda gör ett fantastiskt jobb med att anpassa sig efter nya förutsättningar och fortsatt är det högsta prioritet att värna om medarbetare, kunder och konsumenters hälsa.

Inköp och produktion

I dagsläget erfar vi inte några väsentliga störningar i varuförsörjningskedjan. Vi kan dock konstatera negativ påverkan på våra inköp av råvaror pga att den svenska kronan har försvagats på kort tid mot USD och Euro.               

Med anledning av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av COVID-19 och möjliga statliga åtgärder är det för tillfället inte möjligt att förutse den fulla potentiella inverkan på koncernen.

Information till marknaden                                                                                                                      

Rootfruit Scandinavia AB avser att uppdatera marknaden regelbundet med information avseende effekterna från COVID-19.

Denna information är sådan som Rootfruit Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2020.