Idag inleds företrädesemissionen i Rootfruit Scandinavia AB (publ). Nyemissionen tillför bolaget cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Styrelseledamöter, VD och huvudägare i Rootfruit jämte ett mindre antal externa investerar har lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 50 procent av emissionen. Emissionen är även öppen för nya investerare.

Motiv till emissionen

Som ett steg på vägen mot nordiskt produktledarskap inom premium och functional snacks, har styrelsen i Rootfruit i juli 2018 beslutat att Bolaget ska förvärva Exotic Snacks AB, som är marknadsledande i Sverige inom segmentet natursnacks av premiumkvalitet. Marknaden inom snacks utvecklas starkt mot hälsosammare alternativ och är det område inom snacks som förväntas växa snabbast framöver. Tillsammans med en fortsatt hög efterfrågan på premiumsnacks kan den nya koncernen etablera en marknadsledande position i Norden i ett mycket intressant och växande segment. Genom affären skapas en koncern som proforma 2017 hade en omsättning på cirka 267 MSEK, att jämföra med Rootfruits omsättning om 36,8 MSEK under 2017.

Finansieringen av förvärvet av Exotic Snacks AB sker genom en kombination av apportemission och en kontant del. Totalt uppgår köpeskillingen till 60 MSEK för alla aktierna i Exotic Snacks AB. Apportemissionen, där Exotic Snacks aktieägare byter sina aktier i Exotic Snacks AB mot aktier i Rootfruit Scandinavia AB, innebär att dessa erhåller en ägarandel i Rootfruit Scandinavia AB som uppgår till cirka 39 procent av såväl kapital som röster efter föreliggande nyemission. Därtill betalas en kontant del till aktieägarna i Exotic Snacks AB om 20 MSEK som finansieras med lån och nyemission, vilket är bakgrunden till föreliggande nyemissionserbjudande.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

 • För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

 • Emissionskursen är 7,75 SEK per aktie.

 • Nyemissionen omfattar högst 2 051 472 aktier.


Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 26 september – 17 oktober 2018.

 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt var 18 september 2018.

 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt var 19 september 2018.

 • Avstämningsdag var 20 september april 2018.

 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 17 oktober 2018.

 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 26 september – 15 oktober 2018.

 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 26 september 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av november 2018.

  Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.rootfruit.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se .

Se presentationen av Rootfruit och förvärvet av Exotic Snacks från Aktiedagen i Göteborg den 24 september 2018 via länken: https://www.youtube.com/watch?v=whsuHtrQC4I

För frågor om bolaget och emissionen, vänligen kontakta:

Hans Berggren, Styrelseordförande

E-post: hans.berggren@rootfruit.se

Telefon: +46-70-3344567.

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se