Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2018 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen som genomförs för att finansiera förvärvet av Exotic Snacks AB tillför bolaget cirka 16 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning, emissionskostnaden beräknas till ca 0,6 MSEK. Styrelseledamöter, VD och huvudägare i Rootfruit jämte ett mindre antal externa investerare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 50 procent av emissionen.

Motiv till emissionen

Som ett steg på vägen mot ett nordiskt produktledarskap inom premium och functional snacks, har styrelsen i Rootfruit i juli 2018 beslutat att Bolaget ska förvärva Exotic Snacks AB, som är marknadsledande i Sverige inom segmentet natursnacks av premiumkvalitet. Marknaden inom snacks utvecklas starkt mot hälsosammare alternativ och är det område inom snacks som förväntas växa snabbast framöver. Tillsammans med en fortsatt hög efterfrågan på premiumsnacks kan den nya koncernen nå en marknadsledande position i Norden i ett mycket intressant och växande segment. Genom affären skapas en koncern som proforma 2017 hade en omsättning på cirka 267 MSEK, att jämföra med Rootfruits omsättning om 37,5 MSEK under 2017.

Finansieringen av förvärvet av Exotic Snacks AB sker genom en kombination av apportemission och en kontant del. Totalt uppgår köpeskillingen till 60 MSEK för alla aktierna i Exotic Snacks AB. Apportemissionen, där Exotic Snacks aktieägare byter sina aktier i Exotic Snacks AB mot aktier i Rootfruit Scandinavia AB, innebär att dessa erhåller en ägarandel i Rootfruit Scandinavia AB som uppgår till cirka 39 procent av såväl kapital som röster efter föreliggande nyemission. Därtill betalas en kontant del till aktieägarna i Exotic Snacks AB om 20 MSEK som finansieras med lån och nyemission, vilket är bakgrunden till föreliggande nyemissionserbjudande.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

 • För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

 • Emissionskursen är 7,75 SEK per aktie.

 • Nyemissionen omfattar högst 2 051 472 aktier.


Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 26 september – 17 oktober 2018.

 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 18 september 2018.

 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 19 september 2018.

 • Avstämningsdag är 20 september 2018.

 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 17 oktober 2018.

 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Markets under perioden 26 september – 15 oktober 2018.

 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 26 september 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av november 2018.

  Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.rootfruit.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Hans Berggren, Styrelseordförande

E-post: hans.berggren@rootfruit.se

Telefon: +46-70-3344567


Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018.


Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se