• Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 5 411 275 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 41% av rösterna.
  • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter

samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att

de till förfogande vinstmedel 51 764 610 kr – disponeras så att 51 764 610 kr överföres i ny räkning.

  • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 75 000 SEK till styrelseledamot och 150 000 SEK till styrelsens ordförande.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Björn Krasse (omval), Per-Anders Öberg(omval), Hans Jacobsson (omval), Lars O. Abrahamson och Hans Berggren (omval).  Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Hans Berggren till styrelsens ordförande.

  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes Ernst & Young AB som revisorer med Magnus Karlström som huvudansvarig revisor.
  • Beslut om ny bolagsordning med ändring av styrelsens säte till Skogås, Huddinge kommun i Stockholms län samt att ort för stämma skall hållas där styrelsen har sitt säte eller i Laholm.
  • Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut

om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan aktieägarnas

företrädesrätt och skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.