Rootfruit Scandinavia AB tillförs 132 tSEK genom aktieteckning via inlösen av teckningsoptioner

Rootfruit Scandinavia AB ökar aktiekapitalet med 6.000 SEK genom inlösen av teckningsoptioner. Efter ökningen uppgår aktiekapitalet till 1.230.883,20 SEK och antalet utestående aktier till totalt 6.154.416 aktier. Bolaget tillförs 132.000 SEK genom aktieteckningen.

I registreringen har 30.000 optioner utgivna 2014 utnyttjats. Dessa optioner har en teckningskurs om SEK 4,40 per aktie och aktieteckning skall ske senast 31 maj 2017. Efter teckningen finns inga optioner kvar att utnyttjas. Det är styrelseledamot Björn Zelander och ledande befattningshavare Hanna Åhsberg och Fredrik Reling som via optionslösen tecknat aktierna.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt har bolaget nu kapitaliseras inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2017.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34  Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering

Kvartalsrapport Q1                    2017-05-08

Kvartalsrapport Q2                    2017-08-31

Kvartalsrapport Q3                    2017-11-20