Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget drygt 6,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Under 2015 ökade försäljningen i Rootfruit med 55 procent. Under 2016 har försäljningsökningen fortsatt upp med 13 procent under första kvartalet. Styrelsen har med anledning av försäljningsökningen beslutat att bygga ut tillverkningskapaciteten med ytterligare en tillverkningslina vilket ökar kapaciteten med ca 50% samtidigt som det möjliggör en rationell produktion med större serier av varje produktvariant.

Rootfruit inledde under 2015 lanseringen av sina produkter i Finland, Norge och Danmark. En del av emissionskapitalet skall även användas för att ytterligare stärka greppet om dessa marknader, där bolaget på samma sätt som i Sverige har som målsättning att Rootfruit och Gårdschips ska vara de ledande premiumvarumärkena på snacksmarknaden.

För att ha tillräckliga resurser för utbyggnaden av produktionsanläggningen och fortsatt stärka marknadsposition i våra nordiska grannländer har styrelsen beslutat om att genomföra denna nyemission. Av emissionen har ledning, styrelseledamöter, tidigare huvudägare samt nya investerare förbundit sig att teckna drygt 59 procent av emissionen.

Villkor för nyemissionen

–      Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

–      Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

–      Emissionskursen är 7,50 SEK per aktie.

–      Nyemissionen omfattar maximalt 874 916 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

–      Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 7 juni 2016.

–      Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är den 8 juni 2016.

–      Avstämningsdag är den 9 juni 2016.

–      Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 13 juni – 28 juni 2016.

–      Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

–      Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 juni – 23 juni 2016.

–      Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 13 juni 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas att ske i mitten av juli 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.rootfruit.se, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Eminova Fondkommissions hemsida www.eminova.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Hans Jacobsson, tel. 070-568 76 37 eller via mail hans.jacobsson@rootfruit.se .

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt investerar bolaget i ökad produktionskapacitet och ökade satsningar på sälj- och marknadsföring.